Kan jag som konsument lämna tillbaks en felaktig vara?

2019-08-26 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej jag köpte en ny bil nyligen 2019 från ett större företag.Jag har hittat en hel del fel på bilen och är extremt missnöjd med den.Finns det någon möjlighet att få pengar tillbaka och återlämna bilen?Hittade inget i avtalet om just detta.Och dom på företaget säger att det inte går att lämna tillbaka den.Finna det någonting jag kan göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Du vill häva köpet och få tillbaks pengarna. Jag utgår från att du köpt bilen i egenskap av privatperson vilket gör att svaret på din fråga regleras i konsumentköplagen (kkl). Reglerna i konsumentköplagen är tvingande och gäller alltså även om avtalet innehåller villkor som jämfört med denna lag är till nackdel för dig som köpare (3 § kkl).

Vad säger lagen?

Är varan felaktig?

Det framgår inte av din fråga vad för typ av fel som bilen har, varför jag beskriver generellt vad som gäller.

Varan skall i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning stämma överens med vad som följer av avtalet. Den skall vara åtföljd av de anvisningar som behövs för dess installation, montering, användning, förvaring och skötsel.

Om inte annat följer av avtalet, ska varan

-vara ägnad för de ändamål för vilka varor av samma slag i allmänhet används,

-vara ägnad för det särskilda ändamål för vilket köparen avsåg att varan skulle användas, om säljaren vid köpet måste ha insett detta särskilda ändamål,

-stämma överens med den beskrivning som säljaren har lämnat och ha de egenskaper som säljaren har hänvisat till genom att lägga fram prov eller modell, och

-vara förpackad på vanligt eller annars försvarligt sätt, om förpackning behövs för att bevara eller skydda varan.

Varan skall anses felaktig,

-om den avviker från vad som föreskrivs i första eller andra stycket,

-om säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet eller,

-om varan i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta (16 § kkl).

När görs felbedömningen?

Frågan om din bil är felaktig bedöms efter hänsyn till bilens beskaffenhet när den avlämnades (20 § kkl).

Ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades (när du fick bilen i din besittning) anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller om det är oförenligt med felens art (20 a § kkl).

Vilka påföljder har du rätt till?

Är varan felaktig har du rätt till att göra påföljder gällande såsom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Du kan även ha rätt till skadestånd (22 § kkl). För att få göra detta måste du ha reklamerat inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felen. Meddelanden som lämnas inom två månader efter det att köparen märkt felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid (23 § kkl).

Du har rätt att häva köpet om felen är av väsentlig betydelse för dig (29 § kkl). Om du kräver att häva köpet har dock säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felen eller företa omleverans för att undvika hävning av köpet.

Du har även rätt till ersättning för den skada du lider genom att bilen är felaktig, om inte säljaren visar att underlåtenheten att avlämna en felfri vara beror på ett hinder utanför deras kontroll som hen inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder hen inte kunde undvikit.

Sammanfattning

Utan att veta exakt vilka fel som bilen har gör jag bedömningen att det är sannolikt att den kan anses som felaktig och att du därför har rätt till eventuell ersättning samt hävning av köpet. Detta är dock under förutsättning att du reklamerat i tid, samt att säljaren inte utnyttjar sin rätt att avhjälpa felen eller företa omleverans.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (999)
2020-05-25 Vad kan konsumenten göra när säljaren är i dröjsmål med varan?
2020-05-22 Köpares rättigheter vid fel i vara - bil
2020-05-21 Vad händer om jag säljer tillbaka en vara istället för att häva köpet?
2020-05-17 Vad krävs för att häva ett bilköp?

Alla besvarade frågor (80235)