FrågaARBETSRÄTTSjuk 25/05/2019

Kan jag sjukskriva mig pga. besvikande dålig löneförhöjning?

Hej, när jag fick reda på hur mycket jag fick i löneförhöjning mådde jag så dåligt så jag ville gå hem och sjukskriva mig. Jag gick hem och anmälde mig sjuk på vårt självservicesystem, men detta nekades av min arbetsgivare som menade på att hon inte godkänna min sjukskrivning bara för att jag fick dålig löneförhöjning. Har arbetsgivaren rätt till detta? Tacksam för svar!

Lawline svarar

Allmänt om sjukskrivning

Sjukskrivning berättigas den som drabbas av sjukdom som sätter ned arbetsförmågan (3 § sjuklönelagen, hädanefter SjLL, samt 24 kap. 2 § och 27 kap. 2 § socialförsäkringsbalken, hädanefter SFB). Den som avstår från att arbeta med hänvisning till sjukdom utan att uppnå berättigande sjukdomskvalifikation gör sig ansvarig till olovlig arbetsvägran, vilket kan föranleda uppsägning (jfr 7 § lagen om anställningsskydd). I det följande ska således redogöras för vad som avses med sjukdom och nedsatt förmåga med koppling till ditt fall.

Föreligger en sjukdom?

En allmän sjukdomsdefinition är varje onormalt kropps- eller själstillstånd, vilket icke sammanhänger med den normala livsprocessen (SOU 1944:15 s. 162 f.). Som sjukdom anses inte nedsättningar på grund av den normala livsprocessen eller arbetsmarknadsmässiga, ekonomiska, sociala och liknande förhållanden (27:3 SFB). För stor vikt bör inte fästas vid orsaken till sjukdomsförhållandet utan mer relevant är själva sjukdomen och dess nedsättande verkan på arbetsförmågan.

I ditt fall blir det aktuellt att utreda vad som avses med onormalt själstillstånd. Definitionen som har givits härom är att det avser "allvarliga tillstånd av psykisk insufficiens, t.ex. i form av kraftiga sorgereaktioner eller svår trötthet" (Ryberg-Welander, Lotti, Socialförsäkringsrätt: om ersättning vid sjukdom, Tredje upplagan, Stockholm, 2018 s. 125). I RÅ 2009 ref 102 II ansågs sjukdom i form av själstillstånd föreligga. Fallet angick en uppsagd man som diagnostiserades med svår stress och led av ångest, oro, sömnsvårigheter, handlingsoförmåga och koncentrationssvårigheter. Under förutsättningen att läkare ansåg tillståndet utgöra en adekvat följd av det inträffade kunde det bedömdes utgöra sjukdom. I din situation torde jag med stor säkerhet kunna konstatera att kraven inte anses uppfyllda. Högsta restriktivitet tillämpas.

Om sjukdom föreligger, föreligger då nedsatt arbetsförmåga?

Under sjukdomsperiodens första 90 dagar ställs relativt låga krav på nedsatt arbetsförmåga och bedömningen är betydligt mildare än avseende sjukdomsbedömningen. Bedömningen sker i förhållande till ditt faktiska arbete och din faktiska normala arbetstidsomfattning.(27 kap. 46 § SFB) Enkelt beskrivet ska du anses inte kunna utföra ditt arbete på ett säkert eller tillräckligt fungerande vis. Exemplifierat kan framlyftas ett rättsfall från kamarrätten (Kammarrätten i Stockholm, mål 4114-10). I fallet var det tillräckligt för att anse nedsatt arbetsförmåga föreligga att en läkare uttalade att depression och alkoholproblem föranledde oförmåga att utföra "ett bra arbete", trots omöjlighet att uttala exakt orsak därtill. Förutsatt att sjukdom kan visas kan det således tolkas som att särskilt höga krav inte ställs på att tydligt visa att det är just sjukdomen som direkt orsakar nedsatt arbetsförmåga, i vart fall under sjukdomsperiodens första 90 dagar.

Enligt sjuklönelagen ställs inga krav på minsta omfattning av nedsatt arbetsförmåga för rätt till sjukskrivning. Detta gäller för 14 kalenderdagar från och med dag för sjukdoms inträffande, varefter regleringen SFB träder in istället (se 3 och 7 § § SjLL samt jfr 27 kap. 9 § SFB).

När regleringen i SFB träder in blir bedömningen striktare. Omfattningen av arbetsförmågan i nedsatt tillstånd måste understiga minst 75% av tidigare normal arbetsförmåga utifrån normal arbetstid. Bedömningen av arbetsförmåga sker nämligen i fem steg: 100%, 75%, 50%, 25% och 0%. Nivån av ersättningen bedöms proportionellt utifrån nedsattheten, dvs. 50% arbetsoförmåga ger 50% sjukpenning och berättigar 50% arbetsfrånvaro. (27 kap. 45 § och 27 kap. 2 § SFB).

Sammanfattning

Jag bedömer det inte som sannolikt att du har berättigande grund för sjukskrivning. Undantag är med stor restriktivitet tillämpligt förutsatt att omständigheterna innebär extraordinärt ingripande avvikelse från normalt själstillstånd i form av djupa, skadliga och passiviserande depressioner. Avstående från arbete utan berättigande grund innebär arbetsvägran och utgör sakliga skäl för uppsägning. Min bedömning är att arbetsgivaren har rätt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänlig hälsning,

Joar LindénRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”