FrågaKÖPRÄTTKöplagen13/04/2021

Kan jag begära ersättning för ursprungligt fel på traktor?

Hej

Köpte en begagnad traktor av ett företag som lev den 8/7-20 med 3900 tim på mätaren för 820000:-

Den 1/1-21 med 4450 tim på mätaren så slutar fram-back växeln att fungera och jag lämnar in den på märkesverkstad. Felet lagas för 100000:- men ett nytt fel upptäcks av märkesverkstaden som jag inte märkt vid provkörning och köp av traktorn. Denna reparation slutar på 300000:- märkesverkstaden påstår att felet varit redan då jag köpt traktorn på grund av hur delar och slitage såg ut. Jag kontaktar säljaren och påtalar detta utan respons säger även att dom kan kontakta märkesverkstaden för konsultation. Vilket dom inte gör... Traktorn är på 250hk och 10 ton som jag köpt för att bära en buskröjare och kör snöröjning med. Därav att märkesverkstaden är så säker på att jag inte kunnat orsaka skadorna i växellådan. Jag är enskildfirma och använder maskinen i firman. Har jag några rättigheter? Kan jag begära någon ersättning?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Utifrån din fråga förstår jag det som att du i egenskap av enskild näringsidkare köpt en traktor av ett företag. Traktorn används i din näringsverksamhet. Traktorn kostade 820 000 kronor och levererades den 8 juli 2020. Den 1 januari i år slutade fram-back växeln att fungera och du lämnade in den på märkesverkstad för reparation. Felet lagades för 100 000 kronor, samtidigt upptäcktes ytterligare ett fel som du inte märkt vid provkörning och köp av traktorn. Den reparationen slutade på 300 000 kronor. Enligt verkstaden måste felet ha funnits redan när du köpte traktorn. Efter reparationen har du kontaktat säljaren och påtalat detta utan respons.

Mellan dig och säljaren gäller, sett till att du inte är att anse som konsument, köplagen. Köplagen är dispositiv innebärande att det går att avtala om annat än vad lagen anger. Lagen är till för det fall att det inte är avtalat om något specifikt. Då jag inte har tillgång till ert avtal kommer jag att besvara din fråga utifrån köplagens bestämmelser.

Vad gäller vid fel i vara (traktorn) ?

Fel i vara (i förevarande fall traktorn) föreligger om den inte stämmer överens med vad som avtalats vad gäller art, mängd, kvalitet och andra egenskaper. Om inte annat följer av avtalet ska varan vara normalt funktionsduglig (jfr 17 § köplagen). Felbestämmelserna innebär att det får göras en helhetsbedömning vari får vägas in vad som betalts för traktorn, hur gammal den är etc. En köpare får exempelvis räkna med sämre skick på en äldre traktor som köpts billigt än för en nyare som köpts för en högre summa. I ditt fall rör det sig om en förhållandevis dyr traktor med inte så många timmar på mätaren varför det kan argumenteras för att du kan förvänta dig mer.

Undersökningsplikten träder in vid riskövergången

Köplagen stadgar inte något generell undersökningsplikt före köpet. Däremot får man som köpare inte som fel åberopa sådant man antas ha känt till vid köpet. Om du undersökte traktorn innan köpet och borde ha upptäckt det felaktiga kan du inte åberopa det som ett fel (jfr 20 § köplagen).

Tidpunkten för när ett fel på traktorn föreligger är när risken för den övergår på dig. Säljaren ansvarar således för ett fel traktorn hade när den överlämnades till dig, trots att felet visar sig senare (21 § köplagen). Du har en undersökningsplikt efter att traktorn överlämnats till dig innebärande att du så snart omständigheterna medger det ska undersöka den i enlighet med god affärssed (31 § köplagen). Det kan som utgångspunkt inte begäras att du ska företa någon djupare undersökning innan köpet. Däremot ska du göra en undersökning efter att den överlämnats till dig. För att åberopa att traktorn är felaktig måste du reklamera genom att lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde ha märkt felet. Reklamerar man inte köpet inom två år från att man tagit emot varan förloras rätten att åberopa felet (32 § köplagen).

Påföljder vid fel i vara

Det finns utifrån din beskrivning sådant som talar för att felet som hittats i efterhand är ett sådant fel som du kan hålla säljaren ansvarig för. För att åberopa att traktorn är felaktig måste du reklamera inom skälig tid efter att du märkt eller bort märkt felet, reklamationstiden är kort mellan näringsidkare och ska i regel ske direkt (35 § köplagen).

Om vi tänker oss att du har reklamerat i tid är de påföljder du kan göra gällande avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning, samt skadestånd (30 § köplagen). Avhjälpande innebär att säljaren ordnar felet (reparerar), omleverans innebär leverans av en annan traktor. Säljaren har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet eller omleverera om det inte medför väsentlig olägenhet för köparen. Om det med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet inte skäligen kan krävas att köparen avvaktar avhjälpande eller omleverans så kan köparen själv avhjälpa felet och kräva ersättning för kostnaderna. Avvägning måste göras mellan köparens och säljarens intressen. Omständigheter kan var exempelvis felets art, kostnaderna för avhjälpandet, köparens intresse av att snabbt ha en felfri vara och säljarens intresse av att själv få avhjälpa felet. Köparen kan avhjälpa själv även om han inte krävt att säljaren ska ha gjort det men samma intresseavvägning görs (jfr 36 § köplagen). Häri finns ett problem för din del. Den korrekta gången vore att du först hade reklamerat felet och begärt avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning. Om du krävde något annat än avhjälpande är utgångspunkten att säljaren skulle givits möjlighet att avhjälpa felet. Det finns vissa möjligheter att kräva ersättning i efterhand utifrån tidigare nämnda intresseavvägning. Du kommer dock att ha en uppförsbacke. Reparationen var som jag förstår det kostsam och det torde ligga i säljarens intresse att exempelvis kunna reparera det själv (om den har kunskapen) eller anlita en verkstad de har ett avtal med för att det inte skulle bli så dyrt.

I ditt fall går det inte att ge ett helt klart svar om du har möjlighet att få ersättning. Du kan begära ersättning och hävda att felet var ursprungligt. Du kommer dock, som redogjort för, ha en uppförsbacke i och med att du (som jag tolkar din fråga) reparerat felet innan du reklamerade och gav säljaren möjlighet till avhjälpande.

Om du vill undersöka möjligheterna att gå vidare kan en av mina kollegor på Lawline juristbyrå gå igenom ditt avtal och företräda dig i förhållande till säljaren och sända denne ett krav (om ni kommer fram till att det finns grund för ersättning). Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”