Kan jag reklamera bilköp efter 3 år och 7 månader?

2020-07-08 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej! Jag köpte en begagnad bil från 2010 för 3 år 7 månader sedan. Bilen hade uppenbara problem sedan 1 månad efter köpet. Problem som är dyra att fixa.Jag förstår att det är lite konstigt att påtala problemen efter så lång tid men det är pga att jag gick in i väggen o led av psykisk ohälsa i flera år vid tidpunkten efter bilköpet som jag inte klarade av att konfrontera företaget.Frågan handlar om jag kan kräva något överhuvudtaget efter så lång tid. Köpte bilen för 130000 oktober 2016. Jag har haft den på verkstaden 3 ggr.Varje gång på verkstaden har de felsökt och bytt diverse saker som skulle kunnat göra att bilen gått ojämnt och skakat samt att den gula motorlampan lyst. Jag såg att bilägaren innan mig bara ägt bilen i några månader så jag kontaktade honom. Han sa att han hade problem med bilen från dag 1 o hade den på verkstad ett antal ggr. Säljaren vägrade ta tillbaka men efter månader så lyckades han få dem att ta tillbaka den.Säljföretaget har alltså tagit tillbaka en defekt bil. Släckt alla felkoder så den går bra ett litet tag och sålt den vidare trots att de visste om problemen. Det är ett stort företag, utbrett över hela sverige och har mekaniker som utlovat ska ha fixat o kollat över 100 punkter på bilarna innan de säljer dem, så kunderna ska känna sig trygga.Är det någon ide att jag försöker få ut något från detta bedrägeri eller är det helt enkelt för sent?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

I ditt fall tolkar jag det som att du köpt den aktuella bilen i egenskap av konsument från en näringsidkare, varför konsumentköplagen är tillämplig (jfr 1 § konsumentköplagen). Som utgångspunkt ska varan (bilen) motsvara det säljare (näringsidkaren) och köpare (du) kommit överens om, annars är det fel på varan. Priset på varan kan till viss del indikera vad köparen kan förvänta sig. Desto billigare något säljs, desto mer får köparen i princip räkna med. Köparen kan inte heller hävda fel som hen kände till eller borde känt till vid köpet. I bestämmelsen om vad som avses med fel räknas upp definitioner för vad som kan utgöra fel i varan. Listan är inte uttömmande utan exempel på vad som kan utgöra fel (jfr 16 § konsumentköplagen). Vid fel i varan får du som köpare kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom har du rätt att kräva skadestånd (22 § konsumentköplagen). Som köpare har du rätt att kräva att säljaren avhjälper felet eller företar omleverans, om det kan ske utan oskälig kostnad för säljaren (26 § första stycket konsumentköplagen). Kräver du som köpare en annan påföljd än avhjälpande eller omleverans har säljaren trots detta rätt att på egen bekostnad vidta sådan åtgärd, om den efter att reklamationen kommit säljaren tillhanda utan uppskov erbjuder sig att göra detta samt att åtgärden kan ske inom skälig tid därefter och utan kostnad eller väsentlig olägenhet för köparen (27 § första stycket konsumentköplagen).

Som utgångspunkt ska ett fel som visar sig inom sex månader efter att varan avlämnades anses ha funnits vid avlämnandet, dvs. felet anses som ursprungligt (20 a § konsumentköplagen). Köparen får inte åberopa att varan är felaktig, om hen inte lämnar reklamerar felet inom skälig tid genom att meddela säljaren. Reklamation som sker inom två månader efter att köparen märket felet ska alltid anses ha lämnats i rätt tid. Reklamerar köparen inte inom tre år från att hen tagit emot varan, förloras rätten att åberopa felet (23 § konsumentköplagen). Köparen får dock ändå åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (24 § konsumentköplagen). Vad som är ett grovt vårdslöst agerande eller ett agerande i strid mot tro och heder kan inte preciseras generellt. Enligt lagkommentarerna till bestämmelsen måste det röra sig om en oacceptabel illojalitet från säljarens sida. Det är inte tillräckligt att säljaren generellt visat sig vara ohederlig eller illojal utan beteendet måste ha att göra med det för vilket reklamationsfristen löpt ut. Undantaget till reklamationsskyldigheten inom tre år skulle kunna aktualiseras om säljaren t.ex. känt till felet före köpet och likväl ingått köpavtalet i förhoppning om att köparen skulle märka felet först efter treårstidens utgång. Det skulle även kunna aktualiseras om säljaren efter köpet felaktigt ger konsumenten sådana upplysningar att hen försitter reklamationsfristen.

I ditt fall är utgångspunkten att du inte längre kan göra felet gällande, mot bakgrund av hur lång tid som förflutit från att du köpte och tog emot bilen. Att du lidit av psykisk ohälsa är dessvärre inte något som förändrar din skyldighet att reklamera i tid. När du upptäckte felet skulle du reklamerat och begärt avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller begärt att få häva köpet. Hade du krävt annan påföljd än avhjälpande eller omleverans hade säljaren haft rätt att ändå reparera bilen eller, om möjligt, leverera annan likvärdig. Om man som köpare själv avhjälper felet utan att reklamera kan säljaren åberopa att den inte beretts tillfälle att avhjälpa felet eller att företa omleverans. Det är endast om köparen avhjälpt felet och det med hänsyn till omständigheterna inte skäligen kunde krävas att köparen skulle avvakta ett avhjälpande eller omleverans från säljarens sida som ett eget avhjälpande kan godtas (jfr 27 § andra stycket konsumentköplagen). Enligt min mening är det inte heller aktuellt att åberopa att säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder. Det kunde eventuellt kunnat argumenteras för det om säljaren känt till felet (genom att t.ex. släcka servicelampor för att dölja felen) och det gjorde att du märkte felet först när det gått mer än tre år. I ditt fall har felen uppkommit betydligt tidigare och du har haft möjlighet att reklamera i tid. Att du lidit av psykisk ohälsa och därmed inte tagit tag i det innebär däremot inte att du har någon förlängd reklamationstid.

Sammanfattningsvis är min bedömning att det dels gått för lång tid sedan du mottog bilen, dels att du själv reparerat bilen utan att först reklamera och begära påföljd för felet. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1163)
2021-03-01 Ersättning för skador på grund av felaktig vara
2021-03-01 Ersättning vid fel i vara
2021-02-28 Gäller garanti för begagnade varor?
2021-02-28 Konsumentköplagens tillämpningsområde

Alla besvarade frågor (89887)