Kan en testator återkalla ett testamente genom ett nödtestamente som upprättas i närvaro av minst ett vittne som har ett ekonomiskt intresse av förordnandet?

Kan ett befintligt formellt och relativt nyskrivet testamente ogiltigförklaras av ett icke underskrivet och endast uppläst nödtestamente i det fall att där aktuella vittnen indirekt gynnas av det nya testamentet.

I detta fall innebär ändringen av testamentet att absoluta majoriteten av arvet går till en ekonomisk förening där vittnena, varav den ena är ordförande, på så vis får ett stort belopp till sitt förfogande inom ramen för den ekonomiska föreningen !

Nödtestamentet upprättas dagen före dödsfallet och efter en längre tids sjukdom, vittnena intygar dock att den aktuella personen var vid sina fulla sinnens bruk !

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Som jag förstår din fråga undrar du om det gamla testamentet kan ha återkallats på något vis, och om det nya testamentet är giltigt.

Mitt svar är strukturerat så att jag först sammanfattar mina slutsatser. Därefter följer min utredning av ditt problem.

Sammanfattning

Det gamla testamentet kan återkallas genom att testatorn tydligt uttrycker att det gamla testamentet inte längre gäller. Nödtestamentet är dock sannolikt sett inte giltigt i ditt fall, eftersom ett av vittnena inte får vara vittne.

Kan det gamla testamentet återkallas av det nya testamentet?

Det nya testamentet skulle kunna återkalla det gamla testamentet, vilket är en annan sak från att det gamla testamentet ogiltigförklaras. Det gamla testamentet är återkallat, om det framgår av det nya testamentet att det gamla inte längre gäller. Självklart måste det nya testamentet då också vara giltigt (10 kap. 5 § ärvdabalken (ÄB))

Det gamla testamentet kan dock också återkallas genom att testatorn (den vars testamente det är) tydligt och otvetydigt uttrycker att det gamla testamentet inte längre gäller.

Några särskilda formkrav för återkallelsen finns alltså inte. Det krävs bara att testatorn tydligt uttrycker sin vilja att återkalla testamentet.

Är nödtestamentet giltigt?

Ett nödtestamente kan upprättas om testatorn på grund något nödfall inte kan upprätta ett testamente enligt den vanliga ordningen (10 kap. 3 § ÄB). Frågan om ett nödfall föreligger beror av testatorns uppfattning, och bedömningen är inte alltför sträng.

Ett muntligt förordnande inför två vittnen, är den form av nödtestamente som ligger närmast till hands i ditt fall (10 kap. 3 § ÄB). Vittnena får dock inte vara ledamöter i en förening som testator förordnar sitt arv till (10 kap. 4 § andra stycket andra meningen ÄB).

Som jag förstår det finns det i ditt fall två vittnen, och åtminstone ett av dessa vittnen är styrelseledamot i föreningen som arvet ska gå till. Nödtestamentet kan då inte vara giltigt, eftersom det då bara finns max en person som kan vara vittne.

Jag hoppas att det var svar på din fråga!

Behöver du vidare hjälp med återkallelse av testamente och upprättande av nödtestamente är du välkommen att kontakta oss på tfn 08-533 300 04 (måndag till fredag 10:00–16:00) eller maila oss på info@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning