FrågaARBETSRÄTTÖvrigt 12/12/2017

Kan jag omplaceras i ett annat bolag i koncernen på grund av arbetsbrist?

Arbetsgivare vill säga upp mig på grund av arbetsbrist som uppstår när företaget säljs och erbjuder mig arbete i ett annat bolag i koncernen under uppsägningstiden Är detta verkligen korrekt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring ditt skydd som anställd regleras antingen i ett kollektivavtal, Lag [1982:80] om anställningsskydd eller Lag [1976:580] om medbestämmande i arbetslivet [hädanefter förkortad till LAS respektive MBL]. Eftersom du inte nämnt något kollektivavtal utgår jag ifrån att du har ett personligt avtal och gör min bedömning utefter LAS och MBL.

Som huvudregel gäller att en arbetsgivare måste ha en saklig grund för att säga upp en anställd [7§ LAS]. Just begreppet saklig grund definieras inte i lagen utan vad som är saklig grund varierar från fall till fall. Generellt skulle man kunna säga att saklig grund kan innebära att uppsägningen ska baseras på objektiva skäl. Just arbetsbrist är något som direkt betraktas som saklig grund för uppsägning och är således tillåtet. Det finns dock möjlighet till företrädesrätt vid en eventuell återanställning så att du kan få möjlighet att bli återanställd igen om företaget skulle behöva fler anställda igen [25 § LAS].

Omplacering eller företagsöverlåtelse

Beroende på om det räknas som att du omplacerats inom din arbetsgivares företag eller om det helt enkelt skett ett byte av arbetsgivare som i sådana fall skulle innebära en företagsöverlåtelse, blir utgången olika. I ditt fall har arbetsgivaren redan erbjudit dig ett arbete i ett annat bolag i koncernen och en sådan förflyttning inom en koncern betraktas många gånger som en företagsöverlåtelse även om det i sig inte är ett helt nytt företag. Förutsättningen är dock att det företag du arbetat på tidigare är identiskt med det du erbjudits berörande företagskoncept, inredning, arbetsuppgifter m.m för att det ska betraktas som en företagsöverlåtelse.

En företagsöverlåtelse innebär att trots att du får en ny arbetsgivare kommer du ha kvar dina rättigheter och skyldigheter som du tidigare haft [6b § första stycket, LAS]. Om det är tal om en omplacering, måste omplaceringen vara icke-diskriminerande och inte strida mot god sed på marknaden. Detta skulle innebära att en omplacering till ett nytt ställe i sig inte innebär att du ska få avsevärt lägre lön eller att du ska få helt andra arbetsuppgifter än du är kvalificerad för. Om en omplacering skulle ske i strid med god sed eller vara icke-diskriminerande har du större möjlighet att frångå din arbetsskyldighet gentemot din arbetsgivare och vägra en omplacering. Vad som dock är viktigt att påpeka är att din arbetsskyldighet sträcker sig längre när du omplaceras eftersom det finns en långtgående lydnadsplikt hos arbetstagare att lyda sin arbetsgivare. Vid företagsöverlåtelser finns en större möjlighet för dig att inte följa med till den nya arbetsgivaren om du inte vill detta, bara som en ren konsekvens av att du inte vill arbeta på det nya företaget [6b § fjärde stycket LAS]. Risken som uppstår i sådana fall är att du blir arbetslös, men samtidigt har du även företrädesrätt till återanställning ifall din förre arbetsgivare skulle få behov av fler anställda [25 § LAS].

Ovanstående som jag beskrivit gäller bara vad som händer med dina rättigheter vid byte av arbetsgivare eller en omplacering inom ett företag. Nedan kommer jag presentera vad som kan ske vid en företagsöverlåtelse om du omfattas av ett kollektivavtal

Om du omfattas av kollektivavtal

När det gäller kollektivavtal kan en anställds situation se olika ut vid en företagsöverlåtelse, beroende på om din förre arbetsgivare och din nya arbetsgivare omfattas av ett kollektivavtal eller inte.

Om du omfattas av ett kollektivavtal, men din nya arbetsgivare inte omfattas av ett kollektivavtal finns det bestämmelser som säger att den nya arbetsgivaren måste tillämpa det kollektivavtal du omfattas av i tillämpliga delar [28 § första stycket, MBL]. Om du inte omfattas av ett kollektivavtal, men den nya arbetsgivaren gör det är det den nya arbetsgivarens bestämmelser som gäller för dig också. Om både du omfattas av ett kollektivavtal från din tidigare arbetsgivare och din nya arbetsgivare också omfattas av ett kollektivavtal, skyddas du ändå i viss mån genom att hen måste tillämpa det kollektivavtal du omfattas av i minst ett års tid berörande anställningsvillkoren [28 § tredje stycket, MBL]. Ettårs-tiden gäller bara såvida inte kollektivavtalet löper ut tidigare eller ett nytt upprättas.

Sammanfattningsvis skulle jag därmed vilja säga att utefter den information jag fått av dig och utefter den information jag presenterat för dig, gör jag bedömningen att din arbetsgivare får säga upp dig på grund av arbetsbrist eftersom det ses som saklig grund. Beroende på om förflyttningen inom koncernen betraktas som en omplacering inom företaget eller som en företagsöverlåtelse, har du olika rätt till att vägra att arbeta för din nya arbetsgivare Om det är en omplacering krävs det att du diskriminerats eller att omplaceringen hamnat i strid med god sed för att du ska kunna vägra omplaceringen. Om det är en företagsöverlåtelse kan själva överlåtelsen vara skäl nog för dig att säga att du inte vill följa med. Dock riskerar du samtidigt att bli arbetslös om du inte följer med, men å andra sidan finns reglerna om företrädesrätt vid återanställning vilket skulle innebära att du skulle ha första tjing till att bli återanställd hos din förra arbetsgivare om de skulle få behov av fler anställda.

Om vi skulle komma fram till att förflyttningen inom koncernen är att betrakta som en företagsöverlåtelse och om du också omfattas av ett kollektivavtal kan det variera vad som sker med dina rättigheter beroende på om du eller din nya arbetsgivare har kollektivavtal. Oavsett är kriteriet om "saklig grund för uppsägning" en tvingande regel och gäller också även om du skulle omfattas av ett kollektivavtal. Företrädesrätten till återanställning är något som kan vara bortavtalat i kollektivavtalet men då finns det möjlighet att facket kan förhandla med din förra arbetsgivare om att du har företrädesrätt framför andra som inte blev uppsagda på grund av arbetsbrist.

Hoppas detta var svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig om du undrar något mer!

Med vänlig hälsning,

Matilda HetlesaetherRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Övrigt ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000