Kan en sjuksköterska hållas ansvarig för fel i tjänsten?

FRÅGA
Tjänstemannaansvaret verkar vara helt borta. Hur anmäler jag en sjuksköterska som gett fel dos av ett läkemedel som resulterade i att patienten dog. Patienten överlevde tack vare hjärt lungräddning.Ärendet blev lex maria men organisationen fick på sig åtgärder för att det inte skulle hända igen. Så sköterskan har inget egenansvar trots legitimation. Sköterskan medgav efter det inträffade att hon inte visste vad eller hur hon skulle ge injektionen. Nu har hon fått till sig att det är enhetschefens fel med inte bra introduktion rutiner med mera så hon anklagar chefen. Så när Palme tog bort tjänstemannaansvaret är det fritt fram att ge fel behandling trots att du har en legitimation? Visste allmänheten det så kan de inte lita på sjukvård med mera.Som sagt så vill jag bara veta hur gå till väga så det får konsekvens för den som dödade patienten.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lex Maria-anmälan:

När vårdgivaren tar emot en rapport om en händelse som har medfört eller hade

kunnat medföra en vårdskada ska det rapporterade utredas. Syftet med utredningen ska vara att så långt som möjligt klarlägga händelseförloppet och vilka faktorer som påverkat det, samt ge underlag för beslut om åtgärder som ska ha till ändamål att hindra att liknande händelser inträffar på nytt, eller att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

Om vårdgivaren i sin utredning kommer fram till att vårdskadan är allvarlig eller att det funnits risk för allvarlig vårdskada, ska vårdgivaren snarast anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genom en så kallad lex Maria-anmälan. IVO ska ta del av vårdgivarens utredning och slutsatser beträffande händelseförlopp, möjliga orsaker och åtgärdsbehov. Om vårdgivarens slutsatser framstår som rimliga och det inte finns några särskilda omständigheter avslutar IVO ärendet.

IVO prickar i regel inte enskilda personer under en lex Maria-utredning utan ger en generell bedömning av vårdenheten. Om IVO:s utredning kräver det gör dock IVO en anmälan till hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). HSAN kan i sin tur besluta att en legitimerad sjukvårdspersonal får en sanktion såsom en varning eller indragen legitimation.

Kan den enskilda sjuksköterskan hållas ansvarig?

Rent teoretiskt kan en enskild läkare eller sjuksköterska hållas personligen ansvarig för felmedicinering. Åtminstone på ett straffrättsligt plan. Om en enskild anställd i vården exempelvis uppsåtligen felinjicerar eller överdoserar så kan det bli fråga om mord, dråp eller misshandel – beroende på vilken effekt felmedicineringen får. Det krävs dock en medvetenhet för att ett sådant uppsåt ska bli aktuellt. I ditt fall skulle misshandel (3 kap. 5 § Brottsbalken) bli aktuellt eftersom patienten överlevde.

I det medialt uppmärksammade målet mot en narkosläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus, den så kallade "Barnläkaren", åtalades kvinnan för dråp. Åklagaren menade att kvinnan medvetet avslutat ett svårt sjukt spädbarns liv. Åtalet ogillades dock eftersom tingsrätten inte ansåg det bevisat att barnet ens blivit förgiftat och än mindre att den åtalade läkaren varit kopplad till barnets död.

Vad fallet säger oss är dock att en enskild läkare eller sköterska kan åtalas för fel i tjänsten. En vårdanställd kan också teoretiskt dömas för vållande till kroppsskada (3 kap. 8 § Brottsbalken) om handlandet inte var uppsåtligt. Det krävs dock i regel grov oaktsamhet för att detta ska bli fallet.

Kan sjuksköterskan bli skadeståndsskyldig?

När det kommer till skadestånd är möjligheterna att hålla en enskild person ansvarig mycket små i svensk rätt. I Sverige har arbetsgivaren nämligen ett så kallat principalansvar för sina anställda. Detta innebär att om den anställde begår fel i tjänsten som skadar någon annan (en patient, i detta fall) så är det arbetsgivaren som är ansvarig (3 kap. 1 § Skadeståndslagen). Detta gäller inom alla branscher.

I vissa sällsynta fall kan det hända att arbetsgivaren kan "regressa" skadeståndsanspråket mot den enskilde arbetstagaren, det vill säga stämma arbetstagaren på motsvarande belopp. Det krävs dock att den anställde ska ha begått grova misstag för att något sådant ska bli möjligt.

Gällande skador på patienter finns dessutom en patientskadelag som anger att vårdgivare måste ha en patientskadeförsäkring. På så vis blir det i slutändan ett försäkringsbolag som täcker ersättning för patientskador.

Sammanfattning och handlingsplan:

Sammanfattningsvis kan lex Maria-anmälan leda till att IVO prickar eller kritiserar vårdenheten. IVO kan också göra en anmälan till HSAN som kan besluta om indragen legitimation eller andra sanktioner för sjuksköterskan. Rent teoretiskt är det möjligt att polisanmäla sjuksköterskan för misshandel eller vållande till kroppsskada beroende på uppsåtet. Att sjuksköterskan hade uppsåt till att ge fel dos är dock inte troligt och det skulle vara väldigt svårt att bevisa. För att sjuksköterskan ska dömas för vållande till kroppsskada krävs i regel grov oaktsamhet och även här kan det därför vara svårt att vinna framgång med en polisanmälan. Sjuksköterskan kan inte heller bli skadeståndsansvarig eftersom principalansvaret innebär att arbetsgivaren är ansvarig för sina anställda. Det är alltså möjligt att polisanmäla en enskild sjuksköterska för brott. Det kan dock vara svårt att i domstol bevisa att sjuksköterskan agerat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (417)
2021-04-15 Brottslig att vistas bland folk innan Corona testsvar?
2021-04-13 Är att skämta om att begå brott olagligt?
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?

Alla besvarade frågor (91363)