Kan jag nekas anställning för att min flickvän arbetar på samma arbetsplats?

Får en arbetsgivare neka att anställa mig pga. att min flickvän jobbar på samma jobb? Vi skulle ha samma arbetsuppgifter och ingen av oss skulle kunna utnyttja någonting till vår fördel. Det har nämligen precis hänt mig då företagets policy var att ej ha anställde i nära relationer. Jag har dock uppgifter att det redan förekommer "nära relationer" på arbetsplatsen. För mig låter det som diskriminering då jag ej behandlas lika som de andra på arbetsplatsen.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I Sverige råder i huvudregel fri anställningsrätt. Det innebär att arbetsgivaren normalt sett får välja fritt att anställa någon eller inte, utan att behöva motivera sitt beslut på något särskilt sätt. Det finns dock två viktiga undantag från den fria anställningsrätten: Objektivitetskravet i offentlig sektor och förbudet mot diskriminering.

I offentlig sektor ställs särskilda krav på objektivitet i anställningsförfarandet. Statliga myndigheter får till exempel bara fästa vikt vid sakliga grunder när den avgör om någon ska anställas (4 § lagen om offentlig anställning). Som exempel på sakliga grunder anger lagen "förtjänst" och "skicklighet". Eftersom du beskriver din arbetsgivare som ett företag förmodar jag dock att det handlar om en tjänst i privat sektor i ditt fall. Privata arbetsgivare omfattas inte av något särskilt objektivitetskrav i anställningsförfarandet.

I diskrimineringslagen (DL) finns det ett bestämmelse som förbjuder arbetsgivare från att diskriminera arbetssökande (2 kap. 1 § DL). Vad som menas med ordet diskriminering framgår av en definition som beskriver sex olika typer av diskriminering som omfattas av lagens bestämmelser (1 kap. 4 § DL). Ur definitionen kan man utläsa att diskriminering i lagens mening måste ha samband med någon lagstadgad diskrimineringsgrund, såvida inte det handlar om sexuella trakasserier. Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas: (1) Kön, (2) könsöverskridande identitet eller uttryck, (3) etnisk tillhörighet, (4) religion eller annan trosuppfattning, (5) funktionsnedsättning, (6) sexuell läggning eller (7) ålder.

Att en arbetsgivare särbehandlar en viss arbetssökande utgör alltså diskriminering endast om särbehandlingen har samband med någon av dessa sju diskrimineringsgrunder. I ditt fall nekar företaget dig anställning på grund av deras policy att inte anställa flera personer i nära relation till varandra. En sådan policy saknar enligt min bedömning samband till de sju diskrimineringsgrunderna, åtminstone om den tillämpas konsekvent. Om policyn tillämpas inkonsekvent kan den förstås vara diskriminerande mot exempelvis personer av ett visst kön eller en viss sexuell läggning, vilket skulle strida mot diskrimineringslagen.

Sammanfattningsvis bedömer jag alltså att företaget har rätt att neka dig anställning för att din flickvän redan arbetar på arbetsplatsen. Den bedömningen förutsätter dock att företaget är en privat arbetsgivare och att anställningspolicyn tillämpas på ett konsekvent och icke-diskriminerande sätt.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”