Kan högre fordonsskatt än vad säljaren lovat utgöra ett fel?

2020-02-10 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej,Har köpt en husbil och betalat handpenning på den 24/10 2019 och hämtat husbilen den 12/12 2019 samt slutbetalat den.I överenskommelsen skulle det vara den låga skatten på nya husbilen. Detta finns med i kontraktet att återförsäljaren skall stå för 50% av skatten i 3 år värde=22500 kr. När fordonsskatten kom från transportstyrelsen upptäckte vi att skatten låg på 25958 kr/år istället för 15000 kr/år som var sagt enligt överenskommelse och kontrakt.Så min fråga är: Kan jag häva kontraktet eller kräva säljaren på merkostnaderna eftersom jag kommer att drabbas av ökad skatt dom närmaste 3 åren och även en förhöjd skatt efterföljande tid så länge jag äger husbilen. Hur skall jag formulera till handlaren om något av dessa är möjligt?Har både ringt och skickat mail till återförsäljaren men har tidigare haft svårt att få svar därifrån.Den den 4 februari 2020 när jag äntligen fick ett svar.Min fråga till säljaren :Hur är status angående skatten på husbilen när kommer det att lösa sig så att det blir rätt skatt enligt kontraktet ställd via telefon samt via mail i december? Skatten skulle ju vara 15 000/kr enligt kontraktet ? Inte 25 958/kr som det ser ut nu. Önskar svar.Säljarens svar 4 februari 2020:Har fått av vår agent svaret att kunden skall överklaga detta till skatteverket själva då Vi som leverantör inte kan skriva när Ni äger bilen. Återkommer med mer info.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag förstår din fråga utifrån det du skrivit (och utifrån det kontrakt du tillsänt mig per e-post) har du köpt husbilen i egenskap av konsument från ett företag. Detta gör att konsumentköplagen är den lag som är tillämplig er emellan. Konsumentköplagen är tvingande till konsumentens förmån, innebärande att det inte är möjligt att avtala om något som är till nackdel för konsumenten i förhållande till vad som stadgas i lagen.

I avtalet mellan dig och säljaren framkommer att säljaren bjuder på halva skatten i tre år, värde 22.500 kronor. Efter köpet har du upptäckt att fordonsskatten är 25.958 kronor per år och inte 15.000 kronor som säljaren uppgett. Du undrar därför om du kan häva köpet, alternativt om du kan kräva säljaren på de merkostnader du kommer att drabbas av i och med att fordonsskatten är högre än vad säljaren utlovat.

Jag har utifrån de uppgifter du gett mig kontrollerat fordonsskatten på husbilen du inhandlat. Det är riktigt, precis som du anför, att fordonsskatten är 25.958 kronor. Husbilen beskattas enligt bonus malus-systemet. För bilar med höga utsläpp tas en förhöjd fordonsskatt – malus – ut i tre år från det att fordonet blir skattepliktigt första gången. Malus omfattar bensin- och dieseldrivna personbilar klass I och klass II, lätta bussar och lätta lastbilar om fordonet har fordonsår 2018 eller senare, tas i trafik och därmed blir skattepliktigt för första gången den 1 juli 2018 eller senare (i Sverige eller i annat land), släpper ut över 95 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning och inte har ett alternativt drivmedel. Din husbil stämmer in på dessa kriterier varför det tas ut en förhöjd fordonsskatt (malus) tre år från att den blev skattepliktig första gången. Som jag förstår det utifrån den beräkning som kan göras med hjälp av Transportstyrelsens tjänst har du därför en fordonsskatt om 25.958 kronor under de tre första åren. Därefter sänks årsskatten till 8.966 kronor.

