FrågaKÖPRÄTTKöplagen19/07/2019

Kan jag begära prisavdrag på en skadad häst?

Hej,

Jag har 190707 köpt en häst som enligt muntlig och skriftlig uppgift aldrig varit skadad.

Den har opererats på ena benet för, vad säljaren uppgav vara, en lös benbit.

Efter att köpet genomförts, har det kommit till min kännedom att detta inte handlar om en lös benbit, utan om en fraktur i det så kallade griffelbenet - alltså en skada - som åtgärdats medelst operation i april 2018. Detta fick jag reda på efter att jag begärt tillgång till hästens journal.

Hästen har veterinärbesiktigats u.a. inför köpet, och till veterinären uppgavs samma information som jag fick, nämligen att hästen opererats för en lös benbit och aldrig har varit skadad.

I och med att skadan finns, även om hästen är fullt återställd, så kan det komma att bli reservationer hos försäkringsbolaget, vilket det inte hade blivit om det varit en lös benbit, vilket jag noggrant frågade försäkringsbolaget om innan köpet gick igenom.

Jag har nu bytt försäkringsbolag på dessa falska grunder.

Nu undrar jag - har jag någon möjlighet att häva köpet (vilket jag faktiskt inte vill) eller alternativt få kostnaden reducerad med tanke på felaktiga uppgifter från säljaren?

Tacksam för svar!

Med vänlig hälsning


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller prisavdrag alternativt hävning av köp av häst. Jag tolkar det som att du och säljaren är två privatpersoner och kommer utgå från det i mitt svar. Att ni båda är privatpersoner och att häst räknas som lös egendom i lagens mening gör att köplagen (KöpL) blir tillämplig. Mitt svar kommer därför utgå från den lagen. I mitt svar kommer jag ibland benämna hästen som varan då det är det språkbruk som används i lagtexten. Jag vill som "hästmänniska" inleda med att uttrycka min förståelse för din situation och tycker det är anmärkningsvärt att säljaren lämnat falska uppgifter kring vilka skador hästen har opererats för.

När är det fel på en häst i lagens mening?
Enligt köplagen ska hästen i fråga om kvalitet och andra egenskaper stämma överens om vad som följer av avtalet. Hästen ska också vara ägnad för det ändamål som hästar i allmänhet används om inget annat har avtalats, det vill säga vara ägnad till ridning alternativt körning eller avel. Om hästen avviker från detta eller i något annat avseende avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta, är hästen att anse som felaktig (17 § KöpL). Om hästen inte gör det är den att anse som felaktig. Fel föreligger även om hästen inte stämmer överens med sådana uppgifter om hästens egenskaper eller användning som säljaren lämnat vid marknadsföringen av hästen eller annars före köpet och som kan antas ha inverkat på köparens val att köpa hästen (18 § KöpL). Du uppger i din fråga att du köpte hästen med vetskap om att den hade en skada i form av lösa benbitar men det visade sig att den istället hade en allvarligare skada i form av fraktur i griffelbenet. Det måste anses vara fel i vara. Säljaren har även marknadsfört hästen som om den enbart hade lösa benbitar och även det är att anse som fel i vara då det visade sig att det inte stämmer.

Frågan om varan är felaktig ska bedömas med hänsyn till dess beskaffenhet när risken för varan går över på köparen. Säljaren svarar för fel som har funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § KöpL). Risken för hästen gick över på dig när du hämtade hästen alternativt när säljaren lämnade av den. Om hästen hade frakturen på griffelbenet innan hästen hämtades upp alternativt lämnades är det således ett fel som förelåg redan innan risken gick över även om skadan visade sig först senare och det är därför säljarens ansvar. Om risken låg på säljaren när felet uppstod kan det bli aktuellt med påföljder på grund av fel i vara. Du uppger att operationen för frakturen i griffelbenet skedde i april 2018 och felet förelåg således innan riskövergången till köpare. Jag går därför nu över till att besvara vad som krävs av dig för att kunna åberopa felet och vilka påföljder som kan göras gällande.

Hästen har opererats för skada som kan påverka försäkring och försäkringspremie. Säljaren har falskeligen uppgett att hästen hade opererats för lös benbit och inte fraktur på griffelbenet som journal sedan visade. Hästen avviker därmed från vad som avtalats och det är att anse som fel i vara.

