Kan jag tvinga fram försäljning av samägd bostad?

2019-09-30 i Samägandeavtal
FRÅGA
Om min exman och jag flyttar ihop i en ny bostad som vi äger 50/50, vad händer om en avlider eller vill flytta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först redogöra för hur din fråga besvaras rent generellt och sedan lyfta fram hur ett eventuellt samboskap kan komma att påverka svaret. I slutet sammanfattar jag mig kort. Du kan hoppa dit om du vill få ett snabbt översiktligt svar.

Om någon av er vill flytta kan ni komma överens eller någon av er tvinga fram en försäljning

Det smidigaste är att ni kommer överens om att sälja bostaden. Vill någon bo kvar kan den personen köpa ut den andres del. Det går förstås inte om den ena av er vägrar.

När flera personer samäger fastighet blir samäganderättslagen (SamägL) tillämplig. Det gäller dock inte om personerna i ett samägaravtal avtalat att lagen inte ska gälla. Jag utgår från att ni inte gjort det. Lagen gäller också bostadsrätter (NJA 1995 s. 478).

I så fall har var och en av ägarna möjlighet att tvinga fram en försäljning. Om synnerliga skäl mot en försäljning föreligger kan en försäljning stoppas (6 § SamägL). Det är ett undantag som ska tolkas restriktivt varför det mycket sällan blir aktuellt. En försäljning innebär att er bostad utbjudes till offentlig auktion genom en god mans försorg.

En ansökan om att tvinga fram försäljning görs hos tingsrätten. Om inte synnerliga skäl föreligger ska de även bifalla ansökan. Tingsrätten ska då utse en god man som har att ombesörja auktionen och senare fördela köpeskillingen (8 § SamägL).

Den kostnad som uppkommer delar ni lika på (eftersom ni äger lika delar i bostaden) (15 § SamägL).

Om någon av er avlider ärver dennes arvingar andelen i bostaden

Skulle någon av er avlida ärver i första hand första arvsklassen, dvs. barn eller barnbarn (2 kap. 1 § ärvdabalken). Om personen inte har barn eller barnbarn ärver andra arvsklassen, dvs. personens föräldrar. Finns inga föräldrar i livet ärver syskon och syskons barn (2 kap. 2 § ärvdabalken). Finns inga föräldrar eller syskon i livet ärver tredje arvsklassen, dvs. far- och morföräldrar. Är de inte i livet ärver deras barn (2 kap. 3 § ärvdabalken). Därefter går arvet till allmänna arvsfonden.

Finns flera personer inom samma arvsklass delar de lika på arvet. Den eller de som ärver får samma rätt att tvinga fram försäljning.

Sambolagen medför ingen egentlig ändring

Sambolagens definition av sambo är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll (1 § sambolagen). Med parförhållande menas en sådan relation där sexuellt umgänge normalt förekommer. Med gemensamt hushåll menas en gemensam ekonomi när det kommer till hushållet och de dagliga utgifterna.

Sambolagen innehåller en begränsning i att sälja bostad. Den blir aktuell om ni köpte bostad med syfte att bo där tillsammans (23 § sambolagen). Blir det aktuell får inte bostad säljas utan den andres samtycke. En sambo kan dock tvinga fram en försäljning i likhet med samäganderättslagen, genom att ansöka hos tingsrätten (24 § sambolagen). Det blir därför ingen egentlig skillnad på svaret om vad som händer om någon av er vill flytta.

Om någon av er avlider och den överlevande begär det ska i ett samboförhållande bodelning ske (8 § sambolagen). Det liknar bodelningen i ett äktenskap men ska bara innehålla den gemensamma bostaden och bohag (3–5 och 12 §§ sambolagen). Eftersom ni äger bostaden till lika delar får en bodelning inga praktiska konsekvenser vad gäller ägandet av bostaden. Era delar räknas samman och delas sedan på två (14 § sambolagen). Ni äger efteråt fortfarande hälften var.

Sammanfattningsvis kan sägas att om någon vill flytta så är det smidigast att komma överens om försäljning av bostaden eller utköp av den andras andel. Kan ni inte komma överens så kan ni framtvinga en försäljning genom att ansöka därom hos tingsrätten.

Om någon av er avlider ärver dennes arvingar andelen i bostaden. Arvingar är barn och barnbarn, föräldrar och syskon samt far- och morföräldrar. Arvingarna har samma rätt att begära försäljning som ni.

Sambolagens bestämmer kan bli tillämpliga men medför ingen egentlig skillnad.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen med en ny!

Vänligen,

David Naud Björklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Samägandeavtal (498)
2020-02-11 Vad händer med samägd egendom om någon av delägarna gifter sig?
2020-02-09 Fördelning av kostnader och nyttjanderätt i stuga mellan delägare
2020-01-26 Samäganderätt av hund - hur får man ensamrätt rättsligt?
2020-01-21 Samäganderätt och samgäld

Alla besvarade frågor (77159)