Kan en person som friats i hovrätt åtalas för samma brott igen?

2020-03-31 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej! Om en person åtalas och döms i tingsrätten men sedan frias i hovrätten. Kan man då med ny bevisning åtala igen för samma brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan en person som friats i hovrätt åtalas igen för samma brott?

En dom kan överklagas inom tre veckor från att den meddelats. Överklagas inte domen inom denna tid så vinner domen laga kraft. Det innebär att frågan som målet handlar om anses som avgjord och att samma fråga inte kan prövas på nytt (30 kap. 9 § rättegångsbalken). Inom juridiken brukar det kallas att domen vinner rättskraft och det uppstår då ett rättegångshinder för en ny prövning, även kallat res judicata. Det är därför inte möjligt att åtala personen igen för samma brott. Det finns dock en möjlighet för domstolen att pröva målet igen genom resning.

Vad är resning?

För att få ett mål som vunnit laga kraft att prövas av domstol igen måste målet beviljas resning. Resning är ett särskilt rättsmedel och kan bara beviljas i vissa speciella fall. Regler om resning i brottmål där den åtalade personen friats finns i 58 kap 3 § rättegångsbalken. Det kan till exempel röra sig om att det tillkommit nya omständigheter eller ny bevisning efter att dom meddelats. Resning tillämpas dock sparsamt på grund av rättssäkerhetsskäl. Det är därför svårt att beviljas resning.

Hur begär man resning?

Eftersom det mål du beskriver har avgjorts i Hovrätt, så kan du begära resning i Högsta domstolen (58 kap. 4 § 1 st. rättegångsbalken). I en resningsansökan ska du uppge den dom som ansökan avser, vilka omständigheter ansökan grundas på, skälen för ansökan och de bevis du vill åberopa och vad som ska styrkas med varje bevis (58 kap. 5 § rättegångsbalken). Om du vill ansöka om resning kan du klicka här för att komma till en blankett från Högsta Domstolens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har andra frågor är du välkommen att höra av dig till Lawline igen.


Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1060)
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?
2020-09-18 Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?
2020-09-18 Vad är skillnaden på straffvarning och åtalsunderlåtelse?

Alla besvarade frågor (84158)