Kan jag ha tillgång till förundersökning?

2021-10-11 i Sekretess
FRÅGA
Jag undrar om allmänheten har rätt till insyn i handlingar med harmlösa uppgifter som finns i en förunderöskning i ett brottmål innan åtal väcks?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Som jag förstår det, undrar du om allmänheten har rätt till insyn i handlingar som finns i en förundersökning innan åtal väcks.

Handlingsoffentlighet
Alla, svenskar och utlänningar, har rätt att ta del av de handlingar som finns hos myndigheterna enligt 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, TF (offentlighetsprincipen). I bestämmelsen slås fast att handlingsoffentlighetens ändamål är att främja ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.

För att kunna ta del av en handling, ska den först och främst betecknas som en allmän handling genom att uppfylla de kriterier som ställs upp i 2 kap. TF. Vidare ska det vara inte sekretessbelagd för annars blir den hemlig.

Förundersökning
En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses inkommen dit eller upprättad där (2 kap. 4 § och 2 kap. 9–10 §§ TF).

När det kommer till förundersökningar gäller att de inte är allmänna handlingar förens åtal har väckts. Alltså är handlingar som har framställts av en polismyndighet i en förundersökning och förvaras hos polismyndigheten inte allmänna förrän handlingarna har upprättats vilket vanligen inträffar i samband med att förundersökningen avslutas.

Hursomhelst, är uppgifter i en förundersökning ändå sekretessbelagda enligt 18 kap. 1 § offentlighet och sekretesslag. Däri anges att sekretess gäller för uppgifter som hänför sig till förundersökning i ett brottmål. Under pågående förundersökning lämnas som regel inte några uppgifter från förundersökningen ut till någon utomstående. Anledningen är att detta kan skada förundersökningen eller vara till men för den misstänkte eller annan.

Sammanfattningsvis är en uppgift i en förundersökning inte en allmän handling vilket innebär att den inte omfattas av offentlighetsprincipen och att allmänna inte kan ha tillgång till de. Den är även sekretessbelagd enligt 18 kap. 1 § OSL för att skydda själva förundersökningen, den misstänkta och andra inblandade.

Marlene Zouzouho
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?