Kan man anmäla en misslyckad operation tre år efter det att den utfördes?

FRÅGA
Hej gjorde en misslyckat stel operation i foten för 3 årsen går de å anmäla det ńu
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Förutsättningar för rätten till patientskadeersättning

Om man drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan man ha rätt till ekonomisk ersättning enligt Patientskadelagen. Lagen gäller endast skador som uppkommit i samband med hälso- och sjukvård i Sverige, 3 §.

Förutsättningarna för att kunna få patientskadeersättning regleras i 6 §. Det krävs att skadan ifråga ska ha uppkommit till följd av en medicinsk åtgärd eller ett olycksfall i hälso- och sjukvården, att skadan ska ha kunnat undvikas samt att skadan ska vara av en sådan typ som beskrivs i bestämmelsen.

De skador som kan ge rätt till ersättning enligt lagen är behandlingsskador (p.1), materialskador (p. 2), diagnosskador (p. 3), infektionsskador (p. 4), olycksfallsskador (p. 5) och medicineringsskador (p. 6).

Enligt 6 § p. 1 krävs det, exempelvis, att det finns en överhängande sannolikhet att skadan har orsakats av den vård, undersökning, behandling eller liknande åtgärd som gavs - under förutsättning att man kunnat undvika skadan genom att ha utfört den valda proceduren på annorlunda sätt eller genom att ha valt ett annat tillgängligt mindre riskfyllt förfarande.

Enligt 6 § p. 5 krävs det, exempelvis, att skadan har orsakats av olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller likande åtgärd.

Undantag från rätten till patientskadeersättning

Om skadan är en följd av ett nödvändigt förfarande för diagnostisering eller behandling av en sjukdom eller en skada som utan behandlingen hade varit direkt livshotande eller svårt invalidiserande har man inte rätt till patientskadeersättning, 7 § p. 1.

Försäkringsgivare och preskription

Ersättningen betalas ut ur vårdgivarens patientförsäkring, vilket det finns en skyldighet för vårdgivare att ha, 12 §. Det är just till vårdgivarens försäkringsgivare som man vänder sig till om man vill göra en skadeanmälan. Denna försäkringsgivare är normalt Landstingets Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) - när det är offentligt finansierad vård det rör.

Det som gäller för den som har krav på ersättning är att; för skador som orsakats innan den 1 januari 2015 gäller en tidsgräns på tre år från det att man fick kännedom om skadan och för skador som orsakats den 1 januari 2015 eller efter gäller en tidsgräns på tio år från tidpunkten då skadan orsakades.

Tidsgränsen för att kunna få patientskadeersättning enligt Patientskadelagen är att talan måste väckas inom tio år från den tidpunkt då skadan orsakades, 23 §.

I övrigt om man vill anmäla eller klaga på vården kan man vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Innan man anmäler ett klagomål till IVO ska man dock ha framfört klagomålet till den verksamhet där man fick vård, vilka är skyldiga att ta emot och svara på eventuella klagomål. Klagomål som kommer in till IVO bedöms utifrån Patientsäkerhetslagen - om de ska utredas eller inte. IVO - bedömer dock inte frågor som rör ekonomisk ersättning och händelser som ligger mer än två år tillbaka i tiden bedöms i regel inte.

Sammanfattning

För att ha möjlighet att få ersättning för en skada enligt Patientskadelagen måste man alltså anmäla en sådan inom tio år från det att skadan orsakades.

I ditt fall skulle det alltså vara möjligt att anmäla och eventuellt kunna få ersättning enligt Patientskadelagen - under förutsättning att kraven enligt 6 § är uppfyllda, eftersom operationen skedde för tre år sedan.

Hoppas du fått svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll