Kan jag som arbetsgivare begära skadestånd av en av mina anställda som orsakat skador?

FRÅGA
Drivet ett litet åkeri där en anställd vid upprepade tillfällen kört sönder diverse saker. Senast så har denne kört med dörrarna till lastutrymmet på lastbilen öppna, dessa dörrarna kör man inte med öppna och dessa har då skadats och en större kostnad samt stillestånd för lastbilen uppkommit i en månad där av ett inkomstbortfall på denna lastbilen.Kan jag kräva den anställde på skadestånd för skadan och imkomstbortfallet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga driver du ett litet åkeri vari en av dina anställda har kört sönder diverse saker. Bland annat har hen kört med dörrarna till lastutrymmet på lastbilen öppna. Dörrarna har skadats vilket uppgår till en större kostnad samt stillestånd för lastbilen under en månads tid. Du undrar om du därför kan kräva den anställde på skadestånd för skadan och inkomstbortfallet.

Bestämmelser om arbetstagares skadeståndsansvar finns i 4 kap. 1 § skadeståndslagen. Bestämmelsen stadgar att "För skada, som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter".

Bestämmelsen är aktuell i tre typfall; (1) när den skadelidande direkt kräver skadestånd från en arbetstagare i stället för att begära ersättning från arbetsgivaren, (2) där arbetstagaren skadar arbetsgivaren och (3) där arbetsgivaren till följd av principalansvaret (arbetsgivarens ansvar för arbetstagaren) ersatt en skada orsakad av arbetstagaren och som arbetsgivaren regressvis begär ersättning för. I ditt fall är det typfall 2 som är aktuellt, dvs där arbetstagaren skadar arbetsgivaren.

Att det krävs synnerliga skäl är ett högt ställt krav och huvudregeln är att en arbetstagare som vållar en skada genom fel eller försummelse i tjänsten inte är ersättningsskyldig. Vad som ska utgöra synnerliga skäl är dock inte helt enkelt att besvara utan får avgöras i det enskilda fallet. Regeln innebär däremot ett betydande skydd för arbetstagaren mot skadeståndsansvar för skadevållande som sker i tjänsten. Enligt lagkommentarer till bestämmelsen går det inte att knyta rekvisitet synnerliga skäl direkt till det ansvarsgrundande beteendet, t.ex. på så sätt att grov vårdslöshet eller uppsåtligt skadevållande alltid ska anses innebära att synnerliga skäl föreligger. En stor del av praxis är från händelser inom Försvarsmakten. I övrigt är det sparsamt med praxis på området, vilket kan tala för att det är sällsynt att arbetstagare krävs på skadestånd från arbetsgivaren.

Vid prövningen av anspråk från arbetsgivaren ska man beakta arbetstagarens ekonomiska förhållanden. Vad som eventuellt avkrävs vederbörande bör vara anpassat till hens förmåga att betala ett skadestånd. Avsikten är att man även i fall av skada på anförtrodd egendom ska vara restriktiv i prövningen av skadeståndsansvarets omfattning. En viktig omständighet att beakta är att arbetstagaren som regel saknar möjlighet att försäkra sitt ansvar. Om skadan täcks av försäkring på arbetsgivarens sida är lagstiftarens intention att regress mot arbetstagaren bara undantagsvis ska förekomma (prop. 1972:5 s. 560).

Inom ramen för expresstjänsten går det inte att göra en sådan utredning som kan ge svar på hur dina möjligheter till framgång är. Ärendet är komplext och det är svårt att nå framgång i en skadeståndstalan mot en anställd. För ersättningsskyldighet krävs synnerliga , vilket är högt ställt. Utöver det ska poängteras att även om det anses att ersättningsskyldighet är för handen, är det tänkbart att eventuellt skadestånd kommer att jämkas till ett lägre belopp.

Om du vill gå vidare med ärendet och undersöka dina möjligheter att begära skadestånd närmre är min rekommendation att du anlitar en jurist. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan vara behjälplig för ändamålet. Dels för att utreda ärendet, dels för att företräda dig i förhållande till arbetstagaren. Om detta är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?