FrågaOFFENTLIG RÄTTSekretess11/03/2019

Kan jag får reda på om min far har några fler barn?

Kan man någonstans se om någon mer angett min pappa som far till hennes barn? Nationellt och kanske även internationellt eller på något annat sätt ta reda på det? Eller är det tystnadsplikt som gäller för sådana dokument?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder till Lawline med din fråga!

Du har funderingar över om det går att få reda på om din far är far till några fler barn.

När ett barn föds, har socialnämnden skyldighet att försöka fastställa faderskap för barn som har hemvist i Sverige. Svensk lag tillämpas även om barnen är utländska medborgare. Ett sådant faderskap registreras hos Skatteverket. Det är alltså där du kan hitta ev. information om registrerade bröstarvingar hos din farfar.

Nästa fundering blir dock om sådana uppgifter utgör allmänna handling och huruvida dessa handlingar är belagda med sekretess eller inte.

Vad det gäller faderskapsintyget blir denna en allmän handling i och med att den upprättas av socialtjänsten. En handling anses upprättad hos myndigheten, när den har expedierats dvs. avsänts/skickats från myndigheten eller gjorts tillgänglig.

Eftersom ett sådant faderskapstest hanteras enligt bestämmelser av Personuppgiftslagen (PUL) gäller sekretess. Ett utlämnande av sådana handlingar kan alltså strida mot sekretessbestämmelser i PUL.

Under vilka omständigheter kan en sådan sekretessbelagd uppgift utlämnas till enskilda?

Av 26:1 OSL följer att huvudregeln är att det råder sekretess inom socialtjänsten. (Det är socialtjänsten som handhar uppgifter om enskilda personliga förhållande, ex. faderskapstester). Socialtjänsten har dock att bedöma om utlämnade enligt det omvända skaderekvisitet. Endast om socialtjänsten finner att det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men, kan sekretessen brytas. I praktiken innebär detta att socialtjänsten många gånger inte kan lämna ut sådana uppgifter utan ha kännedom om mottagarens identitet och vad dennes har för avsikt med uppgifterna.

Det ska dock tilläggas i detta fall att sekretessen kan komma att brytas eftersom det bör anses som att du har starka skäl till att ta del av sådana uppgifter. I förevarande fall har alltså socialtjänsten i uppgift att göra denna bedömning. Det kan då vara en förutsättning för socialtjänsten att få reda på din identitet för att kunna göra denna bedömning. Men som enskild har man dock alltid rätt att vara anonym när man vill ta del av allmänna handlingar. Detta kan dock påverka att man inte får ut sådana sekretesskyddade handlingar.

Sammanfattningsvis

Faderskapstester är allmänna handlingar. De är dock belagda med sekretess, vilket gör att en bedömning om utlämnande av sådana handlingar kan ske ska göras utifrån det enskilda fallet med utgångspunkt från det omvända skaderekvisitet. Med hänvisning till ovanstående är det alltså en svår bedömning, men skatteverket bör åtminstone kunna göra en bedömning om sådana handlingar får lämnas ut om du uppger din identitet och syftet med inhämtandet av informationen.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Linnéa CarnrotRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Sekretess? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000