Kan ett mål tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter efter domen vunnit laga kraft?

2020-10-25 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
"Wilmafallet"Tishko fick idag sitt livstidsstraff från Tingsrätten sänkt till 18 år istället.Detta bland annat för att åklagaren INTE närmare kunnat preciseras omfattningen av våldet och den direkta dödsorsaken.Hovrätten bedömer att det finns en hel del försvårande och besvärande omständigheter, men Hovrätten anser inte att omständigheterna är synnerligen försvårande.Mycket pga dödsorsaken, avsiktsuppsåt, likgiltighetsuppsåt mm mm.Ni har kanske läst domen (den kom idag fre 23/10)Min Fråga.OM man nu hittar Wilmas kropp och det visar sig att man hittar en sol-klar dödsorsaksom visar på att Tishko medvetet har "exempelvis hugg ihjäl henne" med 20 knivhuggoch som skulle ändra omständigheterna till Synnerligen försvårande...….Kan man då ta om rättegången ännu en gång, i så fall ?Alltså, om man, låt säga hittar henne om 6 månader och det inte finns en tvekan utan man uppenbarligen kan påvisa synnerligen försvårande omständigheter.Får man / Kan man pröva målet ännu en gång då ??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår dig rätt vill du veta om en dom som vunnit laga kraft kan tas upp på nytt om det tillkommer nya omständigheter eller bevis.

En dom vinner laga kraft

En dom från Hovrätten vinner laga kraft efter fyra veckor från att den meddelats enligt 55 kap. 1 § Rättegångsbalken (1942:740) (RB). Domen kan alltså inom fyra veckor överklagas till Högsta domstolen. Högsta domstolen tar enbart upp mål som bedöms kunna bli vägledande som prejudikat. Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd vinner domen laga kraft direkt.

Möjlighet att pröva en lagakraftvunnen dom på nytt

Huvudregeln i svensk rätt är att en dom som vunnit laga kraft gäller. Polis och åklagare får efter en dom vunnit laga kraft inte vidta ytterligare utredningsåtgärder i målet. Däremot kan en dom som vunnit laga kraft prövas på nytt om resning beviljas. Resning är ett extraordinärt rättsmedel som innebär att den gamla domen upphävs och målet prövas på nytt i domstolen som senast prövade målet.

Den som hade rätt att överklaga en dom har även rätt att begära resning när domen vunnit laga kraft. Det som krävs för att en ansökan om resning ska beviljas är att nya omständigheter eller nya bevis har tillkommit efter det att dom meddelats. Det krävs även att sökande kan göra sannolikt de nya omständigheterna eller bevisen inte hade kunnat åberopas vid den domstol som meddelade domen eller genom att överklaga domen, eller att sökanden annars har haft en giltig ursäkt för att inte göra det. För att ansökan om resning ska beviljas krävs det även att sökande inte dröjt med ansökan längre än ett år från det att sökande fick kännedom om det som ansökan grundas på enligt 58 kap. 4 § RB.

Om alla dessa förutsättningar är uppfyllda kan en lagakraftvunnen dom prövas på nytt och den gamla domen upphävs.

Wilmafallet

Men det sagda innebär det att om nya omständigheter eller nya bevis tillkommer efter domen vunnit laga kraft har både åklagaren och den dömde möjlighet att ansöka om resning. Däremot kommer inte åklagare eller polis få vidta ytterligare utredningsåtgärder efter att domen vunnit laga kraft.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hamner
Fick du svar på din fråga?