När kan köparen inte åberopa ett fel på hästen?
Köparen får inte åberopa fel som han eller hon måste antas ha känt till vid köpet. Har köparen före köpet undersökt varan eller utan godtagbar anledning underlåtit att följa säljarens uppmaning att undersöka den, får han inte såsom fel åberopa vad han eller hon borde ha märkt vid undersökningen (20 § KöpL). Köparen har alltså en undersökningsplikt. Är skadan på griffelbenet något som du borde ha märkt när du undersökte hästen eller om säljaren uppmanade dig att undersöka hästen men att du inte tyckte det behövdes kan du alltså inte åberopa skadan. Du uppger att hästen veterinärbesiktigats utan anmärkning och enligt min uppfattning har du uppfyllt din undersökningsplikt baserat på uppgifterna i din fråga. Jag kan dock inte med hundra procents säkerhet säga att en domstol skulle göra samma bedömning men det är högst troligt.

Köparen måste reklamera felet till säljaren inom skälig tid från det att köparen upptäckte eller borde ha upptäckt felet och senast inom 2 år från att varan mottogs för att få åberopa felet (32 § KöpL). Du måste alltså meddela säljaren att det är fel på hästen inom skälig tid från att felet upptäcktes. Vad som är skälig tid bedöms från fall till fall. Men jag råder dig att omgående kontakta säljaren angående detta. Om du inte reklamerar inom skälig tid kan du förlora rätten att häva köpet eller göra annan påföljd gällande.

Vilka påföljder kan bli aktuella om det är fel på hästen?
Det finns flera möjliga påföljder om det föreligger fel i vara och köparen har rätt att åberopa detta. Är varan felaktig och det inte beror på köparen eller något förhållande på hans eller hennes sida, får köparen kräva avhjälpande, omleverans eller prisavdrag eller häva köpet samt kräva skadestånd (30 § KöpL). Omleverans brukar inte vara aktuellt vid hästköp då hästar brukar ses som en unik vara som inte kan ersättas av att en annan häst levereras, därför går jag inte in närmare på det. Avhjälpande innebär att säljaren rättar till felet. För dig är dock felet en försäkringsangelägenhet och inget som går att avhjälpa. Avhjälpande verkar därför inte särskilt aktuellt i ditt fall (34 § KöpL). Även om köparen inte kräver det, har säljaren rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet istället för att göra prisavdrag, hävning och skadestånd. Detta gäller dock enbart om det kan ske utan väsentlig olägenhet för köparen och utan risk för att köparen inte får sina egna kostnader ersatta av säljaren (36 § KöpL). Om avhjälpande inte kommer i fråga får köparen kräva prisavdrag (37 § KöpL). Prisavdraget blir då bestämt till mellanskillnaden mellan hästen i avtalsenligt skick och i "felaktigt" skick (38 § KöpL). Köparen får häva köpet på grund av fel, om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta. Köparen får inte häva köpet på grund av felet, om han inte inom skälig tid meddelar säljaren att han häver köpet (39 § KöpL).

Allra bäst är såklart om du kan komma överens med säljaren utan att behöva vända dig till domstol. Kanske är det inga problem för säljaren att ge tillbaka mellanskillnaden eller vid hävning, ta tillbaka hästen. När det kommer till djur och kanske speciellt hästar, brukar det vara viktigt även för säljaren att det blir rätt. Om ni inte kan komma överens kan du vända dig till domstol. Du ska då skicka in en stämningsansökan och det ska adresseras till tingsrätten på den ort som säljaren bor. Läs mer om stämningsansökan här. Precisera dina yrkanden om att du i första hand vill begära prisavdrag och eventuellt i andra hand häva köpet på grund av fel i vara då hästen visat sig ha haft skador som du inte med fog kunnat förutsätta. Försök sedan samla bevisning som talar för din sak såsom journalen, veterinärens utlåtande om besiktningen, och eventuellt kontakter med försäkringsbolaget som bevisar skillnaden i värde på hästen i avtalsenligt och felaktigt skick.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsingar,

Liv NyströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”