Kan jag begära att motparten ska lämna ut eller visa upp privata handlingar?

2021-08-17 i Bevis och bevisning
FRÅGA
Hej. Är det verkligen så att om ena parten 3 år efter skilsmässan vägrar lämna originaluppgifter från berörda banker så finns inga möjligheter att på lagligt vis få någon rättvisa i detta? Bodelningsförrättare är inkopplad från början. Har lagen någon annan möjlig lösning eller är andra parten i sådana fall helt rättslös? Tack på förhand. MVH LH.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline,

UTREDNING

Den finns ingen generell lagstiftning som reglerar rätten att få ut privata handlingar likt den som enligt offentlighetsprincipen gäller för allmänna handlingar. På vissa områden föreligger dock en materiell editionsplikt, dvs. skyldighet att lämna ut eller visa upp en skriftlig handling utanför ett domstolsförfarande, se t.ex. 18 § lagen om medbestämmande i arbetslivet. Men det finns vissa allmänna processuella bestämmelser om edition i rättegångsbalken (RB), vilket följaktligen är den lagen som främst behöver beaktas vid besvarandet av dina frågor.

Under en huvudförhandling i domstol gäller att om någon innehar en skriftlig handling som kan antas ha betydelse som bevis blir vederbörande skyldig att lägga fram dokumentationen, dvs. visa upp den i samband med domstolsprocessen, 38 kap. 2 § 1 st. RB. Vidare kan en domstol förelägga den som är skyldig att lämna ut eller visa upp en handling att fullgöra sin skyldighet och ett sådant föreläggande kan även förenas med vite, 38 kap. 4-5 §§ RB. Högsta domstolen (HD) har uttalat att editionsplikten är en processuell skyldighet som i princip inte kan begränsas av andras rättigheter till handlingen eller det förhållandet att informationen är konfidentiell, av privat natur eller annat dylikt, se avgörandet NJA 2020 s. 664. Utgången i det nyss nämnda rättsfallet indikerar att editionsplikten verkar vara långtgående i domstol. Det görs dock alltid en intresseavvägning varför en ansökan om ett editionsföreläggande kan avslås om röjandet av uppgifterna skulle medföra skada av större betydelse, jfr NJA 1988 s. 652.

Det korta svaret på dina frågor lyder således att det i skrivande stund torde saknas legala möjligheter att få ut de aktuella handlingarna. Att vända sig till den aktuella banken är sannolikt också lönlöst eftersom banksekretessen i lagen om bank- och finansieringsrörelse (banklagen, BL) hindrar ett utlämnande. I 1 kap. 10 § 1 st. BL anges nämligen att enskildas förhållanden till kreditinstitut inte obehörigen får röjas. Brott mot banksekretessen är förvisso inte straffsanktionerat för den enskilde banktjänstemannen, men kan banken bli skyldig att utge skadestånd till den som lidit ekonomisk skada på grund av bankens agerande. Min uppfattning är helt enkelt att ärendet måste hänskjutas till domstol (till en tingsrätt som första instans) för att möjligheten att få del av originaluppgifterna ska kunna realiseras. Såvitt jag kan bedöma finns i nuläget inga alternativa tillvägagångssätt.

Notis: HD styr rättspraxis på civilrättens område och är den yttersta uttolkaren av nästan all sådan lagstiftning. Genom sina avgöranden skapar domstolen så kallade prejudikat (normerande/vägledande rättsfall), vilka övriga domstolar i lägre instanser (tingsrätter och hovrätter) informellt har att följa.

Avslutande ord och ytterligare rådgivning

Vid fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt. Antingen här på hemsidan och då genom några av våra utmärkta betaltjänster eller via vår ordinarie byråverksamhet. Själv nås jag på jacob.bjornberg@lawline.se och du får mer än gärna kontakta mig direkt ifall du önskar ytterligare hjälp i den fortsatta processen. I så fall kan jag slussa dig vidare till någon av byråns eminenta jurister utan att du behöver sitta i telefonkö. Mot bakgrund av COVID-19 erbjuder våra jurister idag möten såväl telefonledes som på Teams och andra liknande digitala plattformar.

Avslutningsvis är den livliga förhoppningen att min hantering av ditt ärende har varit matnyttig och presenterats i en för dig utförlig och tillfredsställande form. Återkom gärna med synpunkter genom att skicka in ett omdöme när du mottar en sådan förfrågan.

Vänligen,

Jacob Björnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bevis och bevisning (395)
2021-09-30 Bevisprövning vid fortkörning.
2021-09-30 Hur värderar domstolen bevis?
2021-09-28 Vad har ett erkännande för betydelse i brottmål?
2021-09-28 Får part ut ljudupptagning av vittnesförhör efter slutdelgivning?

Alla besvarade frågor (96480)