Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

2021-11-30 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Har köpt ett par måttsydda gardiner enl nedan offert. När vi får gardinerna har de en tjock skarv och visar sig vara två ihopsydda våder... vi får förklaringen att tyget ej är tillräckligt brett och att de därför behövt sy ihop två våder, en på 3000 mm och en på 680 mm. Står ingenstans att detta skulle ske och vi har betalat 5218 kr. Gardinerna är helt oanvändbara med en sån här skarv men enligt företaget (X) var det oundvikligt - kan vi häva köpet då vi ej fått denna information i offerten som syns nedan i sin helhet?Var vänlig att uppmärksamma att offerten är baserad på era angivna stumma mått och efter våra standard avdrag. Vi ber er att kontrollera att måtten stämmer överens med era noteringar och meddela er säljare innan offerten godkänns om något inte stämmer. Efter att offerten har godkänts påbörjas tillverkningen omgående och X tar inte ansvar för kostnader som uppkommer vid felaktiga angivna mått. X förbehåller sig rätten till att vid gardinbeställningar leverera gardiner som kan komma att ha en höjdskillnad mellan 5-10 mm från angivna mått på orderbekräftelse. Samtliga gardiner levereras med ett standardgolvsläpp (avstånd underkant gardin till golv) om cirka 20 mm. X har dragit av -10 mm av stumt höjd mått enligtöverenskommelse med kund.1st gardin avser täcka en bredd på 2450 mmTyg: Harietta 2278Sömnad: 1 st Veckband B 3680 mm H 3040 mm
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline!

Som jag förstår på din fråga vill du veta om ni kan häva köpet efter de förutsättningar du anger. Jag kommer nedan att utreda detta.

Tillämpligt lagrum

Som jag förstår situationen så är du en privatperson som handlat av ett företag. Du har köpt måttbeställda gardiner som företaget ska tillverka med företagets material, vilket innebär att det är ett så kallat tillverkningsköp. Eftersom det är ett tillverkningssköp blir konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig, 2§ KKöpL.

Föreligger fel på varan?

För att besvara din fråga huruvida du kan häva köpet av gardinerna behöver först en bedömning göras huruvida det föreligger fel på gardinerna enligt köplagens bestämmelser.

I första hand ska en vara stämma överens med det ni avtalat om, 16§ 1 st KKöpL. Utifrån det du skriver verkar det inte finnas några specifika uppgifter om hur gardinerna ska sys i ert avtal. Det enda vi vet är att gardinen avser att "täcka" en bredd om 3680 mm men inte huruvida detta görs utan en skarv eller inte. Av den anledningen blir det svårt att göra en felbedömning utifrån ert avtal.

En vara ska däremot också anses felaktig om "säljaren har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han kände till eller borde ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet", 16§ 3 st p.2 KKöpL. Detta handlar alltså om att säljaren har en så kallad upplysningsplikt att meddela sådana förhållanden som ligger i köparens intresse. En sådan bedömning är svår att göra utifrån de uppgifterna jag har, men eftersom du skriver att gardinerna är helt oanvändbara på grund av skarven så låter det inte som ett litet obetydligt fel och varan bör därför anses som felaktig. Särskilt med tanke på att gardinerna är måttbeställda och utifrån priset ni betalar, då är det rimligt att ni ställer högre krav på gardinernas utseende och sådana omständigheter som påverkar estetiken ligger därför i ert intresse att känna till. Det verkar också som att ni inte hade beställt gardinerna om ni visste att de skulle sys på det sättet. Utifrån detta är det möjligt att argumentera för att det föreligger fel på gardinerna enligt 16§ 3 st p.2 KKöpL.

Vilka påföljder kan ni kräva?

Vid fel på vara kan köparen i första hand krävs omleverens eller avhjälpande. Omleverens innebär att ni får ett par nya gardiner. Att kräva denna påföljd är kanske inte så lämpligt i detta fall eftersom säljaren säger att det inte är möjligt att sy gardinerna på något annat sätt. Avhjälpande innebär att säljaren "lagar" gardinerna, 26§ KKöpL. Även denna påföljd känns inte heller särskilt rimlig av samma anledning. Skulle det ändå vara så att firman tror sig kunna åtgärda felet så har de rätt att göra detta innan ni kan kräva att köpet hävs, 27§ 1 st KKöpL. Om omleverens eller avhjälpande inte är aktuellt kan köparen kräva hävning eller prisavdrag, 28§ KKöpL. Köparen får bara häva köpet om det är av väsentlig betydelse, 29§ KöpL. Huruvida felet är av väsentlig betydelse är en bedömningsfråga, men det krävs alltså att felet inte är av ringa betydelse för att nå upp till det kravet. Är gardinerna däremot helt oanvändbara så bör det anses vara av väsentlig betydelse, era möjligheter för hävning bör således vara goda.

Reklamation

Oavsett vilken påföljd ni vill kräva så är det superviktigt att ni reklamerar gardinerna så fort som möjligt. Ni måste alltså lämna ett meddelande till säljaren, inom skälig tid från det att ni märkt eller borde märkt felet, där det framgår vad ni anser är felaktigt med gardinerna. Detta är en förutsättning för att kunna häva köpet. För att ni inte ska förlora er rätt att reklamera måste ni reklamera inom tre år, 23§ KKöpL. Reklamerar ni inom två månader från dess att ni upptäckte eller borde upptäckt felet så anses det alltid ha skett inom skälig tid. Ni kan med fördel resonera utifrån det jag skrivit under stycket "föreligger det fel på varan?" vid er reklamation.

Mitt råd till er

Det jag rekommenderar er att göra är att så fort som möjligt framföra till firman att ni inte är nöjda och förklara varför ni inte är det (reklamation). Det kanske är så att säljaren kommer på en bra lösning på problemet när de får reda på att ni inte är nöjda och att det hela kan få en smidig lösning. Skulle ni däremot stöta på patrull rekommenderar jag att ni argumenterar utifrån att de, enligt konsumentköplagens regler, borde upplyst er om hur gardinerna skulle sys eftersom det ligger i ert intresse med tanke på skarven som uppstår. Är de inte villiga att finna en lösning så kan ni kräva att köpet hävs. Som jag varit inne på tidigare ställs det ganska hårda krav för att en konsument ska få häva ett köp (felet ska vara väsentligt), men det bör inte vara en omöjlighet att lyckas få igenom för er del om gardinerna är helt obrukbara.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Frida Källhage
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1345)
2022-01-20 När kan man reklamera?
2022-01-20 Har man rätt att häva köpet och lämna tillbaka vara vid fel?
2022-01-16 Kan säljare annullera order och kräva ersättning pga. felaktig kunduppgift?
2022-01-13 Ska konsumenten stå för kostnaderna för en felaktig vara?

Alla besvarade frågor (98576)