Kan man avtala om två veckors uppsägningstid om man har en allmän visstidsanställning?

2021-01-14 i Anställningsformer
FRÅGA
Hej, Jag ska börja arbeta som konsult via ett rekryteringsföretag och undrar vad som gäller enligt lag. I mitt anställningskontrakt står följande: "Anställningstid: Överenskommelse om allmän visstidsanställning (timanställd) med start senast 2021-02-03 och som längst till och med 2021-05-31. Under den inledande perioden fram till 2021-03-15 kan avtalet sägas upp i förtid med 14 dagars ömsesidig uppsägningstid ifrån båda parter under avtalsperioden i enlighet med 5 § lagen (1982:80) om anställningsskydd med tillämpning om tidsbegränsad anställning. Därefter råder 30 dagars ömsesidig uppsägningstid."1) Jag undrar om det är en visstidsanställning eller timanställning jag har? 2) Kan man sätta 2 veckors uppsägningstid enligt denna anställningsform?Tusen tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

För att kunna besvara denna frågan kommer vi att kika i anställningsskyddslagen (LAS).

Anställningsavtal och anställningsform
Till att börja med ska framhållas att ett anställningsavtal är ett konsensusavtal vilket innebär att parterna måste vara överens, men något särskilt formkrav uppställs inte. Ett anställningsavtal kan vara såväl muntligt som skriftligt etc.

Huvudregeln om anställningsformer är att dessa löper tillsvidare (4 § första stycket LAS). Andra anställningsformer måste ha stöd i lag eller kollektivavtal. De övriga anställningsformer som arbetsgivaren kan använda enligt LAS är allmän visstidsanställning, vikariat och säsongsanställning (5 § LAS).

Utifrån din fråga framgår att du har en allmän visstidsanställning (5 § första punkten LAS). Som utgångspunkt kan dessa inte sägas upp i förtid från någon av parternas håll, utan anställningen avslutas istället när anställningstiden löpt ut (4 § andra stycket LAS). I erat avtal står dock att anställningen kan sägas upp i förtid. Detta är således ett slags kombinerat avtal som innebär att man utnyttjar den avtalsfrihet som finns i 4 § om tidsbegränsade anställningars upphörande. LAS regler om uppsägning tillämpas då, såsom saklig grund (7 § LAS) och uppsägningstid (11 § LAS) etc.

Timanställning
En timanställning är inte en egen anställningsform (jämför med 5 § LAS). Att anställningen är en timanställning innebär alltså typiskt sett att arbetsgivaren och arbetstagaren kommit överens om att arbetstagaren ska erhålla lön baserat på hur många timmar man arbetat. En timanställning grundar sig alltså på en annan anställningsform (som i ditt fall är en allmän visstidsanställning) och reglerar endast närmare villkor om hur lönen ska betalas ut etc.

Två veckors uppsägningstid
Eftersom ditt anställningsavtal innebär att reglerna om uppsägningstid ska tillämpas kan du som arbetstagare som utgångspunkt kräva att uppsägningstiden som följer av lagen ska tillämpas, dvs en månad (11 § LAS). Det finns dock i motiven till lagen uttalat att lagens regler om tillsvidareanställningar inte alltid kan tillämpas fullt ut på en situation som denna (prop 1973:129 s. 240). Om uppsägningstiden på en månad skulle göra att anställningsförhållandet förlängs utöver den ursprungliga tiden, så kan du normalt sett inte göra anspråk på en månads uppsägningstid. Det verkar dock inte vara ett problem här eftersom din anställning nästan uppgår till fyra månader.

Kollektivavtal kan dock stadga någonting annat om uppsägningstiden. Reglerna om uppsägningstid är nämligen så kallat semidispositiva och kollektivavtal kan alltså stadga att kortare såväl som längre uppsägningstid än vad som följer av lagen (2 § fjärde stycket och 11 § LAS). Notera att man endast genom kollektivavtal kan avvika från lagens regler (om avvikelsen innebär en nackdel för arbetstagaren) exempelvis genom att uppställa en kortare uppsägningstid. LAS är nämligen tvingande till arbetstagarens fördel (2 § andra stycket LAS) och det är därför man inte kan avtala om sämre villkor än de som uppställs i lagens genom enskilda anställningsavtal. Genom enskilda avtal kan du dock avtala om mer förmånliga villkor.

Råd
Om din arbetsgivare har kollektivavtal behöver du alltså kika i det för att få reda på om den korta uppsägningstiden är tillåten enligt det. Innehåller inte kollektivavtal sådana regler eller saknar arbetsgivaren kollektivavtal, får man alltså som utgångspunkt inte avvika från lagens regler om uppsägningstid. Arbetsgivaren skulle i sådant fall kunna göra sig skyldig till brott mot LAS och de kan behöva betala skadestånd (38 § LAS). Om du är ansluten till ett fackförbund kan du förslagsvis vända dig till dem, så kan de hjälpa dig med hur du i ett sådant fall kan gå vidare.

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Anställningsformer (766)
2021-04-19 Vilka rättigheter har den timanställde till timmar under uppsägningstiden?
2021-04-16 Vad gäller vid en provanställning och när tar en sådan slut?
2021-04-12 Vilken tjänstgöringsgrad gäller vid inlasning?
2021-04-03 Är 14 dagar en rimlig uppsägningstid för en tidsbegränsad anställning?

Alla besvarade frågor (91389)