Kan jag starta egen verksamhet trots att jag är anställd i ett annat bolag?

2021-01-14 i Övrigt
FRÅGA
https://lagen.nu/dom/ad/1994:79Hej, jag har under lång tid velat starta ett eget företag och nu är det dags. Problemet är att jag är fast anställd på deltid och i anställningsavtalet som jag har skrivit under, framgår det att den anställdes hela arbetsförmåga ska tillämpas företaget i fråga. Min fråga är då, vilka konsekvenser kan jag få om jag bryter mot avtalet och startar mitt egna företag vid sidan om, utan godkännande från arbetsgivare?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så har du genom anställningsavtalet en lojalitetsplikt. Lojalitetsplikten är väldigt långtgående och innebär att du är skyldig att sätta din arbetsgivares intresse framför ditt egna. Den innebär också att du ska undvika alla lägen där du kan komma i pliktkollision (AD 1994 nr 79, AD 1993 nr 18).

Några generellt tillämpliga regler om extraknäck och bisysslor finns inte. Som utgångspunkt får alltså arbetstagaren själv bestämma hur fritiden ska spenderas. När det kommer till bisysslor finns därför inget klart svar för om den är tillåten eller inte. Man brukar dock tala om tre olika typer av otillåtna bisysslor; förtroendeskadliga, arbetshindrande och konkurrerande bisysslor.

Förtroendeskadliga bisysslor
Denna typ av bisysslor är mest aktuell om du har en offentlig anställning. För dessa arbeten gäller lag om offentlig anställning (LOA). Jag vet inte om det är ett statligt eller privat företag du arbetar hos. Om det är en statligt tjänst får du inte ha en annan anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba din eller någon annans opartiskhet i arbetet eller som kan skada myndighetens anseende (7 § LOA). För att arbetstagaren ska avstå från bisysslan räcker det i princip att det endast finns en liten risk för att konflikter uppstår mellan bisysslan och huvudsysslan.

Arbetshindrande bisysslor
I ditt anställningsavtal står att du ska ställa hela din arbetsförmåga till företaget. Detta är dock också någonting som likaså anses följa av anställningsavtalet, och gäller därför oavsett om det står uttryckligt i avtalet eller inte. Dina bisysslor får inte vara av sådan omfattning att du inte kan fullgöra ditt ordinarie arbete på ett tillfredsställande sätt.

Ditt anställningsavtal har dock en medvetandegörande funktion, vilket innebär att arbetsgivaren kan bevisa att du är medveten om att du måste ställa hela din arbetsförmåga till företaget. Det får betydelse i bevishänseende i den mån arbetsgivaren skulle vilja säga upp dig på grund av att du ägnat dig av bisysslor i för stor omfattning.

Konkurrerande bisysslor
Av anställningsavtalet (oavsett om det är utskrivet eller inte) följer också att arbetstagaren inte får bedriva konkurrerande bisysslor med företaget. Du får alltså inte bedriva en verksamhet som kan konkurrera med företaget där du är anställd.

Råd
Jag vet inte vilken typ av anställning du har eller vad för typ av arbete du har. Inte heller vet jag vad för typ av verksamhet du vill starta upp och om den kommer konkurrera med arbetsgivarens verksamhet eller inte. I den mån ditt företag inte konkurrerar med din arbetsgivares verksamhet, och att arbetet i ditt företag inte påverkar din arbetsförmåga i din arbetsgivares verksamhet, så är det nog ingen fara att starta upp bolaget. Jag skulle dock råda dig att prata med arbetsgivaren och säkerställa att de tycker det är ok att du startar upp din egna verksamhet. Om du bryter mot lojalitetsplikten på ett sådant sätt som jag redogjort för ovan, skulle det nämligen kunna innebära att arbetsgivaren får avsluta din anställning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?