Kan jag skänka bort pengar och ha dem kvar på mitt konto?

2020-09-03 i Gåva
FRÅGA
Är detta en giltig gåva som gör att nedanstående kontons behållning inte kan upptas i A:s bodelning vid äktenskapsskillnad?GåvobrevHärmed överlåter jag A, (pnr), såsom gåva till O, (pnr), bankmedel i form av - Swedbank fondkonto X- Swedbank e-sparkonto X- Swedbank konto X.Gåvan tillträdes den 6 oktober 2020. Gåvan ska vara enskild egendom för O, detta gäller även avkastningen av egendomen och vad som ev sätts i dess ställe. Kontona kvarstår i A:s namn. A disponerar endast över medlen i egenskap av förmyndare för O. A har ingen dispositionsrätt för egen räkning. A äger rätt att göra insättningar på kontona och förbinder sig att betala ev skatt som uppkommer på kontona.S-stad den 6 oktober 2020
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

För gåva bestående av bland annat pengar krävs det s.k. tradition för att gåvan ska vara fullbordad. Med tradition avses att besittningen över pengarna övergått från givaren till mottagaren (2 och 4 § gåvolagen). Att avgöra om det skett en besittningsövergång är inte alltid helt enkelt. Begreppet besittning har i rättsfall och doktrin kunnat innebära allt från rent fysisk kontroll över ett föremål eller pengar till att ha tillgång till ett bankkonto. I oklara fall, t.ex. då både gåvogivaren och mottagaren har tillgång till ett bankkonto, har gåvogivarens avsikter visat sig vara av avgörande betydelse. I rättsfallet NJA 1981 s. 464 sparade en förmyndare pengar på konton öppnade i barnens namn men då en viss del av pengarna var förmyndarens, förmyndaren förbehållit sig dispositionsrätt över kontot och att någon gåvoavsikt inte funnits kunde inte gåvan anses fullbordad.

I ditt fall förefaller det som att det inte sker någon besittningsövergång; A överlåter förvisso pengar och fonder till O genom ett gåvobrev. Det kan dock argumenteras för att det inte skett någon tradition.

Min bedömning är att gåvobrevet inte är tillräckligt för att pengarna på kontona inte ska upptas i Anna bodelning vid äktenskapsskillnad. Det bör framförallt ske en tradition av pengar och fonder, dvs. att dessa flyttas från A till O. Det är alltid en risk att ha fortsatt tillgång till det man skänkt bort då det kan argumenteras för att gåvan inte är fullbordad. Det torde dock underlätta om det sker en tradition av pengarna och A har tillgång till O:s konton genom fullmakt för att företräda O, under förutsättning att A haft en gåvoavsikt och inte blandar in egna pengar på O:s konton.

Om du önskar vidare hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. En av våra jurister kan vara behjälplig med att upprätta ett gåvobrev alternativt är du välkommen att besöka vår avtalstjänst i vilken du kan upprätta ett gåvobrev till ett konkurrenskraftigt pris. Om du önskar offert från en av våra jurister nås jag för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (702)
2021-04-10 Utfästelse om gåva
2021-04-06 Kan min pappa ge bort sin bostadsrätt till sitt ena barn när han lever?
2021-04-01 Får man kräva tillbaka en gåva?
2021-03-31 Ge del av fastighet i gåva

Alla besvarade frågor (91439)