Kan jag ångra godkännande av testamente, får god man sälja saker från avlidens bostad, samt hur kan vi få se originaltestamentet i bankfacket?

2018-10-30 i Testamente
FRÅGA
Hej,Min faster har gått bort och hon var inte gift och hade inga egna barn. Ett testamente finns där hennes sambos barnbarn ärver allt. Jag är, i egenskap av syskonbarn, kallad till bouppteckning som dödsbodelägare. Det har även skickats ut en kopia av testamentet som efter granskning visat sig inte helt överensstämma med den kopia som finns hos advokatbyrån som upprättade testamentet. Eftersom jag litade på begravningsbyrån har jag godkänt kopian men när det nu visar sig att den inte överensstämmer med originalet vill jag ta tillbaka mitt godkännande.En godman har begärt öppnande av min fasters bankfack (i egenskap av godman/dödsboägare) där ingen av dödsbodelägarna varit informerade och banken har genomfört öppnandet. I bankfacket ska originaltestamentet ligga men ingen annan dödsbodelägare har sett det. Vid kontakt med begravningsbyrån (som ska upprätta bouppteckningen) har jag fått veta att det endast kommer att finnas en kopia av testamentet då originalet ligger i bankfacket.Godman har även tömt min fasters bostad (lägenhet) utan att informera dödsbodelägarna.Mina frågor är:Kan jag ångra mitt godkännande?Hur ska man gå tillväga för att originaltestamentet ska visas för dödsbodelägarna?Får godman avyttra sakerna i bostaden?Tacksam för snabb svar då bouppteckningen är redan på onsdag.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Godkännande av testamente

Jag uppfattar det som att du godkänt testamentet i form av testamentstagare. Av frågan att döma tycks det som att det framkommit förändringar som du inte visste om vid den tidpunkt du godkände testamentet. Det verkar som att det är fråga om förändringar emellan originalet i relation till kopian och dess materiella innehåll. Huvudregeln i svensk rätt är att ett godkännande av ett testamente anses innefatta ett avstående från möjligheten att föra en klandertalan.

Det finns dock rättsfall, vari personer godkänt testamenten eftersom de inte haft vetskap om särskilda omständigheter som har föranlett att testamentet förklarats ogiltigt. I dessa fall har personen i fråga, trots ett godkännande av testamentet, fått rätt att föra en klandertalan. Med detta sagt är utgångspunkten att svaret är beroende av vilka förändringar som du inte varit medveten om vid tidpunkten du godkände handlingen. Har kopian ändrats av någon obehörig skulle förmodligen möjlighet till klander föreligga.

Gode mannens möjlighet att sälja saker

Den gode mannen ska så snart som möjligt efter dödsfallet överlämna de förvaltade tillgångarna till någon av dödsbodelägarna. Den gode mannen eller förvaltaren ska vårda den avlidnes egendom till dess att egendomen kan överlämnas till dödsbodelägarna. Under den tid ska den gode mannen eller förvaltaren endast vidta de åtgärder som är nödvändiga för att egendomen inte skadas eller förstörs. Efter den enskildes dödsfall är det dödsbodelägarnas uppgift är att gemensamt besluta i boets angelägenheter.

Om dödsbodelägarna önskar hjälp av den gode mannen för att ordna med till exempel bouppteckning eller begravning och denne är villig att hjälpa till, ska den gode mannen se till att denne har en fullmakt undertecknad av samtliga dödsbodelägare.

Bankfack och originaltestamentet

Innan bouppteckningen är klar kan bankfacket bara öppnas i närvaro av bankens personal. En inventering av bankfackets innehåll kan göras tillsammans med personalen. Bankfacket kan bara öppnas när samtliga dödsbodelägare är närvarande eller har gett fullmakt till den eller de som har möjlighet att närvara (däremot har en förordnad boutredningsman behörighet att ensam öppna facket).

Om det finns ett testamente efter den avlidne ska testamentet i original, eller en bestyrkt kopia, bifogas till bouppteckningen (20 kap. 5 § 1 st ärvdabalken). Det finns således inte möjlighet att kräva att originalet tas med under bouppteckningen.

Slutsats

1. Ett godkännande av testamente är huvudsakligen bindande, om det inte i efterhand kan visas att godkännandet skett under falska premisser, eftersom godkännandet i sådana fall kan ses som icke bindande enligt förutsättningsläran. Detta kan aktualiseras i de fall någon undanhållit information från den andra parten, som skulle påverkat dennes vilja att godkänna handlingen, eller oförutsedda händelser som gör att handlingen blir mindre förmånligt eller mer betungande för en av parterna. Det bör finnas möjlighet att klandra testamentet. Jag rekommenderar att du i vart fall gör det.

2. Den gode mannen ska vid huvudmannens bortgång överlämna de förvaltade tillgångarna till någon av dödsbodelägarna. Det tycks inte som att ni givit gode mannen fullmakt att sälja saker från lägenheten. Denne har alltså inte haft rätt att sälja saker från lägenheten, samt bör det inte anses varit nödvändiga åtgärder att sälja sakerna, eftersom det inte tycks ha förelegat risk för att egendomen ska ha skadats eller förstörts. Har det inte varit fråga om att den gode mannen sålt saker, utan enbart tömt lägenheten, är omständigheterna annorlunda. Denne ska dock i vart fall ha överlämnat sakerna till någon av dödsbodelägarna.

3. Om det finns ett testamente efter den avlidne ska testamentet i original, eller en bestyrkt kopia, bifogas till bouppteckningen (20 kap. 5 § 1 st ärvdabalken). Det finns således inte möjlighet att kräva att originalet tas med under bouppteckningen. Däremot kan ni begära att se originaltestamentet i bankfacket i egenskap av dödsbodelägare.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2084)
2019-03-21 Bostadsrätt i testamente
2019-03-21 Återkallat testamente och brott
2019-03-21 Tillägg till testamente
2019-03-20 Undertecknande av testamente

Alla besvarade frågor (66955)