Kan jag polisanmäla en lärare för att ha kladdat av soppa på en elevs tröja?

FRÅGA
En elev slängde ner skeden lite för hårt i sopp kastrullen så det skvätte lite mat på en lärares kläder. Där efter gick läraren efter eleven och torkade av sig på elevens tröja. Kan jag anmäla som misshandel?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline!

Tillämplig lag

Då din fråga rör eventuellt brott kikar vi närmare på brottsbalken (BrB).

Sannolikt inte misshandel

För att det ska röra sig om misshandel ska läraren avsiktligen ha velat –och lyckats skada eleven, orsakat eleven sjukdom, smärta eller på annat sätt försatt honom eller henne i vanmakt eller annat sådant tillstånd (3 kap. 5 § BrB).

Av förutsättningarna framgår det inte att eleven skulle ha skadats fysiskt eller orsakats någon smärta. Sjukdom borde inte vara aktuellt.

Frågan blir då om det kan anses att läraren avsiktligen försatt eleven i vanmakt eller annat sådant tillstånd. I lagens mening avses med formuleringen fullständig brist på kroppslig kontroll. Exempel på vanmakt är medvetslöshet och hypnotiskt tillstånd. Jämförbara tillstånd är förlamning eller bedövning av kroppen.

Min bedömning är att det inträffade inte kan klassificeras som att läraren försatt eleven i vanmakt eller annat sådant tillstånd.

Brottet misshandel är därför enligt min mening uteslutet.

För att besvara din fråga kan jag säga att jag rent objektivt inte tror att du kommer ha någon större framgång med att anmäla läraren för misshandel.

Kanske ofredande

Ett brott som ligger närmare till hands är ofredande. Där sägs, i förenklad form för att bättre passa in i fallet, att den som fysiskt antastar någon, på ett sätt som är ägnat att kränka den andres frid på ett kännbart sätt gör sig skyldig till ofredande (4 kap. 7 § BrB).

Exempel på sådant ofredande är att knuffa eller sätta krokben för någon, rycka eller slita i någons kläder, spotta på, nypa eller smeka någon osv. Kriteriet utesluter inte att hjälpmedel används, exempelvis genom att knuffa någon med hjälp av en bil eller annat fordon.

Ofredande är ett väldigt brett brott och många olika förfaranden kan falla in. Att läraren följt efter eleven och kladdat av soppa på elevens tröja skulle därför kunna anses vara ofredande.

Med att gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt menas att det räcker med att gärningen typiskt sett kränker någons frid. Det är alltså inte nödvändigt att elevens frid kränkts i det enskilda fallet. Gärningar som kan vara otrevliga eller obehagliga, men som en person normalt bör tåla utgör inte ofredande. En bedömning måste dock alltid göras i det enskilda fallet.

Det är mycket möjligt att eleven upplevt händelsen som otrevlig och obehaglig, särskilt eftersom det är en lärare i maktposition som utfört handlingen samt att det hänt i skolmatsalen, vilket är en publik plats, förmodligen med fler elever närvarande. Det inträffade kan inte heller anses vara något eleven bör tåla.

Då läraren följt efter eleven får läraren anses ha agerat uppsåtligen och borde åtminstone förstått att eleven kunde uppfatta det inträffade som kränkande (1 kap. 2 § första stycket BrB).

Några andra ursäktande eller rättfärdigande omständigheter borde inte anses föreligga. Det faktum att eleven råkat tappa soppsleven i kantinen är inte tillräckligt.

Mina råd

Jag avhåller mig från att säga om läraren kommer kunna dömas för det eller andra. Det ovannämnda är min personliga bedömning och det är inte säkert att en polis eller domare bedömer det inträffade på samma sätt.

Sedan vill jag även slå ett slag för att inte polisanmäla i första hand. Jag vet inte om ni haft några problem med läraren sedan tidigare, men det kan vara bra att samtala med förslagsvis rektorn, som kan tala med läraren om det inträffade. Det borde vara bäst för alla inblandade parter, både tidsmässigt och känslomässigt, att hitta en fredlig lösning.

Om ni ändå känner att ni vill gå vidare med en polisanmälan tror jag att ni har mer att vinna med en anmälan om ofredande, än vad ni har med en anmälan avseende misshandel.

Jag hoppas att det löser sig för alla inblandade parter.

Med vänliga hälsningar

Mattias Törnström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (321)
2019-10-09 Misshandel samt påföljd
2019-09-23 Är det brottsligt att hårt hålla fast i någons arm?
2019-09-23 Bedömning av brottets svårhet vid stöldbrott/misshandelsbrott
2019-09-22 Påföljd vid misshandel

Alla besvarade frågor (73715)