Kan jag parkera på väg där jag innehar utfartsservitut?

2018-10-05 i Servitut
FRÅGA
I det aktuella fallet finns ett officialservitut gällande en kort väg om 18 meter (5 m bred) från landsvägen över den tjänande fastigheten, som är en förutsättning för att nå den härskande fastigheten. Stämningen mellan de två fastighetsägarna är minst sagt dålig och för att skapa största möjliga besvär och irritation för de härskande, har den tjänande uttalat följande: "Denna bit mark som ni har servitut på för en utfartsväg skall vara detta och inget annat." Med detta antyds att det inte ens är tillåtet att parkera en moped där då den ej används. Vägen finns drygt 100 m utom synhåll från fastighetsägarens boningshus. Vad är rätt och vad är rimligt?
SVAR

Din fråga rör ett officialservitut. 14 kap. Jordabalk (1970:994) samt Fastighetsbildningslag (1970:988) är tillämpliga. Jag kommer att utgå från att servitutet endast avser utfärdsväg.

I 14 kap. 6 § jordabalken stadgas att den härskande fastigheten inte kan förfara på ett sådant vis att den tjänande fastigheten betungas mer än nödvändigt. Vidare skall ägaren till den härskande fastigheten se till att inte skada eller någon annan form av olägenhet vållas ägaren till den tjänande fastigheten. Paragrafen utgör en förhållningsregel till hur utövningen av servitutet ska ske. Vad som stadgas i servitutet blir således avgörande för bedömningen. I detta fall avser servitutet utfartsväg.

Med detta som utgångspunkt bedömer jag att åtgärder som exempelvis att parkera en moped invid vägen inte är inom ramen för syftet med servitutet och därmed betungas tjänande fastighet mer än nödvändigt. Detta trots att parkeringen är utom synhåll. Observera att markägaren kan ta ut en avgift vid olovlig parkering vid det fall skyltning som indikerar parkeringsförbud finns på vägen. Detta enligt 1 § samt 3 § Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Jag bedömer att möjligheten till ett officialservitut innefattande parkering som liten eftersom behovet av att parkera på vägen inte är av väsentlig betydelse för härskande fastighet. Detta är ett krav enligt 7 kap 1 § Fastighetsbildningslag (1970:988). Jag rekommenderar att parterna samtalar med varandra och försöker hitta en gemensamt gynnsam lösning. Det är möjligt att upprätta ett parkeringsservitut genom avtal. Detta förutsätter dock att parterna kommer överens om en ersättning för detta.

Hoppas du är nöjd med svaret.

Vill du ha ytterligare rådgivning kan du ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04.

Vänligen,

Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll