FrågaKÖPRÄTTKöplagen24/05/2021

Kan jag göra gällande påföljd för båt jag köpt i befintligt skick?

Hej!

Har en fråga gällande tillämpning av köplagen.

Jag köpte (såsom många andra) en båt förra året (juni 2020) av en privatperson. Båten såldes i normalt skick för sin ålder till gällande marknadspris. Alla tidigare reparationer av förre båtägaren berättades muntligt för mig. Jag skrev köpkontrakt som Blocket tillhandhåller där båten såldes i "befintligt skick" med tillägget att jag inte kan åberopa fel om jag brustit i min inspektionsplikt.

Hursomhelst, sommarens färder gick utan större problem, men vid båtupptagning i Augusti märkte jag vattenintrång i drevoljan (grå olja i propellerhuset).

Jag anlitade under mars 2021 en båtmekaniker. Han tog bort drevet från båten och skulle ta hem det, för vad jag trodde var, "rutinreparation" eller nödvändig sådan. Fick ett rakt svar från honom dagen efter att "någon" tidigare varit inne och försökt reparera en vital del av drevet. Söndervridna bultskallar var en del av problemet. Denna otillräckliga reparation gav således bara ett snabbt fix och båten fungerade på "lånad tid".

Drevet överlämnades till ett auktoriserat företag som reparerar drev till båtar fortlöpande. De hävdar att på grund av detta fel, så krävs en helrenovering till en kostnad som överstiger halva båtens köpta värde.

Jag misstänker att tidigare ägare handlat i ond tro och inte varit öppen med alla defekter, förutom dessa jag själv kunde inspektera rent visuellt och vilka han själv erkände. Jag anser heller inte att jag brustit i min inspektionsplikt.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår det utifrån din fråga köpte du i juni 2020 en båt av en privatperson. Enligt köpkontraktet såldes båten i befintligt skick med tillägget att du inte kunde åberopa fel om du brustit i din inspektionsplikt. Du har nu noterat att båten är sönder och den behöver repareras till en kostnad som överstiger halva båtens köpvärde. Du misstänker att den tidigare ägaren handlat i ond tro och inte varit öppen med alla defekter och anser inte att du brustit i din inspektionsplikt.

Som du själv redan uppmärksammat är det köplagen som gäller mellan dig och säljaren. Köplagen är dispositiv innebärande att den i stora delar går att avtala bort. Det stadgade innebär att i första hand gäller vad som avtalats mellan parterna (i ert fall köpekontraktet som Blocket tillhandahöll. Om något inte är reglerat mellan parterna gäller köplagen. Köplagen innehåller dessutom vissa skyddsbestämmelser vilket är aktuellt vid just försäljning i befintligt skick.

Varan (i ert fall båten) ska stämma överens med vad som följer av avtalet er emellan (17 § KöpL). Att sälja något i befintligt skick är en form av friskrivning från säljarens sida. Att något säljs i befintligt skick innebär däremot inte att köparen är helt rättslös. Om båten sålts i befintligt skick är den, trots säljarens friskrivning, i vissa fall att att anse som felaktig (jfr. 19 § KöpL). En köpare kan trots en friskrivning ha haft förväntningar beträffande varans beskaffenhet som senare inte visar sig motsvara verkligheten. Detta gäller i synnerhet om köparen grundat sitt köpbeslut på oriktig eller ofullständig information. Det är för sådana situationer skyddsregeln i 19 § KöpL kan aktualiseras. Bestämmelsen är uppdelad i tre punkter varav den andre eller den tredje är de som eventuellt kan vara aktuell i ditt fall.

Säljarens upplysningsplikt

Andra punkten lyder: "säljaren före köpet har underlåtit att upplysa köparen om ett sådant väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning som han måste antas ha känt till och som köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst om, under förutsättning att underlåtenheten kan antas ha inverkat på köpet".

