Kan jag skänka hälften av en fastighet som jag har erhållit i gåva med villkor om att den ska utgöra min enskilda egendom?

2020-12-09 i Gåva
FRÅGA
Hej,Jag har fått en fastighet i gåva som det i gåvobrevet står är enskild egendom och ska inte utgöra giftorättsgods. Kan jag ge bort hälften av fastigheten i gåva till min sambo så vi båda äger hälften?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Jag tolkar ditt ärende enligt följande. Du har fått en fastighet i gåva. Ett gåvobrev är upprättat av vilket det framgår att objektet ska utgöra din enskilda egendom. Du undrar nu om du, trots det intagna förbehållet, äger rätt att skänka en del av fastigheten till din sambo, vilket för övrigt skulle innebära att ni, efter gåvans fullbordande, kommer att äga varsin ideell andel i fastigheten motsvarande 50 %. Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid besvarandet av din fråga följer enligt nedan.

Jordabalken (JB).

Sambolagen (SamboL).

Äktenskapsbalken (ÄktB).

Några inledande hållpunkter avseende giftorättsgods och innebörden av begreppet enskild egendom

Inledningsvis ska sägas att giftorätten aktualiseras först i samband med en äktenskapsskillnad (skilsmässa), vilket betyder att egendom som är enskild undantas en eventuell framtida bodelningssituation medan makarnas övriga tillgångar blir giftorättsgods och således inkluderas (7 kap. 1 § och 10 kap. 1 § ÄktB). Enligt uppgift är du och din partner emellertid sambor varför sambolagen istället blir tillämplig. När ett samboförhållande upphör blir den så kallade samboegendomen föremål för en hälftendelning, men till skillnad från vad som gäller inom ramen för ett äktenskap är det endast sambornas gemensamma bostad och bohag (under förutsättning att denna har införskaffats för gemensamt bruk) som ska delas och således utgör samboegendom (3 och 8 §§ SamboL). Och precis som inom ett äktenskap undantas den enskilda egendomen, exempelvis sådan som den ena sambon erhållit i gåva från någon utomstående (4 § 1 p. SamboL). Sammanfattningsvis vittnar alltså ovanstående om att du idag i egenskap av part i ett samboförhållande och i händelse av en eventuell framtida roll som äkta make äger rätt att vid en separation undanta den fastighet som du har fått i gåva med villkor om att den ska utgöra din enskilda egendom.

Villkoret om enskild egendom, kan ett sådant hindra dig att överlåta hälften av fastigheten i gåva till din sambo?

I 4 kap. 29 § JB sägs att bestämmelserna i 1-3 och 7-9 §§ i samma kapitel äger motsvarande tillämpning i fråga om gåva. Och i 4 kap. 3 § 3 p. JB stadgas sedan att en bestämmelse vid köp som ej intagits i köpehandlingen är ogiltig om den innebär att köparens rätt att överlåta fastigheten inskränks. Eftersom motsvarande ska gälla även vid gåva innebär det att din möjlighet att kunna överlåta hälften av fastigheten till din sambo är avhängig vad som ytterligare, utöver villkoret om enskild egendom, kan ha manifesterats i gåvobrevet. Om det i den skriftliga gåvohandlingen av givaren har uppställts ett förbud mot framtida överlåtelser är det gällande mot dig. Skulle däremot ett sådant saknas finns det ingenting som hindrar dig från att genomföra din sambos inplanerade förvärv eftersom giftorätten och reglerna om enskild egendom endast blir aktuella vid separationer. Det föreligger med andra ord ett formkrav för den här typen av förbud varför eventuella muntliga instruktioner från gåvogivaren av fast egendom är utan verkan (verkningslösa), vilket gör att mottagaren (du) i det här läget fritt kan förfoga över fastigheten.

Annat som behöver beaktas i samband med din sambos förvärv av den ideella andelen i fastigheten

När du så småningom ska skänka halva fastigheten i gåva till din sambo måste ett nytt gåvobrev upprättas och då naturligtvis av dig. Eftersom motsvarande tillämpning av vissa delar i 4 kap. JB ska tillämpas även på gåvor (se ovan) medför detta att gåvans giltighet kräver att gåvan, eller rättare sagt gåvobrevet, är skriftligt och undertecknas av såväl dig som din sambo samt att fastigheten anges i den skriftliga handlingen och att det därtill fogas en överlåtelseförklaring (jfr 4 kap. 1 § JB). En lagfartsansökan är vidare obligatorisk och ska ombesörjas av din sambo senast inom tre månader efter att den så kallade fångeshandlingen, gåvobrevet, upprättades (20 kap. 2 § 1 st. JB). Ansökan ges in till den statliga lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, och för att denna inte ska avslås fordras härutöver att gåvobrevet är bevittnat av två personer och att det sedan bifogas med övriga ansökningshandlingar (20 kap. 5 § 1 st. och 7 § 1 p. JB).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget kan följande anföras. Reglerna om enskild egendom kan bara göras gällande i en bodelningssituation. Under förutsättning att gåvobrevet som avsåg ditt förvärv av fastigheten inte har något överlåtelseförbehåll finns det såvitt jag kan bedöma ingenting som hindrar dig från att skänka hälften av denna till din sambo. Men märk väl att ni själva behöver tänka på en hel del formaliabestämmelser för att gåvan slutligt och lagligen ska kunna fullbordas.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan, via den kostnadsfria telefonrådgivningen eller ånyo genom några av våra betaltjänster. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Skype och andra liknande digitala plattformar.

Vi kan exempelvis bistå er vid upprättandet av gåvobrevet och därmed säkerställa att det uppfyller lagstiftningens krav på formen.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91133)