Kan man ansöka om vårdnadsöverflyttning eller adoption av familjehemsbarn?

Är familjehem till ett barn som nu är 4 år och hon har varit hos oss sedan hon föddes (hämtades på BB). Vi väntar och väntar på en utredning om vårdnadsöverflytt men än har inget hänt. Placeringskommunen säger att de ska göra detta (har sagt så i ett år) men de kommer aldrig till skott. Kan vi ansöka om vårdnadsöverflytt eller alt adoption direkt utan att det först föregåtts av en vårdnadsöverflytt? Vi vill gärna ge henne tryggheten att tillhöra vår familj samt snarast få möjlighet att nyttja föräldradagar på henne. Hon har ju ännu inte fått nyttja denna förmån överhuvudtaget vilket inte känns okej.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tre olika sätt att långvarigt ta hand om barn i familjehem:

Socialnämnden ansvarar för att barn och unga som inte kan bo med sina föräldrar får en god vård och omsorg i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Huvudprincipen enligt svensk lagstiftning är att barnet så snart som möjligt ska återförenas med sina föräldrar. Barnets bästa ska dock vara avgörande vid beslut eller andra åtgärder som rör vård och behandlingsinsatser för barn. De flesta familjehemsplaceringar är kortvariga, men många barn behöver få bo i en annan familj i många år, kanske under hela sin uppväxt. Alternativen i dessa fall är antingen att barnet är långvarigt placerat i ett familjehem, att familjehemsföräldrarna blir särskilt förordnade vårdnadshavare eller att barnets vårdnadshavare samtycker till adoption. Det senaste alternativet är mycket ovanligt.

Varför är adoption av familjehemsbarn ovanligt?

Ett argument som har lagts fram är att det är svårt att bedöma barnets bästa i samband med ställningstagande om adoption för barn inom familjehemsvården. Adoption är ett slutgiltigt beslut med stora konsekvenser för barnet som kan vara svåra att överblicka. Överväganden måste göras utifrån varje barns behov i dessa ofta komplexa situationer. Ett annat argument är att adoption inte uppfattas som förenligt med lagens intentioner om återförening. Kravet på samtycke från vårdnadshavaren är också ett hinder, liksom svårigheten att bedöma vårdnadshavares framtida föräldraförmåga och föra samtal kring detta.

Socialstyrelsens anser dock att adoption kan vara ett alternativ för en liten grupp barn som är familjehemsplacerade. Nämligen barn som saknar föräldrar i livet och barn som placeras som spädbarnsålder och inte kan leva med sina biologiska föräldrar. Socialtjänsten har även kommit fram till att de behöver i större utsträckning undersöka möjligheten till adoption som alternativ för denna grupp. Det pågår just nu en utredning huruvida adoptionsförfarandet kan förenklas för denna grupp av barn men inga nya regler har ännu tillkommit.

Hur går adoption till?

Det är alltså juridiskt möjligt att adoptera ett familjehemsbarn innan vårdnadsöverflyttning skett. Frågor gällande adoption regleras i föräldrabalken (FB). Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt (4 kap 1 § FB). Ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt. Vid bedömningen av om en adoption är lämplig ska barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt beaktas (4 kap 2 § FB). I övrigt behövs i regel föräldrar som är vårdnadshavares samtycke för att adoptera barnet (4 kap 8 § FB). Samtycke behövs dock inte om föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande, föräldern vistas på okänd ort, eller det finns synnerliga skäl.

Som jag nämnde ovan faller ibland adoption av familjehemsbarn på lämpligheten i och med huvudregeln om återförening. Det har också uttalats att det är svårt att bedöma barnets bästa och att adoptionen ibland kräver förälders samtycke. Däremot har det på senare tid getts uttryck för att adoption av familjehemsbarn ska underlättas.

Ansöka om vårdnadsöverflyttning:

När ett barn varit placerat i samma familjehem under tre år så ska frågan om vårdnadsöverflyttning särskilt övervägas av socialnämnden (6 kap. 8 § Socialtjänstlag (SoL)). En förälder eller familjehemmet kan också lyfta frågan om vårdnadsöverflyttning. Den ansvariga handläggaren gör då en bedömning om det finns förutsättningar för att flytta vårdnaden. Om det bedöms vara förenligt med barnets bästa att flytta vårdnaden, och om familjehemsföräldrarna kan tänka sig ett sådant åtagande, öppnar socialtjänsten en utredning som ska vara klar inom 4 månader.

Från och med första mars så tillkommer ett stycke i nämnda bestämmelse i SoL som anger att frågan om vårdnadsöverflyttning ska övervägas årligen och att man bland annat ska beakta "barnets och familjehemsföräldrarnas inställning till en vårdnadsöverflyttning" och "barnets relation till familjehemsföräldrarna och deras förmåga att tillgodose barnets behov av en trygg och god uppväxt". Detta tyder starkt på att ett övervägande av socialnämnden inte får ta ett år som det har gjort i ert fall.

Begäran om avgörande:

Enligt 9 § förvaltningslagen (FL) ska ett ärende hos en myndighet handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt. En enskild kan även i vissa fall begära att en fråga ska avgöras av en myndighet i första instans om detta inte gjorts inom sex månader. Ett sådant avgörande ska då göras inom fyra veckor, eller så kan myndigheten avslå begäran (12 § FL). Tyvärr gäller inte detta för ärenden som kan laglighetsprövas (2 § FL) vilket beslut från socialnämnden kan göras. Bestämmelsen kan dock ändå ge vägledning i hur lång tid ett beslut från en myndighet bör ta.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis är det möjligt att ansöka om adoption av familjehemsbarn innan beslut om vårdnadsöverflyttning skett. Detta har varit ovanligt men det finns uttryck för att dessa adoptioner ska förenklas. För att en adoption ska godkännas måste barnets bästa beaktas. Domstolen tar även hänsyn till om adoptionen är lämplig. Slutligen är huvudregeln att föräldrarnas samtycke krävs men undantag kan göras om föräldern är varaktigt förhindrad att samtycka till följd av en psykisk sjukdom eller något annat liknande förhållande, föräldern vistas på okänd ort, eller det finns synnerliga skäl.

När det kommer till överflyttning av vårdnad ska detta övervägas av socialnämnden. Ni kan lyfta frågan om vårdnadsöverflyttning och handläggaren ska då göra en bedömning. Om vårdnadsöverflyttning är förenligt med barnets bästa ska socialtjänsten öppna en utredning som ska vara klar inom 4 månader. Snart tillkommer även ett stycke i bestämmelsen som anger att socialnämnden ska pröva frågan om vårdnadsöverflyttning varje år. Utredningen ska alltså inte ta ett år som det har gjort i ert fall.

Jag rekommenderar att ni kontaktar handledaren om påminner hen om att socialnämnden är en förvaltningsmyndighet som enligt lag är bundna att avgöra ärenden så snabbt och enkelt som möjligt. Vidare kan ni meddela handledaren att beslut om vårdnadsöverflyttning från och med första mars ska omprövas varje år och att det därmed är oacceptabelt att låta utredningen dröja så långt som den har gjort. Ni kan även påpeka att det handlar om ett ungt barn och att bedömningen är av vikt för barnets bästa. Om handledaren ändå inte påbörjar bedömningen eller fortsätter att dra ut på tiden finns det alltså en möjlighet för er att ansöka om adoption i tingsrätten. Huruvida adoptionen kommer godkännas kan jag dock inte uttala mig om eftersom jag inte har all information.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga, och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise SohlbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”