För en tillämpning av andra punkten finns det inget krav på att säljaren ska ha haft någon särskild avsikt med sin underlåtenhet att lämna köparen upplysningar om varan. Något "sveksyfte" krävs inte, det är tillräckligt att säljaren försummat sin upplysningsplikt. Upplysningsplikten förutsätter för det första att det ska vara fråga om ett "väsentligt förhållande rörande varans egenskaper eller användning". Upplysningsplikten gäller bara historiska fakta och inte sådant som rör köparens antaganden eller förväntningar om framtiden. Med ordet "väsentligt" markeras att säljaren inte är skyldig att upplysa om fel och brister av mindre betydelse. Anledningen till detta är att redan typen av köp –ofta begagnade varor – medför att köparen bör vara beredd att acceptera att varan inte i alla hänseenden är sådan som han kanske skulle önska. Säljarens upplysningsplikt aktualiseras endast om han "måste antas ha känt till" det ifrågavarande förhållandet. Det är alltså inte tillräckligt att säljaren endast borde känt till förhållandet. Säljaren har således ingen plikt att genom en undersökning skaffa sig kännedom om beskaffenheten av en vara som han säljer "i befintligt skick". Förhållandena kan vara sådana att säljaren inte gärna kan undgå att lägga märke till hur det förhåller sig med varan. Han kan då drabbas av upplysningsplikten även om han inte i subjektiv mening faktiskt känt till hur det förhöll sig, något som för övrigt i praktiken är svårt för köparen att bevisa. Slutligen gäller som en förutsättning för säljarens upplysningsplikt att "köparen med fog kunde räkna med att bli upplyst" om det väsentliga förhållandet rörande varans egenskaper eller användning. Vad köparen i det enskilda fallet räknar med att få upplysning om varierar med hänsyn till parternas ställning, köpföremålet och förhållandena i övrigt i samband med köpavtalets ingående. Av avgörande betydelse blir i första hand köparens möjlighet att själv genom sin undersökning av varan före köpet skaffa sig en uppfattning om dess beskaffenhet. Upplysningsplikten omfattar endast sådant som har att göra med varans egenskaper eller användning och inte övriga förhållanden som i och för sig kan vara av betydelse för köparen, till exempel att säljaren eller annan har i stort sett samma vara som kan köpas av köparen till betydligt billigare pris.

Betydelsen av köparens befogade förutsättningar

Tredje punkten lyder: "varan är i väsentligt sämre skick än köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta".

Vid bedömningen av frågan av vad köparen förutsatt eller kunnat förutsätta beträffande varan markeras med uttrycket "fog" att det är fråga om en objektiv bedömning. Eftersom det är fråga om ett köp där köparen i vart fall måste utgå från att säljaren avser att kraftigt inskränka felansvaret, är utrymmet för att beakta hens förväntningar beträffande varan begränsat. Det kan dock finnas fall där varan är i så dåligt skick att även en någorlunda erfaren köpares förväntningar kommer på skam. En förutsättning för att felansvar ska aktualiseras är att varan är i väsentligt sämre skick än vad köparen "med fog" kunnat förutsätta.

Vid bedömningen ska man i första hand ta hänsyn till "varans pris" och utöver det även beakta "övriga omständigheter". Vid köp av begagnade varor med någorlunda enhetlig prissättning kan det till exempel tänkas att ett för såväl säljaren som köparen dolt fel i varan motiverar ett pris som är avsevärt lägre än vad de utgått från när priset fastställdes. Det kan då vara befogat att – trots villkoret "befintligt skick" – låta säljaren få ansvar för det dolda felet. Även i andra fall kan det vara befogat att tillämpa bestämmelsen om de befogade köparförutsättningarna. I kommentarerna till bestämmelsen exemplifieras det med om både säljaren och köparen utgår från att en tavla är äkta när den i själva verket är en kopia eller en reproduktion kan det vara befogat att tillämpa bestämmelsen om vad som är befogat att förutsätta.

Påföljder vid fel i vara

Utgångspunkten vid fel i vara är att du som köpare kan kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Du har som köpare i regel ingen undersökningsplikt innan köpet (det kan dock avtalas bort, vilket skett i ditt fall), däremot ska köparen efter att varan avlämnats så snart omständigheterna medger det undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § KöpL). Upptäcker du ett fel får du inte åberopa att varan är felaktig om du inte lämnar säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet. Om du som köpare inte reklamerar inom två år från att du tog emot varan, förlorar du rätten att åberopa felet om inte säljaren utlovat en garanti eller liknande (32 § KöpL). Som köpare har du dock ändå rätt att åberopa att varan är felaktig om säljaren handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder (33 § KöpL).

Bedömningen i ditt fall

Det är inom ramen för expresstjänsten inte möjligt att avgöra huruvida du, trots friskrivningen om befintligt skick, kan göra gällande krav mot säljaren. I regel går det inte att uttala sig om i förväg utan det är ytterst något en domstol får besluta om.

Däremot kan det argumenteras för att säljaren eventuellt brustit i sin upplysningsplikt, om du kan visa att han visste om felet, att det var väsentligt, du med fog kunde räknat med att bli upplyst om det och att det inverkade på ditt beslut att köpa båten. Det kan även, beroende på priset på båten, argumenteras för att du hade fog att förutsätta ett bättre skick. Desto billigare du köpt båten, desto mindre kan du förvänta dig och motsatsvis, desto dyrare båten var, desto mer kan du förvänta dig.

Det du kan göra är att reklamera till säljaren och göra gällande ett krav om påföljd. Min rekommendation är att du reklamerar omgående. Vill du inte göra det själv och inte själv vill begära påföljd, kan du anlita en jurist för ändamålet. En av våra jurister på Lawline juristbyrå kan gå igenom ditt ärende och kontakta säljaren som ombud för dig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”