Kan jag bygga en stuga på marken utan övriga fastighetsägares medgivande? Blir stugan fastighetstillbehör?

2021-04-20 i Fastighet
FRÅGA
Jag äger en sommarstuga med mark ihop med mina syskon. Kan jag bygga en stuga på marken utan de andras medgivande? Om de går med på det,o jag o min man betalar hela stugan o hela arbetet har de andra nyttjanderätt eller räknas det som vår stuga? Vad händer om någon ev vill sälja sin del i huvudstugan (befintliga stugan),ingår vår stuga eller är den fristående? Min man är inte delägare i den befintliga stugan o marken eftersom det är skrivet på mig o mina syskon som enskild egendom. Vad bör vi tänka på gällande avtal,vilka punkter bör tydligt slås fast?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vilken lag gäller?

I fråga om fast egendom som ägs av flera gäller lag om samäganderätt. Även jordabalken är av intresse i fråga om fast egendom.

Kan jag bygga en stuga på marken utan de andras medgivande?

Huvudregeln är att varje förvaltningsåtgärd förutsätter enighet mellan delägarna (2 § lag om samäganderätt). Därmed krävs samtycke från alla delägare för att vidta faktiska åtgärder för egendomens vård och bevarande och dess utnyttjande. Att upprätta en stuga kan anses vara en åtgärd om hur den fasta egendomen ska nyttjas. Du måste därför inhämta samtycke från övriga delägare.

Har de andra nyttjanderätt eller räknas det som vår stuga?

Följande bör gälla när en fastighet ägs av flera personer och bara en tillför ett föremål till fastigheten. Till en fastighet hör byggnader och andra anläggningar som har anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk, s.k., fastighetstillbehör (2 kap. 1 § JB). Därmed anses stugan tillhöra den fasta egendomen om den anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Även om en nyttjanderättshavare eller en utomstående (din man) tillför fastigheten en stuga hör den till fastigheten, om föremålet och fastigheten kommit i samma ägares hand (2 kap. 4 § JB). En byggnad ska anses ha tillförts för samtliga ägares räkning och därmed av ägarna gemensamt om endast den ena fastighetsägaren finansierat och låtit uppföra en byggnad på fastigheten för gemensamt bruk (se NJA 2014 s. 35). Det skulle vara både opraktiskt och olämpligt om den som anbragt egendomen skulle behålla äganderätten (se NJA 1986 s. 513). I detta fall ägs fastigheten av flera personer och ett föremål (byggnaden) tillförs fastigheten av en av ägarna (du) tillsammans med en utomstående (din man). Som följd härav blir föremålet inte fastighetstillbehör (se NJA 1984 s. 562).

Vad händer om någon vill sälja sin del; ingår vår stuga eller är den fristående?

Om stugan inte anses tillhöra fastigheten (se ovan) kommer den inte ingå i fastigheten vid en försäljning. Det anses då vara en lös sak som du och din man äger.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (591)
2021-10-12 Räknas ett inbyggt akvarium som byggnadstillbehör till en fastighet?
2021-10-12 Min grannes träd växer in på min tomt, vad är denne skyldig att göra?
2021-10-12 Måste jag såga ner grenar som växer in på min grannes tomt?
2021-10-12 Utgör ett inbyggt akvarium ett byggnadstillbehör?

Alla besvarade frågor (96466)