Kan föräldrar förpliktigas betala hela skadeståndet till skadelidande när barnet och barnets kompis tillsammans vållat skadan men endast barnet är åtalad?

FRÅGA
Hej,min 15-åriga son begick ett brott tillsammans med en 14-årig kille. Eftersom det bara var min son som var över 15 så var han den enda som blev åtalad och dömd.Målsägarbiträdet valde att endast begära skadestånd av min son trots att 14-åringen också har erkänt brottet i förhör.Kan målsägarbiträdet välja vem av gärningsmännen hen vill begära skadestånd av?Att vi föräldrar är solidariskt ersättningsskyldiga för vår sons handlingar köper jag fullständigt men som situationen är nu får vi betala 100 % av skadeståndet trots att de var två personer som begick brottet.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras i brottsbalken (BrB) och skadeståndslagen (SkL).

Föräldrar har principalansvar för sitt barn som vållat skada genom brott

I svensk rätt är man straffmyndig från dagen man fyllt 15 år (1 kap. 6 § BrB). Man är inte straffbar om man begår ett brott innan 15 års åldern och kan därför inte dömas till påföljd för det. Förutom påföljd kan brott föranleda skyldigheten att betala skadestånd till den skadelidande (1 kap. 8 § BrB). Skadeståndsskyldighet räknas alltså inte som en påföljd i den bemärkelsen.

Precis som du skriver har föräldrar som har vårdnaden om sitt barn en skyldighet att ersätta skada som barnet vållat genom brott (3 kap. 5 § första stycket SkL). Ditt ansvar som föräldrar är, för varje skadehändelse, begränsat till en femtedel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6-7 § socialförsäkringsbalken som gäller för det år då skadehändelsen inträffade (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Eftersom det inte framgår vilket år din son begått brottet, kan jag dessvärre inte ge dig en exakt siffra.

Ett barn som ännu inte är straffmyndig får som sagt inte dömas till påföljd, men det betyder inte att barnet inte begått ett brott. Att begå ett brott och att utdömas påföljd för brottet är två separata saker. 14-åringen har alltså begått ett brott och föräldrarna kan bli skadeståndsskyldiga.

Talan ska föras mot samtliga skadevållare om solidariskt ansvar ska aktualiseras

Om två eller fler ska ersätta skadan är huvudregeln att de är solidariskt ansvariga för skadeståndet (6 kap. 4 § SkL). Den skadelidande kan då vända sig till vem som helst av de solidariskt ansvariga för att få ut skadeståndet. De skadeståndsskyldiga får sedan inbördes göra upp genom att den som betalar skadeståndet riktar regresskrav mot den andra skadeståndsskyldige. Dock krävs det att talan förs mot mer än en skadevållare för att solidariskt ansvar ska bli aktuellt (se rättsfallet NJA 1985 s 690). Detta eftersom skadeståndsfrågan prövas av domstolen i samband med rättegången som handlar om skadan. Om målsägande inte väcker talan mot 14-åringen kan domstolen inte förpliktiga barnets föräldrar att betala skadestånd till målsäganden. På det sättet kan man säga att målsägande i viss mån bestämmer vem som ska betala skadeståndet genom att rikta talan mot just den personen.

Sammanfattningsvis är en 14-åring inte straffmyndig och kan inte utdömas påföljd. Eftersom skadeståndsskyldighet inte räknas som en påföljd, kan barnets föräldrar genom principalansvar bli skadeståndsskyldiga om barnet begår brott. Men för att din son och 14-åringen ska bli solidariskt ansvariga för skadan krävs det att skadelidande väcker talan mot båda två.

Hur kan jag gå tillväga?

Du kan bestrida skadeståndsyrkandet och hänvisa till att din son inte ensamt vållat skadan och därmed inte bör stå för hela beloppet. Du kan även betala skadeståndet och sedan väcka talan om att 14-åringen deltagit i skadevållandet (det kan du göra här). Därefter kan du rikta ett regresskrav och kräva ersättning av föräldrarna.

Vänligen,

Chantal Kryou
Fick du svar på din fråga?