Kan en person som avsiktligen dödar ett foster straffas?

FRÅGA
Hej!kan en kvinna som avsiktligen dödar sitt foster t.ex. en dag före beräknad förlossning straffas?eller om någon annan gör det, kan denna personen straffas?Tack!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Abortlagstiftningen i Sverige:

I Sverige har kvinnor rätt att avbryta en graviditet som inte varat mer än 18 veckor utan att tala om varför eller bli ifrågasatta (1 § Abortlag). Efter 18 veckor krävs särskilt tillstånd från Socialstyrelsen för abort och efter ca 22 veckor anses fostret livsdugligt utanför kvinnans kropp och Socialstyrelsen får då inte ge tillstånd till abort längre (3 § Abortlag).

Det är endast läkare som får utföra abort i Sverige. Även barnmorskor och sjuksköterskor med särskild utbildning kan genomföra abort men det är alltid en läkare som är ansvarig för aborten. Dessutom får abort endast ske på sjukhus eller sjukvårdsinrättning som IVO godkänt (5 § Abortlag). Om någon som inte är behörig uppsåtligen utför abort på annan kan den personen dömas till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt kan personen dömas till fängelse i lägst sex månader och högst fyra år (9 § Abortlag). Kvinnan som genomgår aborten kan alltså inte själv straffas.

En läkare som uppsåtligen inte följer abortlagens bestämmelser (till exempel genomför en abort efter vecka 22 utan tillstånd eller genomför en abort utanför godkänt sjukhus) kan straffas med böter eller fängelse i högst sex månader (10 § abortlagen).

Sammanfattningsvis kan inte en kvinna som genomför en abort straffas enligt Abortlagens bestämmelser även om aborten sker utan tillstånd från Socialstyrelsen senare än 22 veckor. Däremot kan den som genomför aborten dömas till böter eller fängelse för illegal abort.

Kan dödande av foster räknas som mord, dråp, eller liknande?

Den som berövar annan livet döms för mord till fängelse på viss tid, eller om omständigheterna är försvårande, på livstid enligt 3 kap. 1 § Brottsbalken (BrB). Dråp har samma kriterier fast gärningen anses mindre grov. Kriterierna är alltså att "annan" ska ha berövats livet. Frågan blir då om ett foster kan vara "annan" i lagens mening. Inledningsvis kan jag konstatera att nyfödda barn anses kunna vara sådan "annan" som kan mördas enligt BrB:s mening (ex. barnadråp 3 kap. 3 § BrB).

Begreppet "annan" har inte förklarats närmare vare sig i förarbetena till brottsbalken eller i rättspraxis. Rimligtvis är dock "annan" en annan levande människa. I lagstiftningen finns dock inte heller en definition av vem som är människa och inte. Detta är en politiskt känslig fråga som lagstiftaren undvikt att beröra i lagtexten. Frågan om när ett foster anses levande har undvikits även av Europadomstolen (VO mot Frankrike, dom 8 juli, 2004). Europadomstolen konstaterade endast att konventionsstaterna själva får bestämma när livet ska anses ta sin början, men Sverige har alltså inte infört någon bestämmelse om detta.

Sammanfattningsvis finns det ingen legaldefinition av vem "annan" är eller om/när ett foster ska anses vara en levande människa. Förr hade vi i Sverige en bestämmelse om fosterfördrivning i BrB som innebar att den som med hjälp av invärtes eller utvärtes medel olovligen fördrev eller annars dödade foster skulle dömas för fosterfördrivning till fängelse i högst två år. Den här bestämmelsen upphävdes dock i samband med att Abortlagen antogs. Detta talar för att dödande av foster inte längre anses vara mord i BrB:s mening utan istället ska bedömas enligt Abortlagen.

Slutligen kan det konstateras att ingen har dömts för mord på foster i Sverige efter Abortlagens införande. I ett hovrättsfall från 2016 (mål nr B 5154–15) dömdes en man som mördat sin gravida flickvän endast för mord av flickvännen trots att hovrätten ansåg att mannen inte endast dödade kvinnan utan också "släckte ett liv i tillblivelse". Fallet visar tydligt att det inte är möjligt att dömas för mord av ett foster i Sverige idag. Däremot är misshandel, mord, dråp och liknande av en gravid kvinna en försvårande omständighet som ofta leder till att brottet bedöms som grovt.

Sammanfattning:

För att sammanfatta så kan man inte dömas för mord, dråp, misshandel eller liknande av ett foster. Om en person gör sig skyldig till dessa brott mot en gravid kvinna är detta dock en försvårande omständighet som ofta gör straffet strängare.

Dessutom kan en kvinna som genomgår en abort inte dömas för illegal abort även om aborten sker dagen innan beräknad förlossning. Om någon annan genomför en abort på en kvinna dagen innan förlossning kan den personen dock dömas till böter eller fängelse enligt Abortlagens bestämmelser.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot liv och hälsa, 3 kap. BrB (415)
2021-04-12 Hur länge kan man sitta häktad samt grad av misshandel
2021-04-09 Kan ett fosters död anses vara mord?
2021-03-31 Försäkringsersättning efter överfall
2021-03-31 Misshandel och påföljd

Alla besvarade frågor (91130)