FrågaFASTIGHETSRÄTTServitut30/05/2020

Kan jag säga upp ett officialservitut?

Hej - min granne skall stycka sin tomt/rakt av På fastigheten finns idag bara ett mindre enbostadshus.

Den avstyckade tomte har egen utfart till kommunal väg. Ursprunglig tomt har utfart via servitut över min tomt. På båda tomterna ges grannen rätt att uppföra ett tvåbostadshus och naturligtvis Attefall.

Så här ser jag problemet:

Den utfart/angöring som idag sker över min fastighet på grund av servitutet avser angöring till/från för boende i ett enbostadshus. Då tvåbostadshuset är uppfört och ev, även Attefall så kommer trafiken över min fast. /servitutet (ett officialservitut) att påtagligt ökas på väg som går c:a tre meter från min fastighets fasad och det är inte bra. Eftersom nybyggnation skall ske på granntomten och jag tycker att grannen väldigt lätt kan angöra via egen tomtmark vill jag säga upp servitutet och undrar om det är möjligt att göra med framgång - vad säger ni ? Jag kompletterar gärna med kopia av servitutsavtal/tomtkarta, etc. Servitutet ursprungligen avsett för boende i ett egnahem/småhus/enbostadshus. I servitutet skrivs endast "utfart till fastigheten" (inget skrivs om antal boende, etc. på fastigheten)

Jag vill naturligtvis att grannen för båda fastigheterna skall låta angöra via väg på sin egen fastighet - det rinns bra möjligheter för det. Att hans nybyggnadsplaner skall öka trafikbelastning på min tomt är inte bra.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelser om officialservitut finns i fastighetsbildningslagen (FBL). Som du vet innebär servitutet att ägaren av en fastighet (den härskande fastigheten) har rätt att nyttja en del av en tillgång av en annan fastighet (den tjänande fastigheten). I förevarande fall är din fastighet således den tjänande.

Utgångspunkten med officialservitut är att de inte ska upphävas, varför sådana servitut bildas genom ett myndighetsbeslut. Det är möjligt att i vissa fall ändra och/eller upphäva ett servitut. Ett servitut kan ändras om det hindrar ett ändamålsenligt utnyttjande av den tjänande fastigheten eller dess användning i enlighet med detaljplan eller områdesbestämmelser och att olägenheten kan undanröjas genom ändringen (7 kap. 4 § första stycket FBL). Kan olägenheten inte undanröjas genom ändring får servitutet upphävas (7 kap. 5 § första stycket FBL). Ett servitut kan även ändras om ändrade förhållanden inträtt efter servitutets tillkomst och det skulle innebära väsentlig fördel för den tjänande eller härskande fastigheten utan att för den delen medföra olägenhet av betydelse (7 kap. 4 § andra stycket FBL). I ditt fall skulle det eventuellt gå att argumentera för att bestämmelserna i andra stycket är tillämpliga. Dock bör uppmärksammas att det endast rör ändring av servitutet och inte upphävning.

Ett servitut får däremot även upphävas, om det till följd av ändrade förhållanden ej behövs för den härskande fastigheten eller nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på den tjänande fastigheten. Detsamma gäller, om servitutet under avsevärd tid ej utövats och omständigheterna är sådana att det måste anses övergivet (7 kap. 5 § FBL). Som synes finns det under vissa förutsättningar möjlighet att få ett officialservitut upphävt, om det går att argumentera för att nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med den belastning som sker på din fastighet. Tyvärr är det inte en bedömning jag kan göra.

Ett servitut får även ändras eller upphävas efter överenskommelse mellan ägarna av den härskande och tjänande fastigheten (7 kap. 8 § FBL). Det är således möjligt för dig och ägaren till fastigheten att komma överens om att servitutet ska upphävas, om överenskommelse är möjlig.

Sammanfattningsvis finns det under vissa förutsättningar möjlighet att ändra eller upphäva även officialservitut. Det som är aktuellt i ditt fall är antingen om du kan komma överens om så med ägaren till den härskande fastigheten, eller om servitutet till följd av ändrade förhållanden inte längre behövs av den härskande fastigheten eller om nyttan av servitutet är ringa i jämförelse med belastningen på din fastighet. Tyvärr är det svårt att göra en bedömning om vilken eventuell framgång du kan nå.

Då du beställt telefonuppföljning kommer jag att ringa dig på tisdag, den 2 juni, klockan 10.00. Observera att jag ringer från skyddat nummer. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Servitut? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”