Kan jag framtvinga underhållsåtgärder på min mammas fastighet?

2021-06-30 i Fastighet
FRÅGA
Min syster och jag är enda arvingar och vår mor är enda anhörig som lever.Vår mor har testamenterat fastigheten till mig och jag undrar hur vi gör med kostnaden underhåll och reparationer. Skall min mor stå för dem eller skall jag göra det. Hon bor inte länger i fastigheten utan den står tom. Jag har alltså inte fått fastigheten i gåva utan vår mor äger den till 100%. Kan jag tvinga fram underhåll som jag tycker är nödvändiga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den här skrivelsen kommer inte att bli särskilt lång eftersom svaret på din fråga egentligen inte kräver någon större utredning. Och det korta svaret lyder nej. Utifrån din ärendebeskrivning står det klart att din mamma fortfarande är lagfaren ägare till fastigheten, vilket innebär att det är hon som ska svara för det löpande underhållet. Du kan naturligtvis bistå henne, men det kräver ett inhämtat samtycke. Din mammas äganderätt trumfar därför din önskan om vidtagande av erforderliga åtgärder.

I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser som reglerar fastighetsägares vårdplikt. Enligt 8 kap. 14 § PBL ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaperna i huvudsak bevaras. Med tekniska egenskaper avses bl.a. 1. Bärförmåga, stadga och beständighet, 2. Säkerhet i händelse av brand, 3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö och 4. Säkerhet vid användning, se 8 kap. 4 § 1 st. PBL. Kommunen kan enligt 11 kap. 19 § PBL utfärda åtgärdsförelägganden mot fastighetsägare som låter bli att vidta en åtgärd och därigenom bryter mot en skyldighet enligt lagen, andra föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av PBL. Föreläggandet kan också förenas med ett vite, 11 kap. 37 § PBL. Men notera att ovanstående riktar sig mot fastighetsägaren, inte mot dig som testamentstagare.

Ett testamente ska alltid ges den tolkning som får antas överensstämma bäst med testators vilja, dvs. din mammas vilja. Vidare får eventuella felskrivningar och andra misstag inte ensamt ligga till grund för en avvikande tolkning. Arvlåtarens yttersta (ursprungliga) vilja ska ges företräde, i den mån den i efterhand går att utröna, 11 kap. 1 § ärvdabalken. Detta betyder ett testamente ska verkställas först efter testators död varför din mammas testamente inte får någon som helst bäring på nu den uppkomna situationen.

På det hyresrättsliga området kan hyresgästens nedlagda s.k. nyttiga kostnader vara ersättningsgilla. Men då föreligger en avtalad nyttjanderätt mellan parterna, vilket inte är fallet här. Min uppfattning är helt enkelt att du måste få din mammas godkännande. Om du på eget initiativ skulle vidta åtgärder på hennes fastighet är hon inte skyldig att utge någon ersättning till dig, trots att värdet på egendomen eventuellt skulle öka.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96493)