FrågaAVTALSRÄTTGåva01/12/2018

Kan jag skänka bort egendom till mitt barn?

Jag har fyra barn och ensamstående. Kan jag i dagsläget skänka bort allt lösöre och bankmedel till en eller två av mina barn? Hur ska jag i så fall gå till väga?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer inledningsvis gå in på möjligheterna att skänka bort lösöre och bankmedel för att sedan gå in på bestämmelser som aktualiseras då det gäller gåvor till dina barn.

Gåva

Skänker du bort bankmedel och lösöre utan ersättning så sker det i form av en gåva. En gåva måste vara frivillig och kan inte ångras när den väl är genomförd. Vidare är gåvor beskattningsfria i Sverige.

När man skänker bort något värdefullt så rekommenderas att man upprättar ett gåvobrev som är en form av avtal. Det är dock endast vid överlåtelse av fastighet som gåvobrev är ett krav för att gåvan ska bli juridiskt bindande. Ett gåvobrev kräver bland annat underskrifter av båda parter, dvs. gåvogivare och gåvotagare och det måste tydligt framgå att det är en gåva.

Då det framgår att du vill skänka bort din egendom i form av gåva till din bröstarvinge (ditt barn) så aktualiseras reglerna kring förskott av arv.

Förskott av arv

Förskott av arv regleras i 6 kap. ärvdabalken.

När ett barn får en gåva av sin förälder anses det vara ett förskott av arv, såvida inget annat specifikt framgår i exempelvis ett gåvobrev. Det föreligger alltså en presumtion om att gåvan är att anse som förskott på arv såvida inget annat tydligt framgår.

Utgångspunkten är alltså att gåvor till ens barn ska anses som förskott på arv. Vill du inte att gåvorna ska utgöra förskott av arv ska det tydligt framgå i gåvobrevet.

Förstärkt laglottsskydd

I och med att du nämner i din fråga att du vill skänka bort till ett eller två av dina barn vill jag nämna bestämmelserna om laglottsskyddet för övriga barn. När fler arvingar finns är utgångspunkten att ett barn som får ett förskott av arv inte ska få ett mer fördelaktigt arv än övriga arvingar. Alla arvingar har rätt till sin laglott, 7 kap. 1 § ärvdabalken.

Har arvingen mottagit förskott av sitt arv ska detta förskott avräknas på dennes laglott och det är värdet på gåvan vid själva gåvotillfället som räknas, 7 kap. 2 samt 3 §§ ärvdabalken.

I 7 kap. 4 § ärvdabalken regleras bestämmelserna om det förstärkta laglottsskyddet. Bestämmelsen blir aktuell om kvarlåtenskapen inte räcker till för att uppfylla en bröstarvinges laglott och situationen har varit sådan att arvlåtaren exempelvis skänkt bort egendom på sin dödsbädd eller egendom som fortfarande kan nyttjas av arvlåtaren trots att den är bortskänkt. Om en arvlåtare har under sin livstid gett en gåva som kan jämställas med testamente så kan det alltså senare jämkas på begäran av övriga arvingar vars laglott blivit kränkt.

Sammanfattningsvis

Det står fritt fram att skänka bort såväl lösöre och bankmedel. I och med att du vill skänka gåvorna till ditt barn så kommer det att ses som ett förskott av arv såvida du inte tydliggör att det inte ska utgöra ett förskott. Gåvobrev är inte ett krav men min rekommendation är att, oavsett om du vill att det ska vara förskott av arv eller inte, ni upprättar ett gåvobrev där det tydligt framgår att det är en gåva samt där det framgår ifall det ska vara ett förskott eller inte. I gåvobrevet kan du även ta med övriga villkor om du så önskar, exempelvis om du vill att egendomen ska vara gåvotagarens enskilda egendom, vilket gör skillnad i en framtida eventuell skilsmässa. Vid arvlåtarens bortgång kommer sedan förskottet att avräknas från gåvomottagarens laglott, om det ska ses som förskott av arv. Om inte så har övriga bröstarvingar möjlighet att väcka talan om jämkning av testamentet om deras laglott kränkts.

Det finns inga krav på att en jurist upprättar gåvobrevet men det kan vara fördelaktigt om man vill säkerställa att det blir korrekt utfört. Vill du se exempel på utformning på hur ett gåvobrev kan se ut alternativt ha hjälp med att upprätta ett gåvobrev kan Lawline hjälpa dig med det här.


Vänligen,

Linn NybergRådgivare
Hittade du inte det du sökte?