Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?

Jag köpte en bil för 4 månader sedan som det visade sig att EGR kylaren är trasig och läcker vatten. Jag hade bilen hos en verkstad som upptäckte detta fel och jag vände mig till företaget som sålde mig bilen och de anser att jag ska stå för reparationen själv medan den andra verkstaden säger att felet är mer än 6 månader gammalt. Jag hävdar till bilfirman att enligt konsumentköplagen ska de åtgärda felet, men de nekar till detta för att jag har kört bilen 700 mil och haft den i 4 månader och därför får jag stå för det själv. Bilen har endast gått 14700 mil och jag köpte den för 184000 kr. Vem har rätt? Kan jag hävda konsumentköplagen i detta ärende?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den lagstiftning som främst behöver beaktas vid behandlingen av ditt ärende är konsumentköplagen (KKöpL).

Den konsumentköprättsliga felbedömningen, vad gäller?

I lagen uttalas att varan i fråga om art, mängd, kvalitet, andra egenskaper och förpackning ska stämma överens med vad som följer av avtalet, 16 § 1 st. KKöpL. Detta kan framstå som något tillintetsägande, men den nyss nämnda bestämmelsen utgör grunden för den konsumentköprättsliga felbedömningen. Generellt kan sägas att som fel räknas huvudsakligen sådant som avviker från det som har avtalats om bilens kvalité och andra eventuella egenskaper eller om bilen i något annat avseende avviker från vad du som köpare med fog kunnat förutsätta vid köpet, 16 § 3 st. KKöpL. Om ingenting specifikt avtalats kan bilen även anses felaktig om den avviker från vad bilar i allmänhet bör uppfylla i termer av funktionsduglighet eller från vad säljaren möjligen uppgav genom en annons eller lämnade i information innan den faktiska överlåtelsen ägde rum, 19 § KKöpL. Om firman skulle åberopa befintligt skick ska det framhållas att en "befintligt skick – klausul" inte på något sätt eliminerar säljarens felansvar. På konsumentköprättens område gäller nämligen att även om en vara har sålts i befintligt skick eller med ett liknande allmänt förbehåll ska den anses felaktig om den är i sämre skick än vad du i egenskap av köpare med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter med fog har kunnat förutsätta, 17 § 1 st. KKöpL. Priset presumeras (antas) helt enkelt utgöra indikation på varans förväntade kvalité.

Ansvarsfrågan, hur löses denna?

Kan en avvikelse enligt ovan fastställas blir riskens övergång den springande punkten för om säljaren kan åläggas det konsumentköprättsliga felansvaret och detta avgörs utifrån när mottagandet av bilen skedde. Om felet fanns innan och/eller fram till överlämnandet ägde rum svarar säljaren för det och detta gäller även om felet skulle visa sig först i ett senare skede, 20 § KKöpL. Det ska vidare uppmärksammas att en uppkommen försämring av bilen som inte fanns vid tidpunkten för överlåtelsen kan säljaren ändå behöva ansvara för om denne var i ond tro vid köpet, dvs. om säljaren kände till (subjektiv bedömning) eller borde ha känt till (objektiv bedömning) de aktuella felen på bilen. På det här området finns ett förstärkt skydd för konsumenten, vilket kommer till uttryck i 20 a § 1 st. KKöpL. I den nyss nämnda lagparagrafen sägs att ett fel som visar sig inom sex månader efter det att varan avlämnades ska anses ha funnits vid avlämnandet om inte annat visas eller detta är oförenligt med varans eller felets art. Detta är en s.k. presumtionsregel till förmån för köparen som lättar på dennes beviskrav. Här är det alltså tillräckligt att du som köpare visar att felet finns för att säljaren ska behöva vidta erforderliga åtgärder. Det förutsätter dock att firman inte lyckas bevisa att felet inte fanns vid mottagandet av bilen.

Ytterligare en förutsättning för att du som köpare överhuvudtaget ska kunna göra gällande eventuella felpåföljder är att reklamation (meddelande) om att bilen är behäftad med fel görs inom skälig tid efter det att du märkte eller borde ha märkt felet, 23 § 1 st. KKöpL. Men det sistnämnda synes inte vara något problem i det här fallet. En reklamation som görs inom två månader efter att köparen märkte felet anses regelmässigt ha ägt rum inom skälig tid. I fråga om vilken felpåföljd som kan göras gällande kan man komma till olika slutsatser och i förevarande fall synes prisavdrag motsvarande reparationskostnaden vara det som kan bli aktuellt, 28 § KKöpL. En omleverans lär inte vara görbar eftersom jag misstänker att bilen är begagnad. Hävning enligt 29 § KKöpL innebär att prestationerna ska gå åter och för hävning krävs att felet är av väsentlig betydelse för dig som köpare, men vad som avses med väsentlig betydelse har inte kommit till uttryck i lagtexten. Det måste med andra ord avgöras från fall till fall. Men generellt kan sägas att en helhetsbedömning alltid måste göras varvid möjligheterna att rätta felet eller kompensera köparen genom lagens övriga påföljder ska beaktas, se prop. 1989/90:89 s. 128. Väsentligheten behöver för övrigt inte vara synbar för säljaren. Men någon hävning kan sannolikt inte heller åberopas av dig. Felet är nog inte av väsentlig betydelse för dig och det finns även en möjlighet att åtgärda felet. Du verkar dessutom vilja behålla bilen.

Hade du från början någon undersökningsplikt som nu skulle kunna ligga dig till last?

Det korta svaret lyder: Nej, enligt konsumentköplagen föreligger ingen generell (uttrycklig) undersökningsplikt innan ett förvärv sker, men det går möjligen att argumentera för motsatsförhållandet, dvs. att varan måste undersökas av konsumenten efter köpet och då till följd av den ovannämnda bestämmelsen i 23 §. Vidare ska sägas att även om frågan om undersökningsplikt inte regleras i konsumentköplagen innebär det inte att det är omöjligt för säljaren att avtala om en undersökningsplikt som konsumenten då måste iaktta. Behandlas inte frågan i avtalet torde man genom en analogi kunna tillämpa vissa bestämmelser i köplagen (KöpL), en lag som egentligen inte är tillämplig i det här fallet. Men enligt 20 § KöpL kan du som köpare såsom fel inte åberopa sådant som du måste ha känt till vid köpet. Detta kan inom köprätten aktualiseras om säljaren innan överlåtelsen skulle ha uppmanat köparen att undersöka varan eller om köparen på eget initiativ genomför en undersökning. Noggrannheten i köparens besiktning ska motsvara vad en normalbegåvad person utan särskilda sakkunskaper hade klarat av. Men notera att lugnande besked lämnade av säljaren och/eller eventuella utfästelser gjorda av denne kan minska undersökningsplikten och i förekommande helt eliminera denna (trots en ursprunglig uppmaning från säljaren).

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Sammantaget och utifrån ovanstående är min bedömning, som svar på din första fråga, att du torde ha rätt. Och ja, konsumentköplagen gäller i det här fallet. Emellertid är din ärendebeskrivning ganska kort och jag besitter inte heller någon sakkunskap avseende bilar. Vidare har jag varken sett bilen eller köpeavtalet. Men verkstadens uttalande om hur gammalt felet är stärker min uppfattning när det gäller säljarens felansvar. Kort och gott; Baserat på den information som finns tillgänglig i nuläget bör du enligt min mening kunna kräva ersättning av firman för de uppkomna reparationskostnaderna.

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob BjörnbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Konsumentköplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo