Kan man begära skadestånd om man har blivit misshandlad?

FRÅGA
När man blir fysisk misshandel i ofantligt plats och känner sig för ner tryck Kan man begära skadestånd ?om jaMåste jag själv anlita advokat ?vad den kommer och kosta mig?
SVAR

Hej, och stort tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Om jag har förstått det hela rätt så har du alltså blivit fysiskt misshandlad, vilket bland annat har resulterat i att du känner dig nedtryckt (utöver att du givetvis har lidit fysiskt av detta). Du undrar därför om du kan begära skadestånd, om du själv behöver anlita en advokat och vad det isåfall kommer att kosta. Jag beklagar vad du har råkat ut för, och jag ska göra mitt bästa för att försöka hjälpa dig. För att få svar på din fråga så får vi bland annat gå in i Brottsbalken (BrB), Skadeståndslagen (SkL) och Lag om målsägandebiträde (MålsägandebiträdesL).

Vilka grader av misshandel finns det?

Inledningsvis så skriver du att du har blivit fysiskt misshandlad på en offentlig plats. Misshandel är ett brott, vilket det finns olika grader av. Nu har jag givetvis ingen aning om vad som hände vid misshandeln, och det är därför mycket svårt för mig att gradera misshandeln. En helhetsbedömning måste alltid göras. Jag ska dock ändå snabbt redogöra för de olika graderna. Anledningen till att det kan vara bra att veta vilken grad av misshandel det är, är på grund av att det påverkar skadeståndet:

Ringa misshandel

Man brukar säga att det är på tal om den enklaste formen av misshandel (alltså ringa misshandel) om du som offer inte behövde uppsöka sjukhus efter händelsen. Straffet för detta är böter eller fängelse i upp till sex månader.

Misshandel

När det kommer till "normalgraden" av misshandel så döms den skyldige till fängelse i upp till två år.

Grov misshandel

Gärningen kan exempelvis betraktas som en grov misshandel om:

Gärningen var livsfarlig. Man kan då t.ex. se till om några redskap har använts vid misshandeln, såsom t.ex. kniv eller skjutvapen. Du som offer fick en svår kroppsskada. Som "svår kroppsskada" räknas exempelvis skador av stadigvarande art, såsom förlust av syn eller hörsel.Du fick en allvarlig sjukdom.Gärningsmannen visade särskilt stor hänsynslöshet.

Straffet för detta är fängelse i lägst fem år, och högst tio år (BrB 3 kap 5-6 §).

Kan man begära skadestånd?

Du har i regel rätt till skadestånd om någon annan uppsåtligen (alltså med flit) eller på grund av vårdslöshet t.ex. har orsakat dig personskada (SkL 2 kap 1 §). Med "personskada" menas kroppslig eller psykisk skada, vilket du definitivt har råkat ut för om du har misshandlats. Under förutsättningen att misshandeln utfördes med flit eller med vårdslöshet, så har du alltså rätt till skadestånd.

Vad kan du få ersättning för?

Du kan t.ex. få ersättning för följande:

Kostnader som kom till följd av misshandeln. Det kan då exempelvis handla om sjukvårdskostnader och tillhörigheter som blev förstörda vid tillfället.Eventuell inkomstförlust, om du exempelvis inte kunde gå till jobbet som följd av misshandeln."Fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur" - alltså sveda och värk. Du skulle även kunna få skadestånd för mer bestående skador, samt särskilda olägenheter som uppkom till följd av misshandeln (SkL 5 kap 1 §).

Måste du själv anlita advokat, och vad kostar det?

Det vore möjligtvis aktuellt för dig att få hjälp av ett målsägandebiträde, eftersom du i detta fallet är ett brottsoffer. Ett målsägandebiträde stötta dig och ge dig hjälp genom processen. Biträdet kan också hjälpa dig med att föra din skadeståndstalan. Domstolen kan under vissa omständigheter tilldela dig ett målsägandebiträde, och det är isåfall helt gratis för dig. Misshandel är faktiskt ett av de fall där man kan ha rätt till ett målsägandebiträde enligt denna lag. En förutsättning som krävs är att fängelse kan följa av brottet, och fängelse kan följa av alla olika grader av misshandel.

Du kan dock först tilldelas ett målsägandebiträde när förundersökningen har inletts, och görs efter ansökan av åklagaren. Om du har önskemål om ett särskilt målsägandebiträde så kan du önska detta biträde till polisen eller åklagaren innan dess att åklagaren har hunnit ansöka om ett sådant (MålsägandebiträdesL 1 §).

Sammanfattning

Du skriver i din fråga att du har blivit utsatt för en misshandel, vilket är ett brott. Det finns tre olika grader av misshandel - ringa, normalgraden och grov. Du kan ha rätt till skadestånd om någon med flit eller av vårdslöshet har orsakat dig fysiskt eller psykisk skada. Du kan då få ersättning för t.ex. sjukvårdskostnader, inkomstförlust och "sveda och värk".

När det kommer till din fråga om du själv behöver anlita en advokat, så behöver så inte vara fallet. Det är sannolikt att du har rätt till ett målsägandebiträde, då du har utsatts för en misshandel. Ansökan görs av åklagaren, och är för dig isåfall helt gratis. Viktigt att komma ihåg är dock att detta först kan göras närs förundersökningen har inletts. Detta innebär alltså att du först måste anmäla brottet till polisen.

Mina råd

- Jag skulle alltså först och främst råda dig till att anmäla misshandeln om du vill

- Ett tips vore att kontakta Brottsoffermyndighetens hemsida. Den är fullproppad av nyttig information, och du kan även ringa till deras växel.

- Du skulle kunna vända dig till Brottsofferjouren för mer stöd och hjälp.

- Du kan även ta kontakt med din domstol. De ger inga juridiska råd, men skulle kanske exempelvis kunna informera om dina rättigheter gällande ett målsägandebiträde.

Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig en bit på vägen med din fråga! Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma.

Med vänliga hälsningar,

Mikaela Berglind Mäkinen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (326)
2019-11-17 Misshandel - ringa, normalgraden eller grov?
2019-11-07 Hur ska jag förhålla mig i förhöret?
2019-10-30 Misshandel och förundersökning
2019-10-29 Skadestånd på grund av misshandel som skedde för 10 år sedan?

Alla besvarade frågor (74626)