Kan fullmaktshavare agera mot fullmaktsgivarens intressen?

2021-02-24 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan min nuvarande fru alltså vara framtidsfullmaktshavare trots att jag har barn i tidigare äktenskap? Hon kan alltså i så fall, om jag hamnar i ett läge och inte kan sköta mig själv, se till att mina barn i tidigare äktenskap inte ärver något från mig. Hon kan ju då sälja min fastighet och tömma alla mina konton och ge bort pengarna till andra. Mina 3 tidigare barn blir då helt lottlösa. Kan detta stämma? Det är detta jag vill ha svar på!Hälsningar!
SVAR

Hej,
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av lagen om framtidsfullmakter samt propositionen (Prop. 2016/17:30) till lagen. I svaret kommer jag att beskriva vad en framtidsfullmakt får omfatta genom olika exempel och vilka avgränsningar/begränsningar som kan göras. För ett lite kortare och mer konkret svar på din fråga kan du direkt läsa under "Sammanfattning och svar på din fråga"!

Innebörden av en framtidsfullmakt
I lagen framgår det att en framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser (1 §).

En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Fullmaktshavaren ska bevaka fullmaktsgivarens rätt i de angelägenheter som framtidsfullmakten omfattar (2 § första stycket).

Ekonomiska och personliga angelägenheter
Ekonomiska angelägenheter motsvarar att förvalta egendom. Fullmaktsgivaren kan ge närmare anvisningar för förvaltningen i framtidsfullmakten. Uppdraget kan avse fast egendom, kontanta medel, aktier och andra tillgångar. Dessa angelägenheter omfattar också till exempel att fullmaktshavaren ser till att inkomster tas om hand och utgifter betalas i tid (Prop. 2016:17:30 s. 109).

Personliga angelägenheter innebär det som för en god man innefattas i att sörja för någons person. Det betyder bland annat att se till att fullmaktsgivaren har ett lämpligt boende, hemtjänst eller en kontaktperson. Ytterligare personliga angelägenheter är att hjälpa fullmaktsgivaren i sina kontakter med hälso- och sjukvården och den sociala omsorgsverksamheten (Prop. 2016:17:30 s. 109 f.).

Avgränsa/begränsa framtidsfullmakten
Med hänsyn till att en framtidsfullmakt får omfatta många angelägenheter, om de omfattas inom begreppet ekonomiska och personliga angelägenheter, behöver fullmaktsgivaren noga överväga om och hur en framtidsfullmakt ska avgränsas. Fullmaktsgivaren får själv välja om framtidsfullmakten ska vara oinskränkt eller om vissa frågor, exempelvis någon särskild egendom eller åtgärd, ska hållas utanför uppdraget (Prop. 2016/17:30 s. 110). Enligt lag om framtidsfullmakter får framtidsfullmakten dock inte avse bland annat sådana personliga frågor som anges i 12 kap. 2 § tredje stycket föräldrabalken (2 § andra stycket). Det innebär att framtidsfullmakten inte får avse frågor om att ingå äktenskap, bekräfta faderskap, upprätta testamente eller liknande frågor av utpräglat personlig karaktär.

Till delen att avgränsa framtidsfullmakten kan det vara relevant att beskriva vad lagen reglerar att en framtidsfullmakt ska ange. Av en framtidsfullmakt ska det framgå

1. att det är fråga om en framtidsfullmakt,

2. vem eller vilka som är fullmaktshavare,
3. vilka angelägenheter fullmakten omfattar, och
4. vilka övriga villkor som gäller (5 §).

Tredje punkten anger alltså att det av framtidsfullmakten ska anges vilka angelägenheter som omfattas. Ingenting hindrar fullmaktsgivaren att undandra vissa frågor inom dessa områden eller att endast någon enstaka fråga som avser exempelvis ekonomiska angelägenheter omfattas. Man kan tänka sig en begränsning som innebär att fullmakten endast omfattar ordinära rättshandlingar som berör fullmaktsgivarens dagliga livsföring eller rättshandlingar som vanligen företas för den dagliga hushållningen. Dessa rättshandlingar är således betydligt mindre omfattande än att sälja en fastighet eller tömma någons konto. Fjärde punkten är en uppmaning till fullmaktsgivaren att i framtidsfullmakten ange vad som i övrigt gäller, till exempel om det finns förutsättningar för fullmaktshavaren att lämna gåvor eller rätt att ta arvode (Prop. 2016:17:30 s. 113 f.). Avseende gåvor och personliga presenter får fullmaktshavaren inte lämna sådana till sig själv, om detta inte regleras av fullmakten. Fullmaktshavaren får inte heller lämna personliga presenter till andra om gåvans värde står i missförhållande till fullmaktsgivarens ekonomiska villkor (18 §). Med personliga presenter avses i första hand gåvor till fullmaktsgivarens nära släktingar och vänner, till exempel vid födelsedagar, jul, bröllop, student och liknande högtids- och bemärkelsedagar. Rör det sig däremot om andra gåvor än personliga presenter förutsätter sådana att det finns ett uttryckligt stöd i framtidsfullmakten (Prop. 2016/17:30 s. 123).

