Kan make sälja bostad utan samtycke?

<p>Hej! Om en person äger ett hus och sedan träffar och gifter sig med någon, som inte skrivs in som ägare på huset, har då ägaren till huset rätt att sälja huset utan makes medgivande?</p>

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån din fråga utgår jag från att huset används som makarnas gemensamma hem.

Din fråga regleras i äktenskapsbalkens 7 kap.

Enskild egendom

Utgångspunkten är att all makes egendom utgör giftorättsgods så länge den inte är enskild. Vad som är enskild egendom framgår av 2 § och är följande:

1. Egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,

2. Egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

3. Egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,

4. Egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,

5. Egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,

6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

Makars gemensamma bostad

Vad som menas med makars gemensamma bostad framgår av 4 § och är bland annat fast egendom som makarna eller någon av de äger, om det finns en byggnad inom egendomen som fungerar som makarnas gemensamma hem och egendomen innehas huvudsakligen för detta ändamål. Även byggnad eller del av byggnad som makarna eller någon av dem innehar med hyresrätt, bostadsrätt eller liknande rätt, om byggnaden är avsedd som makarnas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.

Krävs samtycke?

Vidare av 5 § framgår att en make inte får utan den andra makens samtycke avhända sig, låta inteckna, hyra ut, pantsätta eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom/annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad.

Kravet på samtycke gäller dock inte bostad som är den ena makens enskilda egendom enligt 2 § p. 2-4 (se punkt 2-4 ovan). Detta innebär att samtycke från make krävs även om egendomen är enskild till följd av äktenskapsförord.

Om den andra maken inte vill lämna samtycke till åtgärden så kan den andra maken vända sig till domstol som då väger makarnas respektive argument och kan besluta om att åtgärden kan genomföras ändå alternativt inte lämna samtycke, 8 §.

Sammanfattningsvis utgör huset makarnas gemensamma bostad om den huvudsakligen används som detta, oavsett vem av makarna som står som ägare till bostaden. Vidare är huvudregeln att det krävs samtycke från den andra makan innan bostaden kan säljas. Undantagen är punkterna 2-4 i 2 §, dvs. om maken fått egendomen i gåva, genom testamente eller arv med villkoret att egendomen ska vara enskild. Förutom dessa tre undantag så krävs samtycke. Vägrar maken lämna samtycke kan den som vill företa handlingen vända sig till domstol som då kan besluta om handlingen ska företas eller inte.

Vänligen,

Linn NybergRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning