FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt26/07/2020

Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?

Hej. Jag har fått en tredskodom utan att jag blev kallad varken via mejl eller brev till förhandling

Det är en tvist om en faktura på 66 000 kr som ej har redovisat tim antalet på ut fört arbete. ett a4 dokument har skrivits till mina systerbarn att de ska lägga tilllbaka arvet i min mors dödsbo dvs helt ologiskt, han skulle ha skrivit till min bror o far om det som är dödsbodelägare

Hur ser du om att jag kan få resning i målet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har det i en tvist du varit i meddelats en tredskodom mot dig på grund av din utevaro från förhandlingen. Enligt dig har utevaron berott på att du inte blivit kallad, varken per brev eller e-post. Du undrar vid dina möjligheter till resning är.

En tredskodom får inte överklagas av den part som tredskodomen meddelats mot, dvs. den som inte avgett något svaromål eller uteblivit (49 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken, RB). Det finns däremot en möjlighet för vederbörande att söka återvinning inom en månad från den dag då domen meddelades. Om återvinning inte söks står domen fast i den del den gått parten emot. Ansökan om återvinning ska göras skriftligen. Om tredskodom meddelats utan huvudförhandling, bör ansökan innehålla allt som behövs från sökandens sida för förberedelsens fullföljande (44 kap. 9 § RB).

Efter att domen vunnit laga kraft får resning beviljas enbart om grova rättegångsfel förekommit eller om rättstillämpning, som ligger till grund för domen, uppenbart strider mot lag. Om omständighet eller bevis, som inte tidigare framlagts åberopas och om det hade gjorts sannolikt skulle ha lett till annan utgång i målet. Resning får bara beviljas om parten gör sannolikt, att han icke vid den rätt, som meddelat domen, kunnat åberopa omständigheten eller beviset eller han haft giltig ursäkt att inte göra det (58 kap. 1 § RB). För resning när det gäller en lagakraftvunnen tredskodom krävs mycket tungt vägande skäl (jfr NJA 1988 s. 98).

I ditt fall kan jag dessvärre inte göra någon bedömning av om du har möjlighet att nå framgång med en resningsansökan. Rent generellt krävs det däremot mycket för att en resning ska aktualiseras. Om det däremot ännu ej har gått en månad sedan domen meddelades har du fortfarande möjlighet att söka om återvinning.

Om du är intresserad kan en av våra jurister bistå dig att undersöka dels om du fortfarande har möjlighet att söka återvinning och i sådana fall göra det, alternativt att undersöka dina möjligheter till resning. För en offert och vidare kontakt är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”