Kan försäkringsbolaget neka mig ersättning?

2020-04-11 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej har haft inbrott i min lägenhet. Det är oklart hur tjuvarna har tagit sig in. Uterdörren var öppen när jag kom till platsen. Nu kommer låset skickas på granskning för att de ska se om man gått in med en nyckel eller annat sätt då bryttmärken saknas. Försäkringsbolaget hävdar att om de inte kan bevisas att inbrott skett så har jag inte rätt till ersättning från dem. Det är jag som måste bevisa då att inbrott ägt rum. Kan de neka mig ersättning om det inte kan bevisas trots polisanmälan och försvunnet gods? Vad kan jag göra om det inte kan bevisas? Mvh och tack på förhand.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du har blivit utsatt för inbrott i din bostad och vill att ditt försäkringsbolag ska ersätta dig för skadan, men att du riskerar att nekas ersättning om det inte kan bevisas att inbrott har skett. Innan jag besvarar din fråga vill jag först och främst beklaga incidenten.

Begränsning av försäkringsbolagets ansvar

Bestämmelser om privata försäkringsavtal regleras i Försäkringsavtalslagen.

Eftersom inbrottet skedde i din lägenhet kommer jag utgå från att det är en konsumentförsäkring det rör sig om, se 1 kap. 4 § FAL. Som utgångspunkt har försäkringstagaren rätt till ersättning för den skadan som inträffar, det vill säga inträffande av ett försäkringsfall. Men rätten är inte ovillkorlig. Utan det finns vissa situationer som begränsar försäkringsbolagets ansvar att betala ut ersättning till försäkringstagaren, vilka dessa förutsättningarna är regleras i kap. 4 FAL.

I ditt fall misstänker jag att försäkringsbolaget baserar sitt uttalande på 4 kap. 6 § FAL. Som innebär att bolaget har ett begränsat ansvar att betala ut ersättning om du som försäkringstagare har försummat att följa säkerhetsföreskrifter. Med säkerhetsföreskrift avses instruktioner som försäkringsbolaget har satt upp, de är normalt sätt en form av handlingssätt eller andra förebyggande kriterier för att förebygga eventuella skador. Det kan exempelvis handla om att man måste låsa alla dörrar i sitt hem eller att ha ett brandlarm i sin bostad.

Skulle granskningen visa att man har kommit in genom nyckel, eller att dörren överhuvudtaget inte var låst, kan det vara en sådan omständighet som begränsar bolagets ersättningsansvar.

Det är precis som du skrivet i din fråga, du som försäkringstagare som har att bevisa att du har rätt till ersättning. Det finns dessvärre inga specifika lagrum om att vissa handlingssätt ska räcka som bevisning, alltså finns det inget som säger att en polisanmälan och försvunnet gods är tillräcklig bevisning. Det är en bedömningsfråga som man får göra från fall till fall. Bevisning finns dock i olika grader, s.k. beviskrav som avgör hur stark bevisningen måste vara, för att en ska anses vara berättigad till ersättning. Hur starkt beviskravet är beror bland annat på vilken typ av försäkring det är. När det rör sig om konsumentförsäkring har beviskravet i praxis formulerats på så sätt att försäkringstagaren anses ha fullgjort sin bevisskyldighet om det vid en helhetsbedömning av samtliga omständigheter framstår som mer antagligt att försäkringsfall föreligger än att så inte är fallet. Du kan läsa mer om bevisbörda och beviskrav här.

Ingen rätt till ersättning?

Som ovan nämnt kan försäkringsbolag med stöd av 4 kap. 6 § FAL begränsa sitt ansvar att betala ut ersättning med hänvisning till sina säkerhetsföreskrifter. Detta innebär emellertid inte att man per automatik ska sätta ersättningsnivån till 0. I samma lagrum framgår nämligen att försäkringsbolagen ska sätta ned ersättningen efter vad som är skäligt. Vad som är skäligt är en bedömningsfråga i sig. Men försäkringsbolag ska ta hänsyn till följande 3 moment när man bedömer vad som är skäligt:

Sambandet mellan försummelsen och den inträffade skadan Graden av uppsåt eller vårdslöshet, och Övriga omständigheter.

Med det sagt kan man konstatera att olika försäkringsbolag har olika villkor. Oftast framgår det av försäkringsvillkoren hur nedsättningen ska ske, men att nedsättningen ska vara skälig. I ditt fall kan man ifrågasätta om det är skäligt att sätta ner ersättningen till 0.

Vad bör du göra?

Sammanfattningsvis kan vi klargöra att det är du som begär ersättning, som ska styrka detta. Det är alltså i nuläget svårt att bedöma hur försäkringsbolaget kommer att fatta sitt beslut, men som ovan nämnt behöver du bara bevisa att det är mer antagligen att inbrott i ditt hem har skett än motsatsen. En nedsättning ska vidare vara skälig.

Om du får ett beslut som du är missnöjd med är det viktigt att du riktar ett klagomål till de ansvariga inom bolaget, du kan exempelvis begära omprövning. På Konsument.se kan du läsa mer om hur du kan gå till väga om du får ett beslut som du är missnöjd med.

Har du fler funderingar eller frågor tveka inte vända dig till oss på Lawline.

Vänligen,

Lina Salem
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1390)
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?
2021-04-09 Tillhandahåller Lawline juridiskt hjälp med utfärdande av kontrakt/avtal?
2021-04-04 Får en bröstarvinge sälja sin förälders saker med fullmakt utan att fråga övriga bröstarvinar
2021-03-31 Formkrav för fullmakt

Alla besvarade frågor (91059)