Kan köpet hävas?

2019-07-07 i Köplagen
FRÅGA
Jag har köpt en begagnad segelbåt privat då den stod på land, enligt tidigare ägare gick motorn bra. Då jag körde båten i lördags första gången indikerade temperaturvisaren överhettning, då jag måste komma iland så körde jag till båtplatsen på lågt varvtal. Då jag frågade tidigare ägare sade han att han glömde säga det, men att mätaren visar fel. Motorn känns varm och jag är inte alls säker på att den visar fel. Då jag kontrollerar termostaten är den borttagen, vilket kan betyda kylproblem.Kan köpet hävas?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer nedanför redogöra för vad som gäller rättsligt och därefter kort sammanfatta vad jag kommer fram till.

Tillämplig lag

Eftersom du har köpt en segelbåt, vilket är lös egendom, av en annan privatperson så är köplagen tillämplig (1 § köplagen). Köplagen är dispositiv, det vill säga går den att avtala bort, men eftersom det inte framgår av din fråga att ni har avtalat om något annat så utgår jag ifrån att så inte är fallet (3 § köplagen).

Är båten felaktig?

Först och främst ska en köpt vara kunna användas till det som varor av samma slag i allmänhet används till (17 § andra stycket 1 punkten köplagen). I ditt fall innebär det alltså att båten ska kunna köras, och om den nu inte kan det på grund av överhettning så är den att betrakta som felaktig (17 § tredje stycket). Båten kan dessutom sägas avvika från vad du med "fog kunnat förutsätta", eftersom det inte framgår någon omständighet så som till exempel ett lågt pris som gör att du inte kunnat ha så höga förväntningar. Detta gör att båten är att betrakta som felaktig även på den grunden (17 § tredje stycket köplagen). Sist men inte minst lämnade säljaren en uppgift om att motorn fungerar bra, vilket jag antar inverkade på ditt beslut att köpa båten. Eftersom båtens motor nu inte visar sig fungera bra så föreligger även ett fel på grund av detta (18 § första stycket köplagen).

Vad kan du kräva?

Eftersom båten är att betrakta som felaktig har du rätt att göra felpåföljder gällande (30 § köplagen). För att du ska ha rätt att åberopa felet krävs det dock att felet är ursprungligt, det vill säga fanns redan vid avlämnandet även om det visar sig först senare, vilket bör vara fallet för dig (20 § första stycket köplagen). Om du undersökte båten innan köpet får du inte heller åberopa fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen om inte säljaren har stridit mot tro och heder (20 § andra stycket köplagen). I ditt fall borde inte en undersökning ligga dig till last, eftersom ett motorfel inte är något som man i regel kan upptäcka vid en yttre besiktning.

Vidare krävs det för att du ska få åberopa felet att du meddelar säljaren ditt krav inom skälig tid efter att du märkte felet (32 § första stycket köplagen). Den skäliga tiden hänger ihop med att varan ska undersökas i enlighet med god affärssed efter avlämnandet (31 § första stycket köplagen). I ditt fall verkar du ha upptäckt felet tidigt och så länge du vänder dig till säljaren relativt omgående bör det inte vara några problem.

Först och främst har du rätt att kräva avhjälpande, det vill säga att säljaren reparerar felet (34 § första stycket köplagen). För att du ska ha rätt att kräva avhjälpande krävs det även att du lämnar säljaren ett meddelande om ditt krav i samband med reklamationen eller inom kort tid därefter (35 § köplagen). Säljaren har även rätt att på egen hand, utan att du begär det, avhjälpa felet om det kan ske utan väsentlig olägenhet för dig, vilket det bör kunna (36 § köplagen). Eftersom du köpte en begagnad segelbåt av en privatperson är det troligt att denne inte har en likadan till, vilket gör att du inte kan kräva omleverans (34 § andra stycket köplagen).

Den påföljd som du vill kräva är hävning, vilket som sagt är en subsidiär påföljd (37 § köplagen). Hävning har du rätt att kräva om inte avhjälpande kommer i fråga eller inte sker inom skälig tid efter reklamationen, och felet är av väsentlig betydelse för dig och säljaren insett eller borde ha insett detta (37 och 39 § köplagen). Kravet på väsentlighet brukar formuleras som så att köparen ska ha förlorat den huvudsakliga nytta som han/hon hade anledning att förvänta sig av avtalet, vilket kan sägas stämma in på ditt fall. Säljaren borde även ha insett detta, inte minst då det av din fråga verkar som att säljaren kände till felet.

Sammanfattning

Båten är att betrakta som felaktig, vilket ger dig rätt att göra felpåföljder gällande. Först och främst har säljaren alltid rätt att avhjälpa felet utan att du begär det. Skulle det inte ske alls, eller inte ske inom skälig tid efter reklamationen så har du rätt att istället häva köpet, eftersom felet kan anses vara av väsentlig betydelse för dig vilket säljaren i vart fall borde ha insett. För att inte förlora din rätt att åberopa felet rekommenderar jag dig att du vänder dig till säljaren med ditt krav så snart som möjligt.

Hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Julia-Saga Nilsson Herhold
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1121)
2020-03-27 Kan en säljare ångra ett ingånget köpeavtal efter betalning skett?
2020-03-25 Har säljaren rätt att häva avtalet när köparen inte betalar?
2020-03-24 Häva köp p.g.a. extraordinär omständighet
2020-03-18 Säljarens ansvar och rättigheter vid försäljning av begagnad vara

Alla besvarade frågor (78397)