Kan jag åberopa fel i varan efter jag köpt den?

2019-10-22 i Köplagen
FRÅGA
Hej!Undrar bara om det finns något att göra då jag var väldigt godtrogen när jag köpte en bil atraktor.Köpte den men körde inte och kollade på den då den var besiktigad för en månad sedan och det jag frågade säljaren var om den läckte olja eller annat? svaret jag fick var att den inte läckte olja men lite fuktig vid spridarna. När jag fick hem den var det pölar på släpet och efter några veckor har vi konstaterat att dieselpumpen måste tas ned och repareras troligen ca 10000 kr eller mer(bilen kostade 50000kr). Sedan läcker även bilen olja fastän säljaren sa att han bytt toppackning och renoverat den inne i motorn.Sen är det ju många andra fel men det får jag väl ta på mig eftersom jag inte körde 40 mil och kollade på den men när säljaren inte talade sanning tycker jag det är fel dessutom har säljaren(sonen i huset) skrivit på sociala medier att ha ha ha inte lätt att sälja en sönderkörd motor och kaross när han såg att vi tänkte sälja den. Jag har även frågat innan köpet ang. rost och då sa ägaren att ena bakskärmen fanns ett rosthål och skicka bild och det tyckte jag var okej men när vi fick den var det massor av rost och i bagaget hade de lagat massor med fogskum. Fick verkligen en rishög. till saken hör att pappan till sonen jobbar på samma besiktningstation som bilen blev besiktigad på. Jag har ju sparat alla sms och printat vad som sagts
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Vad är problemet?

Huruvida säljaren fortfarande kan hållas ansvarig även om risken gått över på dig som köpare regleras i köplagen (köpl). Den är tillämplig då jag utgår från att du köpt a-traktorn i form av privatperson och att säljaren sålt den i egenskap av privatperson (1 § köpl).

Risken för varan

Om du som köpare bär risken för varan innebär det att du är skyldig att betala även om varan försämras genom en händelse som inte beror på säljaren (12 § köpl). Risken går över på dig som köpare när varan avlämnas enligt avtalet (13 § första stycket köpl). I ditt fall så har alltså risken gått över på dig i samband med att ni hämtade a-traktorn hos köparen och tog hand om den (6 § köpl). Om det istället rör sig om ett transportköp, alltså att den transporterats till dig, anses risken ha gått över på dig i samband med att a-traktorn överlämnats till transportören (7 § andra stycket köpl).

Fel i varan

Frågan om varan är felaktig bedöms efter a-traktorns beskaffenhet i samband med att den avlämnades. Säljaren svarar för fel som funnits vid denna tidpunkt även om felet visar sig först senare (21 § första stycket köpl). Det är som huvudregel du som köpare som måste bevisa att felet förelåg vid riskövergången. Eftersom du inte använt a-traktorn utan den haft dessa felen vid leverans talar för att felen anses föreligga vid riskövergången.

Du får som köpare inte åberopa fel som du borde märkt vid undersökningen av bilen om inte säljaren handlat i strid mot tro och heder, till exempel om säljaren kände till felet sedan innan (20 § andra stycket köpl). Att motorn läcker olja trots att säljaren säger att hen renoverat motorn samt bytt toppackning är sannolikt ett fel som du inte kan förväntas upptäcka vid en undersökning. Av din fråga framgår det att du upptäckt rostskador när du mottagit a-traktorn och det är därför troligt att du hade upptäckt dessa om du undersökt den och att du därför inte kan åberopa dessa skador. Att du frågat specifikt kring rostskadorna och att säljaren bara svarar att det finns på ett ställe samtidigt hen skickat bild på detta kan eventuellt ses som förmildrande omständighet eftersom säljaren då handlat i strid mot tro och heder om det fanns fler rostskador.

Varan är att anse som felaktig om den avviker från vad du som köpare har fog att förutsätta (17 § tredje stycket köplagen). Att motorn läcker olja trots att den nyligen är besiktigad samt att säljaren meddelat dig att den inte gör detta innebär att du har fog att förutsätta att motorn inte läcker olja. Min bedömning är alltså att a-traktorn kan anses vara felaktig.

Något som också är värt att nämna är om a-traktorn sålts i befintligt skick. Begagnade varor säljs ofta med denna friskrivning och varan är då endast felaktig om säljaren lämnat uppgifter som inte visar sig stämma, att säljaren haft vetskap om felet, men inte upplyst dig om det eller om varan är i väsentligt sämre skick än vad du med hänsyn till pris och andra omständigheter haft fog att förutsätta (19 § köpl). I ditt fall så har säljaren lämnat uppgifter som visat sig stämma samt underlåtit att upplysa dig om fel som fanns så du bör kunna åberopa felen även om a-traktorn sålts i befintligt skick.

Påföljder vid fel i varan

Om a-traktorn är felaktig och det inte beror på dig som köpare eller något förhållande på din sida så har du rätt att göra påföljder gällande. Det kan röra sig om avhjälpande, prisavdrag eller hävning av köpet samt skadestånd (30 § köpl). Säljaren har alltså ett ansvar och du som köpare har rätt att kräva avhjälpande, det ska ske utan kostnad för dig som köpare vilket innebär att säljaren står för reparationskostnader och till exempel transportkostnader från och till dig som köpare (34 § köpl).

Om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse och säljare insåg eller borde insett detta kan du ha rätt att häva köpet istället (25 § köpl). Att motorn inte läcker olja är något som kan anses väsentligt för dig eftersom det generellt är viktigt men också för att du specifikt frågat säljaren om detta. Du skriver även om att det fanns massa andra fel på a-traktorn vilket också kan innebära ett starkare argument för din rätt till hävning. Innan du kan häva måste dock säljaren få möjlighet att avhjälpa felet (37 § köpl).

Det är viktigt att du reklamerar felet till säljaren, annars kan du inte göra felen gällande. I samband med reklamationen eller skälig tid därefter behöver du också meddela att du vill kräva avhjälpande eller häva köpet från säljaren (32 §, 35 § och 39 § köpl).

Sammanfattning

Min bedömning är att a-traktorn kan anses vara felaktig och du framförallt bör kunna åberopa de felen som finns i motorn. Du har då rätt att göra påföljder gällande och bör vända dig till säljaren och informera om dina krav så snart som möjligt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Emil Bengtsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1150)
2020-06-03 Felaktig vara eller inte?
2020-06-01 Måste jag som säljare häva köpet av en felaktig telefon?
2020-05-31 Fel vid köp av båt
2020-05-31 Vad händer om varan inte överensstämmer med egenskap i annonsen?

Alla besvarade frågor (80679)