Kan jag få tillgång till avlidens släktings journal och vilka möjligheter för att kontrollera sjukhusets arbete finns?

Hej! För 8 år sen gick en familjemedlem bort under sin sjukhusvistelse. Fler närstående som besökt personen under den tiden berättade om hur dåligt denne hade blivit behandlad av sjukhuspersonalen. Jag har själv ej sett något av det och kan ej svara på om det är sant eller inte. Dock är själva dödsorsaken är väldigt oklart, ingen i familjen fick något klart svar om varför denne gick bort. Något om att hjärtat hade gett upp när dom vände personen. Jag tycker personligen det låter som skitsnack och det känns som dom försökt mygla bort vad som egentligen hände. De blev förfrågade av oss närstående efter händelsen att förtydliga och förklara vad som faktiskt hade hänt, vi har fortfarande ej fått svar. Men min fråga är, Finns det något sätt att få tag i journalen för personen i fråga och om det går att ställa sjukhuset till svars gällande den faktiska anledningen till personens bortgång. Tack!

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga egentligen består av två delfrågor. Jag har därför delat upp mitt svar nedan i följande underfrågor:


  1. Hur kan jag få tillgång till en avliden släktings journal?
  2. Vad kan jag göra för att påkalla granskning av sjukhusets arbete?

Jag kommer utgå från underfrågorna i min redogörelse nedan. Om jag misstolkat dig eller om mitt svar väcker nya följdfrågor får du gärna återkomma med en ny fråga och förtydliga omständigheterna något. Regler om journaler och deras sekretess finns i huvudsak av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Regler om patientsäkerhet och kontrollmekanismer finns i huvudsak i patientsäkerhetslagen (PSL).  


Hur närstående får tillgång till avliden släktings journal

Huvudregeln är att en avliden persons journal är sekretessbelagd precis som levande personers journaler är sekretessbelagda (25 kap. 1 § OSL). Patientjournalers sekretess kan i regel brytas av samtycke från patienten själv (12 kap. 2 § OSL). Eftersom personen i detta fall är avliden kan ett sådant samtycke såklart inte ges. Som närstående till en avliden har du därför möjlighet att bryta igenom sekretessen och få del av innehållet i journalen på andra sätt. Ofta handlar det om att ta kontakt med den vårdpersonal som varit ansvarig för personens sjukvård. De får därefter ta ställning till om journalen kan ges ut till dig eller om det finns omständigheter som hindrar ett sådant utlämnande. Rutinerna kan dock variera från region till region. Av den anledningen kan jag inte ge dig något enhetligt svar på hur du går tillväga. Du kan läsa mer om hur du går tillväga i just din region här


Vad närstående kan göra för att påkalla granskning av sjukhusets arbete

Det finns en del kontrollmekanismer som gör att det möjligt att kontrollera om vårdgivaren (sjukhuset och personalen) fullgör sina skyldigheter (7 kap. 3 § andra stycket PSL). Det är i huvudsak Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som utför sådan tillsyn om det kommit in klagomål avseende vårdgivaren (7 kap. 10 § första stycket PSL). Klagomålet i fråga ska framföras till IVO genom patienten själv eller dess närstående om patienten själv kan framföra klagomålet (7 kap. 10 § andra stycket PSL). Ett sådant klagomål ska lämnas in till IVO skriftligen och följande uppgifter ska finnas med i anmälan (7 kap. 14 § PSL):


  1. den vårdgivare eller hälso- och sjukvårdspersonal som klagomålet riktar sig mot,
  2. den händelse som klagomålet avser,
  3. tidpunkten för händelsen, 
  4. anmälarens namn och adress.

Hoppas att du fick svar på din fråga.


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Hälso- och sjukvård? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000