Vad som avses med fel i varan framkommer i 16 § konsumentköplagen. Som utgångspunkt ska varan vara i avtalsenligt skick, det vill säga motsvara vad köparen och säljaren kommit överens om muntligt eller skriftligt. Om så inte är fallet är det ett fel på varan. Köparen kan däremot inte hävda fel som den kände till eller borde ha sett vid köpet. I bestämmelsen räknas upp en del definitioner med vad som anses som fel i varan, den är inte uttömmande utan är exempel på fel. Själva varan och dess funktioner är sammantaget själva köpet och tillsammans med exempelvis priset, leveransen, marknadsföringen, produktdokumentationen ska det motsvara vad köpare och säljare kommit överens om. I ditt fall framgår det inte helt om säljaren sagt att årsskatten är 15.000 kronor. Däremot kan det argumenteras för att det indirekt påståtts genom att säljaren i avtalet skrivit "Säljaren bjuder på halva skatten i 3 år värde 22.500 kronor". En årsskatt om 15.000 kronor är på tre år 45.000 kronor, hälften av den summan är de 22.500 kronor säljaren åtagit sig att stå för. Frågan är då om du borde känt till hur hög skatt fordonet har. Om du kände till eller borde ha känt till det kan du inte åberopa det som ett fel. Att du kände till eller borde känt till det kan det argumenteras för om du t.ex. beställt ett registerutdrag på fordonet från Transportstyrelsen eller att det framkommit av handlingarna du skrivit under eller tagit del av i samband med köpet.

Om varan (i förevarande fall husbilen) är felaktig har du rätt att kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Dessutom finns det möjlighet att begära skadestånd (22 § konsumentköplagen). För att åberopa fel i varan måste du lämna säljaren meddelande om felet inom skälig tid efter att du märkt eller borde märkt felet, s.k. reklamation. Meddelande som lämnas inom två månader efter att du märkt felet anses ha lämnats i rätt tid (23 § konsumentköplagen). I ditt fall lär inte avhjälpande eller omleverans vara möjlig (jfr 26 § konsumentköplagen). Det torde inte vara möjligt att varken avhjälpa fordonsskatten eller omleverera till en annan husbil som har lägre fordonsskatt. Om avhjälpande eller omleverans inte kommer i fråga får du kräva prisavdrag som svarar mot felet (28 § konsumentköplagen). Du har även möjlighet att häva köpet om felet är av väsentlig betydelse för dig (29 § konsumentköplagen).

I ditt fall kan det åtminstone argumenteras för att antingen ett prisavdrag eller en hävning kan aktualiseras. Det prisavdrag som bör vara aktuellt är i sådana fall för den delen av fordonsskatten som är högre än vad säljaren utlovat. Som jag tolkar ert avtal har säljaren utlovat att bilen har en fordonsskatt om 15.000 kronor per år (totalt 45.000 kronor för tre år). Du har kompenserats enligt avtalet med 22.500 kronor. Den faktiska fordonsskatten för tre år är däremot 77.874 kronor. För att du ska komma ner till vad som utlovats kan det argumenteras för ett prisavdrag om 32.874 kronor. Detta är dock under förutsättning att du inte känt till eller borde ha känt till den förhöjda fordonsskatten (se redogörelse ovan).

Min rekommendation är att du skriftligen reklamerar till säljaren att det finns ett fel på husbilen då fordonsskatten inte överensstämmer med vad ni avtalat om. Förhoppningen är att ni kan komma överens om ett prisavdrag enligt ovan. Kan ni inte komma överens är ditt alternativ att antingen anmäla och få ärendet prövat av Allmänna reklamationsnämnden (ARN) eller att vända dig till domstol med begäran om att få betalt. ARN:s beslut är inte bindande, däremot följer i regel seriösa näringsidkare rekommendationen. Om du behöver hjälp med att kräva prisavdrag av säljaren alt. att vända dig till domstol, kan en av våra jurister på Lawline juristbyrå hjälpa dig vidare.

Vi kan prata vidare om ditt ärende när jag ringer dig, eftersom du beställt telefonuppföljning. Jag kommer att ringa dig imorgon, tisdagen den 11 februari, klockan 13.00. Om den föreslagna tiden inte är lämplig är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post dessförinnan, så bokar vi en annan tid. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1071)
2020-09-30 Fel på Husbil - Skäl för hävning?
2020-09-29 Konsumentköplagen vid fel på bil
2020-09-28 Kan en begagnad båt vara belastad med en kredit?
2020-09-27 Häva köp utan fel eller dröjsmål

Alla besvarade frågor (84632)