Kan ett av mina barn avstå från att göra anspråk på min fastighet?

Hej. Har tre barn var av ett har skulder hos kronofogden. Om hen får förtida arv för att reda upp det, kan hen då skriva på att hen inte gör anspråk på en fastighet när jag avlider?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av bestämmelser i ärvdabalken (ÄB) framgår att en arvinge kan avsäga sig sin rätt till arv skriftligen hos arvlåtaren. En bröstarvinge har dock alltid rätt att utfå sin laglott, såvida inte arvlåtaren har betalat ett skäligt vederlag svarande mot laglotten (17 kap. 2 § ÄB). Laglotten utgörs av halva arvslotten (7 kap. 1 § ÄB). Eftersom du har tre barn har ditt skuldsatta barn alltså i huvudregel rätt att kräva en sjättedel av kvarlåtenskapen, även efter ett skriftligt arvsavstående.

Jag kan inte med säkerhet säga om det är möjligt för ditt barn att avstå från fastigheten i fråga eftersom jag inte känner till värdet på varken fastigheten, din totala förmögenhet eller det förskott på arv som du planerar att ge ditt barn. Med största sannolikhet är det dock möjligt för dig att skriva ett testamente för att uppnå den effekt du är ute efter: Att ditt skuldsatta barn inte kan göra anspråk på fastigheten.

Förskott på arv räknas av från arvingens arvslott (6 kap. 1 § ÄB). Du kan därmed i ett testamente föreskriva att fastigheten ska tillfalla dina andra två barn om förskottet antingen täcker ditt skuldsatta barns laglott, eller om laglotten till återstående del kan täckas av annan egendom ur din kvarlåtenskap. I så fall saknar ditt barn möjlighet att klandra testamentet eftersom laglotten är täckt. Det är då inte nödvändigt att ditt barn godkänner testamentet eller skriftligen avstår från något arv, men det kan förstås ändå vara bra att testamentet godkänns om ni är överens.

Det är som sagt även möjligt att avstå från laglotten om man har erhållit ett skäligt vederlag. Ett vederlag är skäligt om det motsvarar den storlek som laglotten skulle haft om arvlåtarens död hade inträffat vid tidpunkten för avsägelsen.

Om värdet på fastigheten skulle vara så stort att det vid din död utgör minst fem sjättedelar av din kvarlåtenskap (inklusive förskottet som du lämnat på ditt barns arv), kan alltså ditt skuldsatta barn klandra ett eventuellt testamente som föreskriver att de andra barnen ska erhålla fastigheten. Om förskottet som du har lämnat skulle vara så stort att det täcker en sjättedel av din nuvarande egendom, kan dock ditt barn godkänna testamentet och på så sätt avstå sin rätt att i framtiden göra anspråk på fastigheten.

Av detta följer alltså att den enda situation då ditt barn inte kan avstå från sin rätt att göra anspråk på fastigheten är om fastighetens värde vid din död är så stort att barnets laglott inte kan täckas av förskottet på arvet och den övriga egendomen i din kvarlåtenskap, samt att förskottet vid tidpunkten för avståendet understeg en sjättedel av värdet av din egendom.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Jonatan SundqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsavstående? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”