I framtidsfullmakten kan det även utses en granskare som ska granska fullmakthavarens verksamhet, vilket innebär att den personen kan kontrollera att din fru inte agerar på sättet som beskrivs i frågan (23 §). Granskaren kan begära att din fru ska lämna redovisning för sitt uppdrag. För att "säkra upp" kan du dessutom, om en granskare inte utsetts, på förhand informera dina närmaste släktingar om att begära att fullmaktshavaren, din fru, ska lämna redovisning för sitt uppdrag (24 §). På så sätt kan dina närmaste släktingar kontrollera att din fru inte utför sitt uppdrag på ett olämpligt sätt. Det finns även en viss kontroll av överförmyndaren som kan besluta att framtidsfullmakten helt eller delvis inte längre får brukas av fullmaktshavaren om han eller hon vid fullgörandet av uppdraget har gjort sig skyldig till missbruk eller allvarlig försummelse eller annars visat sig vara oförmögen att tillvarata fullmaktsgivarens intressen. Detta aktualiseras när myndigheten uppmärksammat att det kan finnas brister i fullmakthavarens fullgörande av uppdraget (25 §). I en sådan situation kan skadeståndsskyldighet bli aktuellt.

Slutligen är det nämnvärt att förklara att fullmaktshavaren ska fullgöra uppdraget i enlighet med fullmaktsgivarens intressen och, om det är möjligt, samråda med honom eller henne i viktiga frågor (15 §). Fullmaktshavaren har alltså en skyldighet att tillvarata fullmaktsgivarens intressen. För fullgörande av uppdraget finns således en lojalitets- och samrådsplikt. Kravet på samråd gäller viktiga frågor, om det är möjligt att samråda med fullmaktsgivaren. Fullmaktshavarens bedömning av vilka frågor som är viktiga ska utgå från fullmaktsgivarens perspektiv (Prop. 2016/17:30 s. 120 f.). Om dina barns rätt till arv efter dig är en viktig fråga för dig, är detta något fullmaktshavaren, din fru, ska beakta vid hennes uppdrag.

Sammanfattning och svar på din fråga
En framtidsfullmakt får omfatta ekonomiska och personliga angelägenheter. Med ekonomiska angelägenheter avses bland annat att uppdraget kan avse uppdrag om fast egendom, kontanta medel, aktier och andra tillgångar. Personliga angelägenheter innebär det som för en god man innefattas i att sörja för någons person. Dessa angelägenheter kan begränsas av dig. Du får själv välja om framtidsfullmakten ska vara oinskränkt eller om vissa frågor, exempelvis någon särskild egendom eller åtgärd, ska hållas utanför uppdraget. Du är fri att utforma fullmakten enligt ramarna som anges i 2 §, som jag beskrivit ovan. Du kan till exempel ange om din fru överhuvudtaget ska få lämna gåvor eller personliga presenter till sig själv och/eller till andra. Skulle det inte regleras något i fullmakten om gåvor/personliga presenter får dessa i vilket fall inte vara av ett värde som står i missförhållande till dina ekonomiska villkor.

För att säkerställa att din fru fullgör uppdraget på ett lämpligt sätt kan du i fullmakten utse en granskare som ska granska din frus verksamhet och du kan även informera granskaren, eller annan nära släkting, att denne ska begära att din fru lämnar en redovisning för sitt uppdrag. Fullmaktshavaren, om det blir din fru, har dessutom en skyldighet att tillvarata dina intressen som fullmaktsgivare. Det finns även en lojalitets- och samrådsplikt för fullgörande av uppdraget, vilket innebär att det finns krav på samråd när det gäller viktiga frågor, om det är möjligt. För de frågor du anser särskilt viktiga kan du, för att vara på den säkra sidan, i fullmakten ange vad som ska gälla, exempelvis att förvaltning av dina ekonomiska och personliga angelägenheter inte ska äventyra dina barns rätt till arv, eller något som du som fullmaktsgivare finner lämpligt i din situation. Att sälja din fastighet, tömma dina konton, ge bort pengar till andra och göra dina barn arvslösa/lottlösa är uppenbarligen inte i ditt intresse, varför det inte skulle vara möjligt för henne att göra på det viset, åtminstone inte utan att det uppmärksammas och ifrågasätts och därefter leder till att framtidsfullmakten inte längre helt eller delvis kan brukas av din fru. Skadeståndsskyldighet kan aktualiseras i ett sådant fall. Genom att du dessutom, i preventivt syfte, anger begränsningar i fullmakten kommer din fru inte att kunna rättshandla på det sättet.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga! Har du fler frågor kan du ställa dem här.

Vänligen,

Egzon Kalludra
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1432)
2021-10-27 Varför måste man skriva sin underskrift då man returnerar en vara och vad händer om man inte gör det?
2021-10-18 Måste ägaren av bilen försäkra den eller kan någon annan göra det?
2021-10-17 Kan en resebyrå kräva vaccinationspass?
2021-09-30 Begravningsplats

Alla besvarade frågor (96615)