Kan gynnande beslut om lägenhet ändras?

2021-02-15 i Hyresavtal
FRÅGA
Hejsan,Om jag av en myndighet vid flera tillfällen blivit lovad vidare hyresavtal (med vissa förändringar) efter mitt hyresavtal gått ut kan de då ändra sig och säga upp för avflyttning? Tänkte på förvaltningslagen paragraf 37 gällande gynnande beslut.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Bestämmelsen om gynnande beslut i 37 § förvaltningslagen (FL) reglerar under vilka förutsättningar en myndighet får ändra ett beslut som den meddelat som första instans. Ett beslut som till sin karaktär är gynnande för någon enskild part får ändras till den enskildas nackdel endast om (1) det framgår av beslutet eller de föreskrifter som det har grundats på att beslutet under vissa förutsättningar får återkallas, (2) tvingande säkerhetsskäl kräver att beslutet ändras omedelbart, eller (3) felaktigheten beror på att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter.

Det finns ingen exakt definition med vad som avses med beslut. Det går dock att sluta sig till följande; i myndigheternas verksamhet ingår att handlägga ärenden och fatta beslut. Det typiska kännetecknet för ett beslut är att det är ämnat att på något sätt påverka mottagarens handlande i den faktiska situation som beslutet gäller. Med beslut avses ett uttalande från en myndighet. Uttalandet syftar till att styra andra myndigheters eller enskildas handlande i viss riktning. Genom uttalandet ger myndigheten svar på hur en viss fråga bör lösas. Är mottagaren, till vilken beslutet riktar sig, inte nöjd med beslutet är han hänvisad till det rättsmedel som rättsordningen tillhandahåller den enskilde, nämligen att överklaga. Om beslutet får sin tilltänkta effekt eller inte beror dels på mottagarens uppträdande i det enskilda fallet, dels på vilka tvångsåtgärder myndigheten har till sitt förfogande för att driva igenom beslutet. Avgörande för bedömningen av om uttalandet innefattar ett beslut i formell mening är dess innehåll och syfte, inte dess yttre form. Till förvaltningsbeslut räknas inte information eller interna ställningstaganden från det allmännas sida. Sådana "beslut" kan förvisso emellanåt skapa förväntningar hos den enskilde om att myndigheten ska agera på ett visst sätt. Däremot har sådana "beslut" inte ansetts vara offentligrättsligt bindande för myndigheten i framtiden (jfr prop. 1985/86:80 s. 39 f.). En annan sak är att enskilda motparter i en del sådana fall kan kräva att myndigheten fullgör utlovade prestationer på civilrättslig väg eller kräva kompensation vid avtalsbrott.

Min bedömning i ditt fall är att det inte handlar om ett gynnande förvaltningsbeslut sett till vad som framkommer av din fråga. Att man som enskild anser att en myndighets uttalande skapat viss förväntningar är i regel inte tillräckligt för att det rent formellt ska röra sig om ett beslut. Som jag förstår det har det inte tagits någon form av beslut, däremot har det förts diskussioner där du anser att du blivit lovad vidare hyresavtal. Är det inte fråga om ett förvaltningsbeslut är det inte heller möjligt att åberopa 37 § FL.

I ditt fall är det eventuellt möjligt att använda sig av hyreslagens bestämmelser (12 kap. jordabalken) om du anser att det ingåtts ett avtal om hyra som du har rätt till. Kanske kan du nå framgång den vägen. Jag kan dessvärre inte göra någon bedömning därom inom ramen för expresstjänsten eller utifrån den information jag har i ärendet. Om du vill anlita en av våra jurister för att gå igenom ditt ärende och se om det finns möjlighet att gå vidare är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis Lavesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?