Kan jag begära skadestånd av en person som kört på mig med elcykel?

FRÅGA
Hej jag krockade med en person på elcykel.Elcyklisten körde om en cyklist och kom kompå så sätt över på min sida. Jag skadades allvarligt. Vad gäller kan jag yrka på skadestånd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer först att förklara vilken lag som gäller i den här situationen. Sedan kommer jag berätta om vilka krav som måste vara uppfyllda för att cyklisten ska bli skyldig att betala skadestånd. I slutet att svaret kan du läsa om hur du ansöker om skadestånd.

Vilken lag gäller i den här situationen?

Skadeståndslagen (SkL) ska tillämpas när det inte finns någon tillämplig speciallag och inte heller finns något avtal mellan parterna (1 kap. 1 § SkL). Det finns inte någon speciallag som gäller i den här situationen. Trafikskadelagen (TSL) ligger närmast till hands, men där krävs det att skadan har orsakats av ett motordrivet fordon (1 § TSL). En elcykel är inte ett motordrivet fordon. Det finns inget i din fråga som tyder på att du och cyklisten har reglerat skadeståndsfrågan i ett avtal. Jag kommer därför utgå från att skadeståndslagen är tillämplig när jag svarar på din fråga.

Vad krävs för att cyklisten ska bli skyldig att betala skadestånd?

Förutsättningarna för skadestånd framgår av 2 kap. 1 § SkL. Där står: "Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada skall ersätta skadan". Jag kommer nu steg för steg gå igenom de krav som måste vara uppfyllda för att cyklisten ska bli skyldig att betala skadestånd till dig.

Har det inträffat en skada?

Vi måste först och främst fastställa att det har inträffat en skada. Du beskriver i din fråga att du skadades allvarligt efter kollisionen med cyklisten. Du har alltså drabbats av en personskada.

Har skadan orsakats av någon annan?

Nästa steg är att fastställa det så kallade ansvarssubjektet, det vill säga den som har orsakat skadan. I det här fallet är det cyklisten som är ansvarssubjekt.

Har skadan orsakats genom handling eller passivitet?

Nästa steg är att undersöka om cyklisten har orsakat skadan genom handling eller passivitet. Huvudregeln är att det krävs en aktiv handling för att någon ska bli skyldig att betala skadestånd. I det här fallet har cyklisten kört om en annan cyklist och därigenom kommit över på din sida. Cyklisten har alltså vidtagit en aktiv handling.

Finns det ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan handling och skada?

När det kommer till skadeståndsrätt pratar man mycket om något som kallas adekvat kausalitet. Adekvat kausalitet betyder att det finns ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan handling och skada. Vi måste alltså först titta på om det finns ett orsakssamband mellan cyklistens handling och din skada. Om cyklisten inte hade kört om det andra cyklisten och därigenom kommit över på din sida, hade du inte skadats. Det finns alltså ett orsakssamband i det här fallet. Nästa steg är att titta på om orsakssambandet är tillräckligt starkt. Här får man titta på om skadan är en typisk effekt av handlingen. Vi får ställa oss frågan: Är det förutsägbart att någon skadas när en cyklist kör om en annan cyklist? Det är i alla fall inte osannolikt att det inträffar en skada i en sådan situation. Det finns alltså ett tillräckligt starkt orsakssamband mellan cyklistens handling och din skada.

Har cyklisten varit vårdslös?

För att cyklisten ska bli skyldig att betala skadestånd måste denne också ha varit vårdslös. En vårdslös person är en person som inte beter sig tillräckligt försiktigt. När man bedömer om någon har varit vårdslös kan man jämföra med hur en aktsam/tillräckligt försiktig person skulle ha betett sig i samma situation. Om cyklisten har brutit mot en trafikregel, så kan vi förutsätta att denne har varit vårdslös. Om cyklisten inte har brutit mot någon regel får vi istället titta på omständigheterna då du skadades. Här kan många faktorer få betydelse, exempelvis väglag, sikt och hur trafikerad cykelbanan är. Utifrån alla dessa faktorer får vi ställa oss frågorna: Har cyklisten agerat tillräckligt försiktigt i den här situationen? Skulle en aktsam/försiktig person har betett sig på samma sätt i den här situationen? Om svaret på frågorna är nej, så finns det mycket som tyder på att cyklisten har agerat vårdslöst. Det är dock svårt att ge ett klart svar på om cyklisten har agerat vårdslöst.

Hur ansöker jag om skadestånd?

Du ska i första hand undersöka om du har en försäkring som täcker den skada som du drabbats av. Om du inte har en försäkring som täcker skadan, eller om du måste betala en självrisk till försäkringsbolaget så finns det ett antal möjligheter att kräva skadestånd. Du kan dels ansöka om betalningsföreläggande hos kronofogdemyndigheten. Du kan också lämna in en ansökan om stämning till tingsrätten, där du begär att cyklisten ska ersätta din skada. Tänk på att det är du som måste bevisa att det har inträffat en skada och hur stor skadan är. Du måste kunna visa att du har rätt till det belopp du begär. Det är dessutom du som måste bevisa att alla kraven för skadestånd är uppfyllda. Om du går till tingsrätten med en stämning riskerar du att behöva betala motpartens rättegångskostnader om du skulle förlora målet. Jag rekommenderar därför att du först försöker komma överens med cyklisten. Jag rekommenderar också att du noga bedömer dina chanser till framgång innan du går till tingsrätten med en stämning. En process i domstol kan både bli dyr och tidskrävande.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadestånd i trafiken (157)
2019-12-23 Ersättning för person- och sakskada efter bussolycka
2019-12-17 Vad blir min självrisk vid skada på annans bil om jag saknar giltigt körkort?
2019-12-01 Ersättning för fotgängare som skadas av bil
2019-11-17 Kan jag begära skadestånd av en person som kört på mig med elcykel?

Alla besvarade frågor (76608)