FrågaFASTIGHETSRÄTTFastighet16/08/2018

Kan jag kräva att granne hindrar ekollon från att falla på min tomt?

Har nyligen fått kännedom om att ekollon är mycket giftiga (tom dödligt) för hundar. En grannes ek i tomtgräns med en del grenar som växer över vår tomt fäller stora mängder ekollon på vår tomt som då utgör livsfara för våra hundar. Har förklarat detta för våra grannar och erbjudit mig att på min bekostnad ta ner eken vilket dom avböjt. Har då krävt att dom skall beskära den och säkra att inga ekollon hamnar på vår tomt, dom har ännu inte gjort något, vad har jag för möjlighet att kräva att eken tas bort, vilket ansvar har dom för den ev. skada deras ekollon kan orsaka?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I jordabalken (JB) finns regler om rättsförhållandet mellan grannar, inklusive en bestämmelse om att ta bort grenar som växer över tomtgränsen. Så här står det i 3 kap. 2 § JB:

Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom.

I ditt fall kan vi konstatera att en grenar från din grannes träd har trängt in på din fastighet och att det medför olägenhet för dig eftersom din hund riskerar att skadas av ekollonen. Du har därför rätt att beskära de grenar som växer över tomtgränsen. Dina grannar ska dock få möjlighet att göra det själv om det kan befaras medföra skada av betydelse för dem. Jag skulle därför rekommendera dig att i förväg kontakta grannarna och berätta att du tänker beskära grenarna såvida inte de gör det själv. Ta gärna med dig någon som i efterhand kan intyga att du har gett dem möjlighet att beskära grenarna själva.

Om du går vidare med att beskära grenarna själv, bör du dessutom vara försiktig så att du inte skadar trädet mer än nödvändigt. Skulle trädet dö eller skadas, så riskerar du nämligen att bli ersättningsskyldig. Av denna anledning är det önskvärt att grannarna beskär grenarna själva istället, eftersom du i så fall inte är ansvarig om trädet skadas, men om de vägrar kan du bli tvungen att göra det själv.

Tyvärr har du ingen möjlighet att kräva att grannarna tar bort trädet eller förhindrar att ekollon hamnar på din tomt. Utöver bestämmelsen i jordabalken om rot och gren som tränger in på grannfastigheten finns nämligen inga bestämmelser som ger en granne rätt att kräva att ett träd ska tas bort.

Jag har dessutom svårt att se att dina grannar skulle kunna hållas ansvariga om din hund blir skadad av ekollonen. Enligt skadeståndslagen ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar en sakskada (sällskapsdjur betraktas i skadeståndsrätten som "saker") ersätta skadan. I normalfallet brukar fastighetsägare dock inte behöva samla in ekollon eller hägna in ekar för att hindra ekollonen från att spridas. Jag tror därför inte att grannarna skulle kunna anses vara vårdslösa för att de inte vidtar åtgärder för att ekollonen inte ska hamna på din tomt. Frågan har dock mig veterligen inte prövats av domstol tidigare. Min bedömning är att det istället är du som hundägare som ansvarar för att hålla din hund under uppsikt så att den inte äter några ekollon. Däremot, om grannarna exempelvis skulle fösa över ekollon på din tomt i syfte att skada din hund, skulle de bli ersättningsskyldiga eftersom de i så fall har orsakat skadan uppsåtligen.

Kort sammanfattat kan du alltså kräva att de grenar som hänger över din tomt ska beskäras och i förlängningen även göra det själv. Du kan dock inte kräva att trädet ska tas bort eller att grannarna ska vidta åtgärder för att hindra ekollon från att hamna på din tomt. Om din hund skadar sig av ekollonen, blir grannarna ersättningsskyldiga endast om du kan bevisa att de har varit vårdslösa eller skadat hunden uppsåtligen.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Hittade du inte det du sökte?