Kan jag begära att härskande fastighet delar underhållskostnaderna?

2018-10-05 i Servitut
FRÅGA
Hej jag har en fråga angående servitut på vatten och avlopp. Jag är ägare till en liten jordbruksfastighet som delar vattentäkt och avloppsanläggning med grannen (fritidshus som används året runt). Grannens fastighet avstyckades år 2000 och vid lantmäteriförrättningen bildades ett servitut som ger grannen rätt att: "använda, underhålla och förnya avloppsbrunn och avloppsledning". Det finns också ett servitut på vattentäkt med "rätt att ta vatten i brunnen och använda, underhålla och förnya vattenledningen".Min fråga gäller främst avloppet och jag undrar om detta betyder att jag måste stå för alla kostnader för drift (slamtömning) och förnyelse av anläggning (ny avloppsbrunn och infiltration) eller kan jag begära att grannen delar kostnaderna med mig?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga gäller ett officialservitut. Bestämmelser för detta finnes 14 kap. Jordabalk (1970:994) samt Fastighetsbildningslag (1970:988).

I 14:6 JB regleras att den härskande fastigheten inte kan förfara på ett sådant vis att den tjänande fastigheten betungas mer än nödvändigt. Vidare skall ägaren till den härskande fastigheten se till att inte skada eller någon annan form av olägenhet vållas dig som ägare till den tjänande fastigheten. Lagrummet torde tolkas på ett sådant sätt att det även gäller ekonomisk skada. Således bör ni enligt min mening båda parter bära ansvar för underhållskostnaderna. Hur fördelningen skall se ut kan variera från fall till fall.

Men, som exempel kan nämnas att det torde vara oskäligt att ägaren till den härskande fastigheten skall betala för mer än vad hen nyttjar. På samma sätt är det oskäligt att du skall stå för hela kostnaden eftersom båda nyttjar avloppet.

Servituten lyder att härskande fastighet har rätt att "använda, underhålla och förnya". Detta kan tolkas som att endast en rätt för att underhålla och förnya föreligger men kan även tolkas som att en skyldighet att utge ersättning redan föreligger. Jag rekommenderar att du delger servitutet i sin helhet med en jurist eller Lantmäteriet för att få klarhet i vad som var andemeningen med servitutet.

Vid det fall en ersättning inte anses stadgas i servituten måste en korrigering av servitutet ske. Eftersom servitutet tillkom under lantmäteriförrättning krävs en fastighetsreglering.

7:4 FBL stadgar att en omständighet skall ha inträffat efter servitutets tillkomst som påverkar servitutets användning för att en ändring skall kunna aktualiseras. En ändring av servitutet ska innebära en stor fördel för någon av fastigheterna och samtidigt inte innebära olägenhet av betydelse för den andra fastigheten. Om härskande fastigheten nyttjar servitutet i större utsträckning än det var tänkt, medan den tjänande fastighet lider en ekonomisk belastning för detta så bör en ändring kunna vara aktuell.

Vid det fall du vill ändra villkoren i servitutet rekommenderar jag att du kontaktar Lantmäteriet.

Vänligen,

Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Servitut (236)
2020-02-11 Hur länge gäller ett servitut?
2020-02-11 Frågor om servitut
2020-01-30 Kan mulbetesrätt upphävas och har vi som har rätt till mulbete i sådana fall rätt till ersättning?
2019-12-19 Hur mycket hinder får man tåla som servitutshavare?

Alla besvarade frågor (77164)