Kan jag kräva att en granne fäller ett träd som riskerar att falla på vårt hus? Vad händer om jag själv utan tillåtelse fäller trädet?

Hej, vi har ett fritidshus i Sörmland. Strax utanför tomtgränsen (på den privata exploatören mark) står en gigantisk gran som vid storm kommer att krossa vårt fritidshus. Markägaren vägrar fälla granen med hänvisning till vår hemförsäkring. Jag vill förebygga en skada som ju möjligen kan kompenseras via min försäkring men å andra sida orsaka enormt mycket arbete och extrakostnader.

Blir det åtal för egenmäktigt förfarande om jag för att skydda min egendom låter fälla trädet? Vad kan i så fall kravet bli?

Liknande incidenter har skett då en husägare fällt träd i samband med borrning av brunn (brunnen på egen tomt men träden utanför gränsen). Det togs till domstol men löstes senare i godo.

Om jag hovsamt frågar markägaren är jag ganska övertygad om ett negativt svar och då är jag liksom "rökt". Kan jag då driva en process med jurist hjälp?

Tacksam för förslag på ett "next step"!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag uppfattar din fråga som att den framför allt handlar om riskerna med att fälla trädet utan markägarens tillåtelse och vilka möjligheterna är att på laglig väg kräva att trädet fälls. Jag reder ut hur det ser ut i dessa bägge delar. Är det därefter någonting i svaret som är oklart är du välkommen att maila mig på mailadressen som anges nedan.

Konsekvenserna av att fälla någons träd utan tillåtelse
Det finns en del konkreta rättsfall som handlar om situationer som i vissa delar liknar det du undrar om, vad gäller konsekvenserna av om du egenmäktigt skulle fälla granen. Ett sådant exempel är NJA 2015 s. 199 där Högsta domstolen konstaterar att handlingen att fälla någon annans träd i lagens mening utgör skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). I det fallet rörde det sig om fyra tallar som var mellan 65 och 115 år och som bl. a. delvis utgjorde ett insynsskydd. Grannen som fällde träden blev i slutändan skyldig att betala 33 600 kr i skadestånd och dömdes till 80 dagsböter á 50 kr. Situationen är visserligen inte exakt densamma som din, men de principiella frågorna är i många delar lika. Det finns ingen rätt att utan tillåtelse fälla någon annans träd, och konsekvenserna bör i de flesta sådana fall bli dagsböter och skadestånd. Det faktum att ni är oroliga för att trädet kan komma att välta över ert hus skulle i och för sig kunna motivera att ett lägre skadestånd dömdes ut, men det är svårt att säga något säkert om det utan att saken prövas av en domstol. En starkare typ av undantag som befriar från ansvar är om handlingen begåtts i nöd, men det förutsätter bl. a. som regel att det inte finns något annat och lagligt sätt att lösa situationen. Min bedömning i det här fallet är att det inte skulle godkännas av en domstol.

Vilka krav kan riktas mot grannar?
Det finns en mängd bestämmelser som reglerar förhållandet mellan grannar, dels i 3 kap. jordabalken och dels i 32 kap. miljöbalken. Mest relevant för er situation är jordabalken, där det bl. a. anges att grannar ska visa hänsyn mot varandra, att en fastighetsägare vars fastighet besväras av grenar eller rötter från en grannfastighet får ta bort dessa och att den som utför grävning på sin fastighet är skyldig att vidta åtgärder för att förebygga skador på grannfastigheter. Ingen av dessa träffar med exakthet er situation, men det finns även här en del närliggande rättsfall att dra lärdom av. I ett hovrättsavgörande från 1989 blev en fastighetsägare ersättningsskyldig för kostnaderna för bortforslandet av ett träd som fallit över grannens garageuppfart. I Högsta domstolens avgörande NJA 1990 s. 71 stämde en fastighetsägare sin granne för att ha toppklippt en häck som delvis tillhörde fastighetsägaren. Grannen ansågs då inte skadeståndsansvarig då det ansågs rimligt att grannen kunde kräva att häcken hölls trimmad. Här konstaterar också Högsta domstolen att inte bara ageranden utan även att inte agera, kan innebära ett åsidosättande av s.k. grannelagsrättsliga förpliktelser.

Vad innebär dessa avgöranden för dig?
Det här innebär alltså att det otvivelaktig finns en plikt för en fastighetsägare att visa hänsyn mot sina grannar och att den hänsynen inte bara måste visas genom att avstå från att agera störande eller dyl. Hänsynskravet kan också innebära en plikt att vidta åtgärder i vissa fall.

Rätten att få saken prövad
När det gäller krav på åtgärder för att uppfylla jordabalkens hänsynskrav finns det också en möjlighet att få den saken prövad av domstol (NJA 1983 s. 546). Det innebär för din del att om din granne vägrar gå med på er begäran så kan ni vända er till en domstol.

Nästa steg
Den handlingsplan som jag skulle vilja föreslå ser därför ut som följer:

1. Prata med din granne ytterligare en gång och påtala dels att hen kan bli ersättningsskydlig för de skador och kostnader som trädet skulle kunna orsaka och dels att grannar har en plikt att visa hänsyn och agera för att undvika skador. Skulle grannen vara ovillig till detta kan det vara värt att erbjuda att ni ombesörjer det hela, möjligen t.o.m. att ni ersätter grannen för granens vedvärde eller motsvarande. Att jag rekommenderar detta har att göra med riskerna med nästa steg.


2. Vägrar grannen under alla förhållanden att göra något åt granen, så återstår er alternativet att vända er till en domstol. Hamnar ni i den situationen rekommenderar jag er absolut att ta ytterligare juridisk hjälp, något som vi på Lawline också erbjuder. Återkom till mig i så fall på isak.bergstrom@lawline.se, så återkommer vi med en offert. Det ni då måste känna till är att det är förenat med en viss ekonomisk risk att gå in i en rättsprocess, då det aldrig kan garanteras att utgången blir på ett visst sätt. Skulle ni förlora målet kommer ni då bli skyldiga att betala även motpartens rättegångskostnader.


Jag hoppas det var svar på dina frågor.

Med vänlig hälsning

Isak BergströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Skadestånd? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000