Kan jag som köpare kräva ersättning för fuktskador på en husbil som såldes i befintligt skick?

2020-11-15 i Köplagen
FRÅGA
Köpte en begagnad husbil "i befintligt skick". Gjorde inget fukttest då bilen var avställd men säljaren intygade att det inte förekom varken fukt eller läckage då bilen alltid stått inomhus. Köpet genomfördes och bilen ställdes på, kördes från Ulricehamn till Vänersborg där den stod en vecka i väntan på tid hos verkstaden. Redan första natten regnade det in från flera ställen och när den kom till verkstaden gjordes fukttest med negativt resultat. Då ställdes bilen in i varm verkstad över helgen för att därefter företa ett nytt fukttest; negativt resultat. Den erfarne reparatören menade på att med så mycket fukt var det omöjligt att säljaren inte känt till problemet. Dessutom gjordes en besiktning av undersidan på bilen, då uppdagades att träreglarna i "bakväggen" var helt uppruttna, liknade dålig kompost, och att det var omöjligt att säljaren inte känt till detta, särskilt som skadan undertill var relativt nymålad (säljaren hade ägt bilen sedan 2014). Reparationen beräknas gå på ca 50 000:-. Min fråga är om jag kan få ersättning för detta? Jag vill inte att köpet återgår men hade tänkt mig att köpare/säljare delade på kostnaden då båda var och en på sitt sätt underlåtit att göra "sin plikt". Är detta möjligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har nyligen köpt en husbil vilken har visat sig vara behäftad med omfattande fuktskador. Vid tidpunkten för överlåtelsen såldes den i befintligt skick. Men eftersom säljaren garanterade att det varken förelåg några problem med fukt eller läckage genomfördes aldrig något fukttest. Vid en senare gjord besiktning konstaterades dock att husbilens underrede var genomruttet och dessutom relativt nymålat, vilket enligt besiktningsutlåtandet vittnar om att säljaren måste ha känt till skadorna. Du vill inte häva köpet, däremot undrar du huruvida du äger rätt till ersättning motsvarande den uppskattade reparationskostnaden om 50 tkr. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga är:

Köplagen (KöpL).

Del 1 - Den köprättsliga felbedömningen, vad gäller?

Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som manifesterades i avtalet om husbilens kvalité och andra eventuella egenskaper hos densamma eller om husbilen i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet, 17 § KöpL. Om ingenting specifikt avtalades om det nu sagda skulle husbilen likaledes kunna anses felaktig om den avviker från vad husbilar i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad säljaren möjligen uppgav i en annons eller lämnade i information innan den faktiska försäljningen ägde rum, 18 § KöpL. I det här fallet såldes husbilen förvisso i befintligt skick, men det ska noteras att existensen av en "befintligt skick - klausul" ändå kan leda till att husbilen betraktas som felaktig. Enligt 19 § KöpL gäller detta om husbilen inte överensstämmer med de egenskaper hos bilen som säljaren har angett (lovat), eller om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett väsentligt förhållande (exempelvis omfattande fuktskador) som denne måste ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om eller om husbilen skulle vara i väsentligt sämre skick än vad du som köpare objektivt sett hade kunnat förvänta dig med hänsyn till bilens pris och övriga omständigheter. Med tanke på vad säljaren förmedlade till dig, eller rättare sagt vad denne lovade dig, vid överlåtelsen beträffande just frågorna om fukt och läckage bedömer jag att det definitivt torde föreligga ett fel i köplagens mening.

Del 2 - Ansvarsfrågan, hur löses denna?

Kan en avvikelse enligt ovan fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om säljaren kan åläggas det köprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av husbilen skedde. Om felet fanns innan överlämnandet av husbilen ägde rum svarar säljaren för dessa och detta gäller även om felen skulle visa sig först i ett senare skede, 13 och 21 §§ KöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av husbilen som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan säljaren ändå behöva ansvara för om denne var i ond tro vid köpet, alltså om din säljare eventuellt kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) de ifrågavarande felen. Det här blir dock i praktiken en ren bevisfråga där du som köpare först måste göra sannolikt att felen faktiskt existerade när husbilen förvärvades innan bevisbördan slutligen övergår på din motpart, säljaren. Ytterligare en förutsättning för att du överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande om att husbilen är behäftad med fel) sker inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet, 32 § 1 st. KöpL. Mot bakgrund av besiktningsutlåtandet och de nymålade delarna undertill som var angripna av röta är det förmodligen sannolikt att skadorna på husbilen fanns långt innan den så kallade äganderättsövergången, alltså innan mottagandet av husbilen skedde, vilket i sin tur betyder att säljaren bär ansvar för det inträffade. I synnerhet eftersom denne troligtvis också var medveten om skadorna.

Del 3 - Hade du från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga dig till last?

Det korta svaret lyder: Nej, det föreligger ingen generell lagstadgad undersökningsplikt enligt köplagen innan ett förvärv äger rum (motsatsförhållandet gäller dock efter ett köp, 31 § KöpL). Däremot kan en köpare såsom fel inte åberopa sådant som denne måste ha känt till vid köpet. Detta kan aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om denne på eget initiativ ombesörjer en undersökning av objektet, 20 § KöpL. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men märk väl att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av densamma kan minska köparens undersökningsplikt och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren). Detta innebär således att den utfästelse som säljaren gjorde om att husbilen var fri från såväl fuktskador som problem med läckage torde leda till att du inte på något sätt kan anses har varit skyldig att vidta en undersökning av husbilen.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Trots att du köpte husbilen i befintligt skick bedömer jag att du äger rätt att åberopa en köprättslig felpåföljd, förslagsvis ett avhjälpande eller ett prisavdrag enligt 34 och 37 §§ KöpL, och detta mot bakgrund av säljarens löfte och att felet på husbilen sannolikt redan fanns där långt innan risken gick över på dig. Säljarens utfästelse menar jag också fritog dig från all eventuell undersökningsskyldighet innan överlåtelsen ägde rum varför jag vidare anser att du ska kräva säljaren på hela reparationskostnaden (ingen hälftendelning såsom du föreslår).

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar. Vi kan exempelvis för din räkning kontakta säljaren och/eller ombesörja upprättande av ett kravbrev adresserat till denne.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1366)
2021-06-09 Avviker bostadsrätten från vad som följder av avtalet?
2021-06-08 Fel vid försäljning av begagnad bil
2021-06-08 Försäljning av äldre bil på Blocket
2021-06-07 Säljaren dolde fel i varan, vad kan jag göra?

Alla besvarade frågor (93234)